W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr AR001-005-V/2020

Szczegóły
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu Szkoły Doktorskiej
na podstawie na podstawie art. 292 ustawy wprowadzającej ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 3 lipca 2018r. (Dz.U.2018r. poz. 1669) w zw. z art. 205 ust. 1 i 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. 2018r. poz. 1668 ze zm.) po uzgodnieniu z Radą Samorządu Doktorantów
status uchwały obowiązująca

§ 1.
W Regulaminie Szkoły doktorskiej, wprowadzonym jako załącznik do uchwały Nr AR001-4-III/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej:

1)      w § 1 zamienia się słowo „dziedzinie” na „dyscyplinie”;

2)      w § 3 ust 1 pkt 3 zamienia się słowo „książki” na „monografii naukowej”; natomiast 
w ust. 5 słowo „tytułu” zamienia się na „stopnia”;

3)      w § 3 ust 2  po słowie „Od” dodaje się słowo „odmownej”;

4)      § 3 ust 5-8 otrzymuje brzmienie:

„5. Po złożeniu ślubowania, immatrykulacji doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta.

6.        Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej Szkole Doktorskiej.

7.        Doktorant kończy Szkołę Doktorską złożeniem rozprawy doktorskiej.

8.        Indywidualny plan badawczy uzgodniony i zaopiniowany przez promotora lub  promotora i promotora pomocniczego lub promotorów określa termin złożenia rozprawy doktorskiej.”

5)      § 3 ust 9 wykreśla się „lub Prorektor ds. Nauki”;

6)      § 3 ust 10 wykreśla się „ustaloną przez Rektora”;

7)      § 3 ust 15 zmienia się z „na zasadach” na „w trybie”;

8)      § 3 ust 18 otrzymuje brzmienie:

„W skład Rady Szkoły Doktorskiej wchodzą: Kierownik Szkoły Doktorskiej (przewodniczący Rady Szkoły Doktorskiej), Przewodniczący Rady Naukowej i Prorektor ds. Nauki. Rada Szkoły Doktorskiej powoływana jest przez Rektora zarządzeniem. Dodatkowo w pracach Rady bierze udział sekretarz (pracownik administracji Szkoły Doktorskiej, bez prawa do głosowania) i przedstawiciel doktorantów (bez prawa do głosowania)”.

9)      § 4 ust 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zmiany promotora na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie”;

10)  § 4 ust 1 pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie: „zakwaterowanie w domu studenckim uczelni”.

11)  § 4 ust 2 uchylony;

12)  § 5 ust 1 pkt 2 uchylony;

13)  § 5 ust 1 pkt 3 zmienia się z „12” na „8”; 

14)  § 5 ust 1 pkt 5 uchylony;

15)  § 5 ust 1 punkty: 6, 7 otrzymują brzmienie:

„6) prowadzić badania naukowe i składać z ich przebiegu raporty, według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu; raport doktorant składa za okres roku akademickiego w nieprzekraczalnym terminie do 5 września roku akademickiego następującego po roku akademickim, którego raport dotyczy (Załącznik 1 Regulaminu). Liczba godzin przeznaczonych na badania, winna wynosić minimum 250 godzin w każdym roku akademickim. Raport musi zostać zaopiniowany i poświadczony przez promotora lub promotora i promotora pomocniczego lub promotorów (Załącznik nr 2). Raport i opinia muszą zostać przekazane w formie papierowej z podpisami i elektronicznej;

7) odbywać praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, których liczba nie powinna przekroczyć 60 godzin w każdym roku akademickim i składać z ich przebiegu raporty, według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu; raport doktorant składa za okres roku akademickiego w nieprzekraczalnym terminie do 5 września roku akademickiego następującego po roku akademickim, którego raport dotyczy (Załącznik nr 3 Regulaminu). Raport musi zostać zaopiniowany i poświadczony przez kierownika katedry, w której odbywana była praktyka. Raport i opinia muszą zostać przekazane 
w formie papierowej z podpisami i elektronicznej”;

