W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWWF-9-III/2018

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).
na podstawie Działając na podstawie § 69 ust. 1. pkt 7) Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Rada Wydziału Wychowania Fizycznego ustala co następuje:
status uchwały uchylona

§ 1.

1. Student może ubiegać się o prawo do studiowania według indywidualnego programu i planu studiów, zwane dalej „IPPS”, polegające na indywidualizacji realizowanego przez studenta programu i planu studiów i osiągania zakładanych w nich efektów kształcenia.

§ 2.

1. Szczegółowe zasady studiowania według IPPS:

1) Dziekan może przyznać takie prawo studentowi, który spełnia jeden z poniższych warunków: 

 1. osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,5) i równocześnie przejawia szczególną aktywność w studenckim ruchu naukowym lub uczestniczy w realizacji programów badawczych w Katedrze (Instytucie, Zakładzie) oraz posiada osiągnięcia w tym zakresie – po zaliczeniu I roku. Aktywność ta musi być potwierdzona publikacją.
 2. uczestniczy w studiach zagranicznych w ramach prowadzonych przez Akademię programów międzynarodowych; 
 3. jest członkiem polskiej kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej (sporty olimpijskie);
 4. jest zawodnikiem w sportach indywidualnych w dyscyplinach olimpijskich, posiadającym klasę sportową pierwszą (z rekomendacją AZS AWF Katowice), mistrzowską i mistrzowską międzynarodową;
 5. jest zawodnikiem w grach zespołowych, uczestniczącym w rozgrywkach centralnych, organizowanych przez polskie związki sportowe (co najmniej I liga w grach zespołowych - sporty olimpijskie);
 6. odbywa staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego; 
 7. jest osobą niepełnosprawna, a stopień niepełnosprawności uniemożliwia lub utrudnia studiowanie w zwykłym trybie;
 8. w innych uzasadnionych przypadkach. 

2) IPPS przyznawany jest na okres do dwóch lat. Decyzję o jego przyznaniu podejmuje dziekan na wniosek studenta. Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej. Wniosek wraz z dokumentacją studenci składają do 15-go października lub przed rozpoczęciem semestru letniego,

3) Okres studiów według IPPS może być wydłużony, w stosunku do obowiązujących standardów.

4) Student studiujący według IPPS ma prawo do modyfikacji planu studiów i programów nauczania polegających na:

 1. modyfikacji programów nauczania przedmiotów, określonych programem studiów, 
  w uzgodnieniu z prowadzącym z zachowaniem efektów przewidzianych w realizacji przedmiotu,
 2. modyfikacji planów studiów, polegającym na indywidualnym rozłożeniu 
  w poszczególnych semestrach realizacji przedmiotów określonych w obowiązujących planach studiów.

5)  Student studiujący według IPPS bez zmniejszenia wymagań w zakresie osiągniętych efektów, ma obowiązek ustalić z prowadzącym, sposób  i termin  realizacji przedmiotu ( na karcie przedmiotu do końca listopada) oraz ma możliwość:

 1. realizacji zajęć w formie innej niż wynikającej z rozkładu zajęć w semestrze z osiągnięciem efektów przewidzianych planem oraz programem studiów na danym kierunku kształcenia,
 2. wpisania się  do dowolnej grupy danego roku studiów,
 3. uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,
 4. zaliczania przedmiotów i zdawania egzaminów w formie pisemnej w terminach uzgodnionych indywidualnie.

6) Studia według IPPS rozliczane są do 30 września każdego roku z przedmiotów zadeklarowanych.

7) Student musi złożyć w dziekanacie pisemną deklarację planowanych do realizacji przedmiotów na najbliższy rok studiów (co najmniej jeden przedmiot) nie później niż miesiąc po przyznaniu IPPS. Studenci kontynuujący naukę wg  IPPS deklarują przedmioty do końca października.  Wybrane przedmioty stają się obligatoryjne. W przypadku braku deklaracji, student obowiązany jest do zaliczenia wszystkich przedmiotów z planu studiów w rozliczeniu rocznym.

Deklarację można modyfikować w ciągu roku akademickiego przez złożenie pisemnego wniosku do Dziekana do końca kwietnia.

 1. student może podejmować realizację przedmiotów z wyższych semestrów (swojego planu studiów), pod warunkiem zadeklarowania wszystkich przedmiotów z semestrów niższych. 
 2. student z IPPS zalicza tylko przedmioty zadeklarowane.

8) Na pisemny wniosek co najmniej 9 studentów deklarujących ten sam przedmiot Dziekan może powołać odrębną grupę do realizacji zajęć dydaktycznych w innym terminie.

9) Za realizację poszczególnych przedmiotów odpowiadają prowadzący wyznaczeni przez kierowników jednostek.

10) Zdeklarowane przedmioty niezrealizowane w ciągu roku muszą zostać powtórzone 
w następnym roku rozliczeniowym.

11) W przypadku zmian w planach studiów, indywidualny plan studiów i program kształcenia – IPPS studenta zostaje dostosowany do aktualnie obowiązujących planów, łącznie 
z koniecznością realizacji powstałych różnic programowych.

