W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenie nr ZR 093/2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Rekrtora
z dnia
w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie
Status obowiązujące
Uwagi działając na podstawie art. 327 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. 2018, poz. 1881)


§ 1.

1.      Właściwymi do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomów oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach są:

1)      Komisja Nostryfikująca działająca przy Radzie Wydziału Fizjoterapii;

2)      Komisja Nostryfikująca działająca przy Radzie Wydziału WF.

2.      Wniosek o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów za granicą lub o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie, rozpatrzony przez właściwą komisję, opiniowany jest przez odpowiednią radę wydziału, która kieruje opinię na posiedzenie senatu.

3.      Wniosek, o którym mowa w §2 ust. 1, który spełnia wymogi formalne, rozpatruje się 
w terminie 90 dni od dnia jego złożenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 6 i §13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

4.      Zaświadczenie wydawane po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego bądź po przeprowadzeniu postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, jest wydawane przez Biuro Rektora. 

 

§ 2.

1.      Wniosek o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą lub wniosek o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie kierowany jest do Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach za pośrednictwem Dziekanatu, prowadzącego dany kierunek studiów.

2.      Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowią załączniki nr 1 a i 1 b do niniejszego zarządzenia.

3.      Do wniosku o uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą dołącza się:

1)      kopię dyplomu ukończenia studiów (powinien posiadać legalizację albo być opatrzony apostille) — oryginał do wglądu;

2)      kopie dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu, uzyskiwanych efektów i czasu trwania studiów (suplement do dyplomu – wymagana legalizacja albo apostille, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument) – oryginał do wglądu;

3)      kopię świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia – oryginał do wglądu;

4)      oświadczenie osoby ubiegającej się o nostryfikację o miejscu i dacie urodzenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik 2 do zarządzenia;

5)      w przypadku zmiany nazwiska – kopię aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem;

6)      podpisaną klauzulę informacyjną RODO wraz z klauzulą zgody – klauzula stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia;

7)      tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 2, 3, ustęp 3 § 2.

 

4.      Do wniosku o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie dołącza się:

1)      kopię dyplomu ukończenia studiów (powinien posiadać legalizację albo być opatrzony apostille) — oryginał do wglądu;

2)      dokumenty poświadczające zaliczone zajęcia i uzyskane oceny;

3)      dokumenty poświadczające złożone egzaminy;

4)      dokumenty poświadczające uzyskane kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe;

5)      dokumenty poświadczające odbyte praktyki zawodowe lub zatrudnienie;

6)      dokumenty poświadczające uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 771 
i 1669);

7)      oświadczenie o ukończeniu studiów, o których potwierdzenie ukończenia ubiega się osoba oraz o miejscu i dacie urodzenia – wzór oświadczenia o miejscu i dacie urodzenia stanowi załącznik 2 do niniejszego zarządzenia; wzór oświadczenia o ukończeniu studiów – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia 

8)      podpisaną klauzulę informacyjną RODO wraz z klauzulą zgody- klauzula stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia;

9)      tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. 1-5, ustęp 4 § 2;

10)  w przypadku zmiany nazwiska – kopię aktu małżeństwa wraz z tłumaczeniem.

 

5.      Dokumenty, o których mowa w ustępie 3 pkt. 1-3, 5 oraz w ustępie 4 pkt. 1-6 mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych o zgodności z oryginałem przez pracownika właściwego dziekanatu.

§ 3.

1.      Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego i postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, jest dzień doręczenia odpowiedniego wniosku do Biura Rektora.

2.      Komisja nostryfikująca przy radzie wydziału dokonuje oceny formalnej wniosku. 

3.      W przypadku stwierdzenia braków formalnych danego wniosku, komisja wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 14 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4.      Komisja nostryfikująca porównuje program studiów, uzyskiwane efekty uczenia się 
i uprawnienia zawodowe, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwania studiów 
z programem studiów, uzyskiwanymi efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, realizowanymi praktykami zawodowymi oraz czasem trwania studiów prowadzonych 
w AWF Katowice. 

5.      W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów komisja zobowiązuje wnioskującego, do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. 

6.      Komisja określa warunki i terminy przeprowadzenia egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, o których mowa w § 3 ust. 5.

§ 4.

1.      Uczelnia pobiera opłatę za przeprowadzone postepowania (niezależnie od wyniku danego postępowania), która wynosi 50% wynagrodzenia profesora. 

2.      Wnioskodawca może wnioskować o zmniejszenie opłaty, o której mowa w ust. 1. 
w wysokości nie większej niż 50%, w przypadku, gdy:

1)   posiada Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

2)   udzielono wnioskodawcy zezwolenia na pobyt stały lub jest długoterminowym rezydentem Unii Europejskiej;

3)   posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z ochrony czasowej lub ochrony uzupełniającej.

3.      Opłatę wnosi się w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku na rachunek bankowy Uczelni.

 
§ 5.

Traci moc uchwała Nr AR001-3-I/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zasad nostryfikacji stopni naukowych oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych.
 

§ 6.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

załącznik 3 docx, 16 kB
Załącznik 4 docx, 19 kB

Powiadom znajomego