16)  § 5 ust 1 punkty: 9, 10 uchylone;

17)  § 6, § 7, § 8 uchylone;

18)   § 9 otrzymuje brzmienie:”

„ § 9.
1.     Kierownik Szkoły Doktorskiej podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy Szkoły Doktorskiej w przypadku:

1)     niepodjęcia kształcenia, stwierdzonego na podstawie niepodpisania ślubowania w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć;

2)     niezgłoszenia się doktoranta po urlopie, w wyznaczonym przez Kierownika Szkoły Doktorskiej terminie;

3)     rezygnacji z dalszego kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej, złożonej 
w formie pisemnej;

4)     uzyskania negatywnej oceny Okresowej Komisji Ewaluacyjnej;

5)     uzyskania negatywnej oceny śródokresowej (po 4 semestrze);

6)     niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;

7)     ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

2.     Kierownik Szkoły Doktorskiej może podjąć decyzję o skreśleniu doktoranta 
w przypadku:

1)     braku zaliczenia semestru w określonym terminie;

2)     niezłożenia sprawozdania z przebiegu prowadzonych badań naukowych w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 1 ust. 5;

3)     nieprowadzenia badań naukowych;

4)     niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej wynikającej 
z założeń indywidualnego planu badawczego i harmonogramu rozprawy doktorskiej; 

5)     uchylony

6)     uchylony

7)     niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207 Ustawy;

8)     uchylony

3.      W stosunku do doktoranta, który nie zaliczył semestru kształcenia, Kierownik Szkoły Doktorskiej może wydać decyzje o:

1)     przedłużeniu sesji i wpisie warunkowym na następny semestr kształcenia, na pisemny wniosek doktoranta. Możliwość ta nie dotyczy doktoranta, który uzyskał ocenę niedostateczną z zaliczenia albo z egzaminu;

2)     skreśleniu z listy doktorantów, jeżeli doktorant nie złożył wniosku o wpis warunkowy, o którym mowa w punkcie 1.

4.     Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do rektora za pośrednictwem Kierownika Szkoły Doktorskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

5.     Ponowne przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy doktorantów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej”

19)  § 11 otrzymuje brzmienie; 

㤠11.

1.      Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów. 

2.      Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.

3.      Program kształcenia ustala Senat. Ustalenie programu wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego 
w statucie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

4.      uchylony

5.      Realizacja programu Szkoły Doktorskiej prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

6.      Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej potwierdzone zaświadczeniem”

20)  § 12 ust 2 po słowach „nie dłużej” wykreśla się słowo „jednak”;

21)  § 14 i § 15 uchylone;

22)  § 16 otrzymuje brzmienie:

㤠16.
1.      Do organizacji roku akademickiego w Szkole Doktorskiej stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu studiów AWF Katowice.

2.      Okresem zaliczeniowym w Szkole Doktorskiej jest semestr.

3.      Warunkiem zaliczenia semestru i dopuszczenia doktoranta do zajęć w nowym semestrze jest osiągnięcie wymaganych efektów kształcenia ze wszystkich zajęć, realizowanych w danym semestrze, potwierdzone jedną z ocen, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-6, czyli oceną co najmniej dostateczną lub zaliczeniem oraz uzyskanie zaliczenia semestru poprzedniego, potwierdzonego wpisem na nowy semestr i umieszczenie doktoranta na liście doktorantów.

4.      Zaliczenia semestru dokonuje Kierownik Szkoły Doktorskiej.

5.      Okresowa Komisja Ewaluacyjna ocenia efekty kształcenia doktoranta za dany rok kształcenia: jakość pracy badawczej, dorobek publikacyjny, uczestnictwo w konferencjach naukowych i jakość praktyk dydaktycznych poprzez ocenę w protokole: „pozytywna” lub „negatywna”.

6.      Zaliczenia roku akademickiego dokonuje Kierownik Szkoły Doktorskiej na wniosek Okresowej Komisji Ewaluacyjnej do 10 dni po terminie sesji poprawkowej w danym roku kształcenia. 

