W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenie nr ZR 092/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian  do Zasad (Polityki) Rachunkowości wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 74/2021 dnia 21 grudnia 2021r.
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, mając na uwadze brzmienie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023 poz. 120 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

W Rozdziale  IV  Inwestycje długoterminowe  Zasad Rachunkowości Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach dodaje się pkt 8 o następującym brzmieniu:

 

8.      Udzielone pożyczki długoterminowe na dzień wprowadzenia do ksiąg wycenia się wg wartości nominalnej (kwot udzielonych pożyczek) . Na dzień bilansowy wycenia się w skorygowanej cenie nabycia zgodnie z rozporządzeniem o instrumentach finansowych.

 

§ 2.

W Rozdziale  XIV. Fundusze specjalne Zasad Rachunkowości Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

a)      pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Jednostka tworzy Fundusz Rozwoju Nauki zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
b)      dotychczasowy pkt 5 staje się pkt 6.

 

§ 3.

W załączniku nr 1 do Zasad (Polityki) Rachunkowości - Plan kont do Polityki Rachunkowości, wprowadza się następujące zmiany:

IX Zespół 8 – Fundusze własne, rezerwy, fundusze specjalne i wynik finansowy dodaje się konto 876 o następującym brzmieniu:

Konto 876 „Fundusz Rozwoju Nauki" służy do ewidencji zwiększeń i zmniejszeń funduszu tworzonego  na działania z zakresu utrzymania i rozwoju potencjału badawczego – finansowanie zespołów badawczych. Fundusz tworzy się z:

1. Odpisu w ciężar kosztów  podstawowej działalności operacyjnej, w szczególności:

• ze środków subwencji, o których mowa w art. 365 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

• Przychodów własnych innych niż edukacyjne,

• Zysku z realizowanych usług badawczych,

2. Wpłat osób fizycznych i osób prawnych.

Odpis w ciężar kosztów działalności operacyjnej tworzy się do wysokości kosztów planowanych na ten cel w roku następnym na podstawie prowizorium budżetowego.

Odpisu na Fundusz nie dokonuje się, jeżeli w danym roku obrotowym planowana jest strata netto Uczelni.

Zasady działania funduszu rozwoju nauki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach określa regulamin.

 

§ 4.

Pozostałe postanowienia Polityki (Zasad) Rachunkowości  nie ulegają zmianie.

 

§ 5.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Załączniki

Powiadom znajomego