W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr AR001-004-V/2020

Szczegóły
jakiego organu Senatu AWF
z dnia
w sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów doktoranckich w okresie przejściowym do wygaszenia studiów doktoranckich po 31 grudnia 2023 roku
na podstawie Działając na podstawie art. 292 ustawy wprowadzającej ustawę Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 3 lipca 2018r. (Dz.U.2018r. poz. 1669) w zw. z art. 205 ust. 1 i 3 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. 2018r. poz. 1668 ze zm.) po uzgodnieniu z Radą Samorządu Doktorantów
status uchwały obowiązująca

§ 1.
W Regulaminie studiów doktoranckich, wprowadzonym jako załącznik do uchwały Nr AR001-7-III/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich:

1)      w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 8 i 9 o następującym brzmieniu:

8) Rada Naukowa – Rada Naukowa AWF Katowice;

9) Promotor – Promotor pracy doktorskiej;

10) Kierownik studiów doktoranckich - Kierownik studiów doktoranckich i Szkoły doktorskiej Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Jerzego Kukuczki w Katowicach.

2)      w § 6 zastępuje się słowo „dziekana” na „Rektora”, brzmienie całego § 6 jest następujące:

Doktorant może przenieść się do innej uczelni (placówki naukowej) po uzyskaniu pisemnej zgody Rektora, zaopiniowanej przez kierownika studiów doktoranckich. Decyzję 
o przeniesieniu na inną uczelnię lub do innej placówki naukowej wydaje kierownik studiów doktoranckich. 

3)      dotychczasowy § 7 zostaje wykreślony, a pozostałe paragrafy otrzymują kolejno następujące po sobie numery;

4)      w dotychczasowym § 8 ust. 2 punkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4) braku postępów w pracy naukowej związanej z dysertacją doktorską, czyli niezłożenia do końca ósmego semestru studiów kompletu dokumentów do wszczęcia postępowania 
w sprawie nadania stopnia doktora, w tym wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów oraz zakończonej dysertacji

5)      w dotychczasowym § 9 zmienia się podstawę prawną z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

6)      w dotychczasowym § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1. Wymiar praktyk doktorantów w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w Akademii nie może być mniejszy niż 10 godzin i większy niż 90 godzin rocznie.

7)      dotychczasowy § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, łącznie nie dłużej niż o 2 lata i nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

8)      w dotychczasowy § 23 ust. 1 zastępuje się słowo „dziekana” na „Rektora”, brzmienie przedmiotowego ustępu jest następujące:

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach doktorant lub opiekun naukowy może wystąpić do Rektora z wnioskiem o zmianę opiekuna, wniosek wymaga uzasadnienia.

9)      dotychczasowy § 23 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2. Wniosek powinien być zaopiniowany przez kierownika studiów doktoranckich, oraz dotychczasowego i zaakceptowany przez nowego opiekuna naukowego wraz z pisemnym zobowiązaniem się nowego opiekuna naukowego do prowadzenia nadzoru nad realizacją badań doktoranta. W przypadku, gdy zmiana opiekuna naukowego wiąże się ze zmianą katedry, niezbędna jest również akceptacja kierownika nowej katedry.

3. W uzasadnionych przypadkach decyzję w sprawie zmiany opiekuna  naukowego podejmuje Rektor, jego decyzja jest ostateczna.

10)   w dotychczasowym § 23 ust. 4 wykreśla się słowa „ po akceptacji dziekana”, brzmienie przedmiotowego ustępu jest następujące;

4. W razie trwającej ponad 3 miesiące nieobecności opiekuna naukowego, kierownik studiów doktoranckich wskazuje inną osobę, spełniającą ustawowe wymogi, do czasowego pełnienia tej funkcji. Po ustaniu przyczyn, dla których został powołany zastępca, opiekun naukowy informuje kierownika studiów doktoranckich o gotowości ponownego objęcia funkcji. 

11)  w dotychczasowym § 25 nowe brzmienie otrzymuje ust. 2, 3 i 5 oraz dodaje się ust 6: 

2.        Przewody otwarte przed 1 października 2019 r. i niezamknięte do 31 grudnia 2021 r. będą z mocy prawa umarzane. 

3.        Przewody otwarte przez słuchaczy studiów doktoranckich po 1 października 2019 r. 
i niezamknięte do 31 grudnia 2023 r. będą z mocy prawa umarzane.

5.    W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 
i nie wszczęły postępowania w sprawie nadania stopnia doktora przed 1 października 2019, postępowanie zostanie wszczęte poprzez złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów oraz zakończonej dysertacji.

6.    Zasady prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora szczegółowo określa odrębna Uchwała Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

5)      dotychczasowy § 26 otrzymuje brzmienie:

Prawo do posiadania legitymacji doktoranta (elektronicznej legitymacji doktoranta) mają doktoranci do dnia ukończenia studiów doktoranckich, o którym mowa w § 24, zawieszenia 
w  prawach doktoranta lub skreślenia z listy doktorantów. Po utracie tego prawa legitymacja powinna być złożona do akt osobowych. 

6)      nowy § 26 z uwzględnieniem zmiany numeracji, o której mowa w ust.3, otrzymuje brzmienie:

㤠26.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.”.

 
§ 2.
Uchwala się tekst jednolity Regulaminu studiów doktoranckich, z uwzględnieniem zmian, 
o których mowa w § 1 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.
Zgodnie z art. 358 ust 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U.2018r. poz. 1668 z późń. zm.) Uczelnia udostępnia w BIP na swojej stronie internetowej niniejszą uchwałę wraz z przyjętym regulaminem.

 

§ 4.
Regulamin, o którym mowa w § 1-2 wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

 

    § 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uprawnionych do głosowania: 30 osób, obecne: 24 osoby, głosowały: 24 osoby.

Głosowanie: 24 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu zdalnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian i tekstu jednolitego Regulaminu studiów doktoranckich w okresie przejściowym do wygaszenia studiów doktoranckich po 31 grudnia 2023 roku.

Załączniki

Powiadom znajomego