W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWWF-1-X/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach I i II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego.
uchyla/traci moc RWWF-4-IX/2020,
na podstawie Działając na podstawie § 1 ust. 1 pkt 10) uchwały nr AR001-2-X/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów AWF Katowice, Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustala co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem przeprowadzanym odrębnie dla każdego studenta.
3. Na wniosek studenta lub promotora, złożony nie później  niż 7 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego, dziekan może zarządzić przeprowadzenie go w formie zdalnej. W przypadku przeprowadzenia egzaminu dyplomowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zastosowanie ma Zarządzenie 4/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. Podczas egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w Regulaminie Studiów.
5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
6. W skład komisji przeprowadzającej egzamin licencjacki wchodzą:
a)   dziekan, prodziekan lub nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora lub  profesora Uczelni, jako przewodniczący,
b)   dwóch lub więcej nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
7. W skład komisji przeprowadzającej egzamin magisterski wchodzą:
a)  dziekan, prodziekan lub nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora lub profesora Uczelni, jako przewodniczący,
b) promotor, 
c) recenzent lub nauczyciel akademicki z dziedziny pokrewnej.
8. Dziekan może powołać więcej niż jedną Komisję na danym kierunku studiów.

§ 2.

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
a) zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów;
b) uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej od promotora i recenzenta, jeżeli program studiów przewiduje pracę dyplomową;
c) wniesienie wymaganych opłat;
d)rozliczenie karty obiegowej.
2. Terminy egzaminu dyplomowego określa dziekan w organizacji roku akademickiego.
3. Pierwszy termin egzaminu licencjackiego odbywa się w dwóch cyklach, z których pierwszy rozpoczyna się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru, a drugi po zakończeniu sesji poprawkowej.
4. Egzamin magisterski odbywa się w dwóch cyklach, nie wcześniej niż tydzień po terminach złożenia pracy magisterskiej określonych w organizacji roku akademickiego.
5. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza nowy termin egzaminu jako pierwszy, z zastrzeżeniem że egzamin powinien się odbyć do 15 września. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w wyznaczonym przez dziekana terminie, egzamin poprawkowy w terminie wyznaczonym przez Dziekana powinien odbyć się do 30 września.
6. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny.
7. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyznaczyć inny termin egzaminu dyplomowego oraz egzaminu poprawkowego, nie później niż do 30 września.
8. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 3.

1. Zakres egzaminu obejmuje zagadnienia umożliwiające weryfikację osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się.
2. Zagadnienia do egzaminu licencjackiego obowiązujące w danym roku akademickim Dziekan podaje do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć ostatniego semestru studiów na stronie internetowej Wydziału.
3. Na egzaminie licencjackim student odpowiada na dwa wylosowane pytania o charakterze problemowym z określonych grup zagadnień.
4. Na egzaminie magisterskim student odpowiada na jedno pytanie związane z pracą dyplomową i dwa pytania o charakterze problemowym związane z efektami uczenia się dla danego kierunku studiów.  

§ 4.

1. Warunkiem pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z każdej odpowiedzi.
2. Oceną z egzaminu dyplomowego jest średnia z ocen z każdej odpowiedzi.
3. Ocena z egzaminu dyplomowego stanowi 20% oceny końcowej ze studiów wpisanej na dyplomie w przypadku, gdy program studiów przewiduje pracę dyplomową, lub 40%, gdy program studiów nie przewiduje pracy dyplomowej.
4. Wobec studenta, który nie uzyskał pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego w terminie do 30 września, Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr RWWF-4-IX/2020 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego  Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 września 2020  roku w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

Uprawnione do głosowania: 43 osoby; obecnych: 30 osób, głosowało: 30 osób.

Głosowanie: TAK - 30; NIE - 0; WSTRZ. - 0.

 

Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowanie Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach I i II stopnia na Wydziale Wychowania Fizycznego.

 

 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego 
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice

Załączniki

Powiadom znajomego