12) Dziekan może uchylić decyzję o studiowaniu według IPPS studentowi który:

 1. utracił uprawnienia, określone w Regulaminie Studiów
 2. utracił rekomendację AZS AWF Katowice złożoną przez pełnomocnika Rektora ds. Sportu Akademickiego, prorektora ds. Sportu AWF lub władze KS AZS-AWF Katowice (dotyczy studentów – zawodników, którym przyznanie IPPS było spowodowane wyczynowym uprawianiem sportu).
 3. został ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

13)  Student, który utracił możliwość studiowania według IPPS zostaje wpisany na semestr bezpośrednio wyższy od ostatnio zaliczonego.

14)  Student ma obowiązek z zaangażowaniem reprezentować Uczelnię w międzyuczelnianej rywalizacji sportowej, jeśli podstawą przyznania IPPS było uprawianie sportu wyczynowego.

 § 3.

1. Student może ubiegać się o prawo do studiowania według indywidualnej organizacji studiów, zwanej dalej „IOS”, polegającej na indywidualnym uzgodnieniu sposobów i terminów realizacji poszczególnych przedmiotów, występujących w obowiązujących planach studiów.

 § 4.

1. Szczegółowe zasady studiowania według IOS:

1) Decyzję o przyznaniu IOS podejmuje dziekan na wniosek studenta. Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz w przypadku, gdy IOS wynika z uprawiania sportu wyczynowego w dyscyplinach sportowych, w których uczelnia bierze udział w rozgrywkach międzyuczelnianych. Wykaz tych dyscyplin znajduję się na stornie internetowej AWF Katowice.

2) IOS przyznawany jest na rok akademicki (z wyjątkiem pkt. 6 b, f).

3) Warunkiem ubiegania się o IOS w kolejnym roku akademickim jest rozliczenie poprzednich semestrów.

4) Udokumentowany wniosek składa się do dziekana najpóźniej do 15–go października danego roku akademickiego lub przed rozpoczęciem semestru letniego.

5)  W uzasadnionych przypadkach dziekan może ustalić inne terminy. 

6) Dziekan może przyznać prawo do studiowania według IOS studentowi, który spełnia jeden z poniższych warunków:

 1.  jest osobą niepełnosprawną,
 2. studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów (IOS przyznawany jest na jeden semestr), 
 3. czynnie uprawia sport wyczynowy i posiada co najmniej II klasę sportową (co najmniej III liga w grach zespołowych),
 4. jest zawodnikiem KS AZS-AWF Katowice i posiada rekomendację Klubu,
 5. przejawia szczególną aktywność w studenckim ruchu naukowym i posiada osiągnięcia w tym zakresie – po zaliczeniu I roku studiów I stopnia, potwierdzone czynnym udziałem w konferencji lub publikacją
 6. podjął pracę w zawodzie związanym z kierunkiem studiów (dotyczy studentów drugiego stopnia),  jest funkcjonariuszem służb państwowych. IOS przyznawany jest na jeden semestr,
 7. w innych uzasadnionych przypadkach. 

7)  Dziekan może nie przyznać studentowi prawa do studiowania według IOS w przypadku wpisów warunkowych.

8)  Student studiujący według IOS ma prawo do:

 1. za zgodą prowadzącego, realizacji części zajęć w formie innej niż wynikającej z rozkładu zajęć w semestrze, np. na różnych grupach, kierunkach studiów, studiach niestacjonarnych (z zastrzeżeniem, że realizacja w innej formie nie może przekroczyć 50% oraz osiągnięte zostaną wszystkie efekty kształcenia  przewidziane planem 
  i programem studiów),
 2. za zgodą prowadzącego, wpisania się na zajęcia do dowolnej grupy danego roku o ile 
  w danej grupie są wolne miejsca, przy czym grupa wybrana na początku semestru nie może być zmieniana bez zgody kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest przedmiot,
 3. zaliczania przedmiotów i zdawania egzaminów w formie pisemnej w terminach uzgodnionych indywidualnie z nauczycielem prowadzącym przedmiot, nie wykraczających jednak poza wyznaczony termin poprawkowej sesji egzaminacyjnej na danym kierunku studiów.

9) Student studiujący według IOS bez zmniejszenia wymagań w zakresie osiągniętych efektów ma obowiązek:

 1. zgłosić się do prowadzącego zajęcia w terminie do dwóch tygodni od daty przyznania IOS i uzgodnić warunki realizacji oraz zaliczenia przedmiotu (forma zajęć, obecności, praktyki) W razie niezgłoszenia się w w/w terminie prowadzący przedmiot może nie wyrazić zgody na respektowanie praw studenta wynikających z  § 4 pkt.8.
 2. przestrzegać regulaminu studiów,
 3. z zaangażowaniem  reprezentować Uczelnię w międzyuczelnianej rywalizacji sportowej, jeśli podstawą przyznania IOS było uprawianie sportu wyczynowego.

10)   Dziekan może uchylić decyzję o studiowaniu według IOS studentowi który:

 1. utracił uprawnienia, określone w Regulaminie Studiów, 
 2. utracił rekomendację AZS AWF Katowice złożoną przez pełnomocnika Rektora 
  ds. Sportu Akademickiego, prorektora ds. Sportu AWF lub władze KS AZS-AWF Katowice (dotyczy studentów – zawodników, którym przyznanie IOS było spowodowane wyczynowym uprawianiem sportu), 
 3. został ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr RWWF-1-XI/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 17 listopada 2015 roku 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według  Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2018/2019.

 

 

Głosowanie: TAK: 39 , NIE:  0, WSTRZ.: 0

Uprawnionych do głosowania: 51 osób; obecnych: 39 osób, głosowało: 39 osób.

Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).


Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice

 

 

Powiadom znajomego