7.      W skład Okresowej Komisji Ewaluacyjnej wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego, powołane przez Rektora zarządzeniem”.

23)  §17 uchylony;

24)  § 18 otrzymuje brzmienie: 

1.  W sesji egzaminacyjnej doktorant ma prawo złożyć egzamin z zajęć, z których wcześniej uzyskał z zaliczenia ocenę co najmniej dostateczną.

2.      Niezgłoszenie się doktoranta do egzaminu w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia lub z powodu nieuzyskania zaliczenia jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie winno być złożone u egzaminatora najpóźniej w dniu egzaminu poprawkowego. Usprawiedliwieniem nie może być brak zaliczenia.

3.      Doktorantowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu 
w sesji poprawkowej

4.      W przypadku usprawiedliwionej nieobecności egzaminator wyznacza nowy termin 
w okresie sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej. Egzamin ten traktuje się jako złożony w pierwszym terminie. 

5.      uchylony

25)  § 19 uchylony;

26)  § 20 wykreśla się ust 3;

27)  § 21 ust 2, 4, 5 uchylone;

28)  § 21 ust 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wszelkie raporty składane przez doktorantów oraz protokoły ewaluacyjne i oceny śródokresowe są jawne i przechowywane w Biurze Obsługi Szkoły Doktorskiej, do czasu Ewaluacji Szkoły Doktorskiej przeprowadzanej przez Komisję Ewaluacji Nauki”.

29)  § 23 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Promotorem lub promotorem pomocniczym może być też osoba, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli organ uprawniony do nadawania stopnia uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska”.

30)  § 23 ust 7 wykreśla się „Kierownik Szkoły Doktorskiej” dodaje się słowo „promotor”;

31)  § 23 ust. 9 uchylony;

32)   § 24 ust. 3-5 otrzymują brzmienie;

„3. Promotor, promotorzy i promotor pomocniczy podlegają ewaluacji w trakcie przeglądu śródokresowego postępów doktoranta; oceniane są nie ich osobiste osiągnięcia, lecz opieka promotorska udokumentowana rocznym arkuszem ewaluacyjnym.

4. Promotor może sprawować opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej maksymalnie 5 doktorantów jednocześnie, w ramach Szkoły Doktorskiej oraz ubiegających się o stopień w trybie eksternistycznym.

5. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:

  a. była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów 
z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub

b. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust.1 Ustawy”.

33)   § 25 ust. 5-6 otrzymują brzmienie;

„ 5. Ocenę śródokresową doktorantów przeprowadza się po 2 latach od rekrutacji.

6. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny

1)     Śródokresowa ocena doktoranta obejmuje ocenę stopnia realizacji planu badawczego

34)  § 25 ust. 7-9 uchylone;

35)  § 26  i § 27 uchylone;

36)  § 30 ust. 2 pkt. 3 wykreśla się „na wniosek Rady Szkoły Doktorskiej”;

37)  § 31 uchylony;

38)  § 32 ust. 1 wykreśla się słowo ”szkół doktorskich dodaje się „Szkoły Doktorskie”;

39)  Zmiana numerów załączników oraz treści;

załącznik 1 – Raport z badań naukowych

załącznik 2 – Opinia promotora z przeprowadzonych badań naukowych

załącznik 3 – Raport z praktyk zawodowych,

załącznik 4 – Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej

załącznik 5 – Ślubowanie.

40)  § 36, otrzymuje brzmienie:

㤠36.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.”.

 

§ 2.
Uchwala się tekst jednolity Regulaminu Szkoły Doktorskiej, z uwzględnieniem zmian, 
o których mowa w § 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.
Regulamin, o którym mowa w § 1-2 wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uprawnionych do głosowania: 30 osób, obecne: 24 osoby, głosowały: 24 osoby.

Głosowanie: 24 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu zdalnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian i tekstu jednolitego Regulaminu Szkoły Doktorskiej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego