W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWWF-1-IX-II/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie ustalenia zasad studiowania według Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).
zmieniająca uchwałę nr RWWF-3-IX/2022,
na podstawie Działając na podstawie § 1 ust. 1 pkt 5) uchwały nr AR001-2-X/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów AWF Katowice, Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustala co następuje.
status uchwały obowiązująca

§ 1.

1. Student, na udokumentowany wniosek, może ubiegać się o prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów w formie IPPS. IPPS polega na indywidualizacji realizowanego przez studenta programu studiów, pod warunkiem zachowania obowiązujących efektów uczenia się dla danego kierunku.

2. Zasady studiowania według IPPS, obowiązujące w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zostały określone w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Dziekan przyznaje prawo do odbywania studiów według IPPS studentowi, który spełnia jeden 
z warunków, o których mowa w § 29 ust. 3 i 4 Regulaminu Studiów.

2. IPPS przyznawany jest na okres do dwóch lat. Okres studiów według IPPS może być wydłużony, 
w stosunku do obowiązujących standardów. Okres na jaki został przyznany IPPS nie może być przedłużany. Po ustaniu ww. okresu, student może ponownie ubiegać się o prawo do studiowania według IPPS.

3. Decyzję o przyznaniu IPPS podejmuje dziekan na wniosek studenta. Wniosek wraz z dokumentacją studenci składają poprzez system USOSweb do 15-go października lub przed rozpoczęciem semestru letniego.

4. Do wniosku w zależności od podstawy ubiegania się o prawo do studiowania według IPPS, student załącza następujące dokumenty:

1) zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego oraz potwierdzenie udziału w konferencji lub publikacja z afiliacją AWF Katowice (wymagana kopia publikacji);

2) zaświadczenie o uczestnictwie w studiach krajowych lub zagranicznych w ramach wymiany międzyuczelnianej („Learning Agreement” potwierdzony przez kierownika Centrum Współpracy Międzynarodowej);

3) zaświadczenie o członkostwie w polskiej kadrze narodowej lub kadrze uniwersjadowej (zaświadczenie z polskiego związku sportowego);

4) zaświadczenie o nadanej klasie sportowej w sportach indywidualnych w dyscyplinach olimpijskich (zaświadczenie z polskiego związku sportowego);

5) zaświadczenie o uczestnictwie w grach zespołowych, prowadzonych na szczeblu centralnym, w jednej z dwóch najwyższych klas rozrywkowych organizowanych przez polskie związki sportowe (zaświadczenie z polskiego związku sportowego);

6) orzeczenie o niepełnosprawności;

7) inne dokumenty potwierdzające treść uzasadnienia zawartego we wniosku.

5. Dziekan może odmówić studiowania według IPPS studentowi, który:

1) nie spełnia żadnego z warunków, o których mowa w § 29 ust. 3 i 4 Regulaminu Studiów,

2) został ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

6. W przypadku odmowy przyznania prawa do studiowania według IPPS, studentowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie kieruje się do Rektora w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

7. Dziekan może uchylić decyzję o studiowaniu według IPPS studentowi który:

1) utracił uprawnienia, określone w Regulaminie Studiów

2) został ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

Student, który utracił możliwość studiowania według IPPS zostaje wpisany na semestr bezpośrednio wyższy od ostatnio zaliczonego.

8. Pozostałe/szczegółowe zasady studiowania według IPPS:

1) Student studiujący według IPPS ma prawo do modyfikacji planu studiów i programów nauczania polegających na:

a. modyfikacji programów nauczania przedmiotów, określonych programem studiów, 
w uzgodnieniu z prowadzącym z zachowaniem efektów przewidzianych w realizacji przedmiotu,

b. modyfikacji planów studiów, polegającym na indywidualnym rozłożeniu 
w poszczególnych semestrach realizacji przedmiotów określonych w obowiązujących planach studiów.

2)  Student studiujący według IPPS bez zmniejszenia wymagań w zakresie osiągniętych efektów, ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o wydaniu decyzji ustalić z prowadzącym, sposób i termin realizacji przedmiotu. W razie niezgłoszenia się w w/w terminie prowadzący przedmiot może nie wyrazić zgody na respektowanie prawa studenta do odbywania studiów według IPPS. Student ma możliwość:

a.  realizacji zajęć w formie innej niż wynikającej z rozkładu zajęć w semestrze 
z osiągnięciem efektów przewidzianych planem oraz programem studiów na danym kierunku kształcenia,

b. wpisania się  do dowolnej grupy danego roku studiów w ramach wolnych miejsc,

c.  uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,

d. zaliczania przedmiotów i zdawania egzaminów w formie pisemnej w terminach uzgodnionych indywidualnie.

3) Student musi złożyć w dziekanacie pisemną deklarację planowanych do realizacji przedmiotów na najbliższy rok studiów (co najmniej jeden przedmiot) w terminie 14 dni od wydania decyzji o przyznaniu IPPS. Studenci kontynuujący naukę wg IPPS deklarują przedmioty do 15 października oraz mają obowiązek w ciągu 30 dni ustalić z prowadzącym, sposób i termin realizacji przedmiotu. Wybrane przedmioty stają się obligatoryjne. W przypadku braku deklaracji, student obowiązany jest do zaliczenia wszystkich przedmiotów z planu studiów w rozliczeniu rocznym:

a.  student może podejmować realizację przedmiotów z dwóch kolejnych semestrów (swojego planu studiów), pod warunkiem zadeklarowania wszystkich przedmiotów 
z semestrów niższych.

b. student z IPPS zalicza tylko przedmioty zadeklarowane.

4) Studia według IPPS rozliczane są w danym roku akademickim do 30 czerwca z semestru zimowego oraz do zakończenia sesji poprawkowej z semestru letniego z przedmiotów zadeklarowanych, z wyjątkiem ostatniego semestru studiów, który rozliczany jest zgodnie 
z organizacją roku akademickiego. 

5) Za realizację poszczególnych przedmiotów odpowiadają prowadzący wyznaczeni przez kierowników jednostek.

6) Zdeklarowane przedmioty niezrealizowane w ciągu roku muszą zostać powtórzone 
w następnym roku rozliczeniowym.

7) W przypadku zmian w planach studiów, indywidualny plan studiów i program kształcenia – IPPS studenta zostaje dostosowany do aktualnie obowiązujących planów, łącznie 
z koniecznością realizacji powstałych różnic programowych.

8) Student ma obowiązek z zaangażowaniem reprezentować Uczelnię w międzyuczelnianej rywalizacji sportowej, jeśli podstawą przyznania IPPS było uprawianie sportu wyczynowego.

§ 3

1.  Student, na udokumentowany wniosek, może ubiegać się o prawo do odbywania studiów w danym semestrze według indywidualnej organizacji studiów w formie IOS. Prawo do IOS polega na indywidualnym uzgodnieniu sposobów i terminów realizacji poszczególnych przedmiotów, występujących w tym semestrze według obowiązującego planu i programu studiów. 

2. Zasady studiowania według IOS, obowiązujące w Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zostały określone w § 4 niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Dziekan przyznaje prawo do odbywania studiów według IOS studentowi, który spełnia jeden 
z warunków, o których mowa w § 30 ust. 3, 4 i 5 Regulaminu Studiów.

2. IOS przyznawany jest na rok akademicki (z wyjątkiem § 30 ust. 3 pkt 2 Regulaminu Studiów). Okres na jaki został przyznany IOS nie może być przedłużany. Po ustaniu ww. okresu, student może ponownie ubiegać się o prawo do studiowania według IOS.

3. Decyzję o przyznaniu IOS podejmuje dziekan na wniosek studenta. Warunkiem ubiegania się o IOS w kolejnym roku akademickim jest rozliczenie poprzednich semestrów. Wniosek wraz 
z dokumentacją studenci składają poprzez system USOSweb najpóźniej do 15–go października danego roku akademickiego lub przed rozpoczęciem semestru letniego. 

4. Do wniosku w zależności od podstawy ubiegania się o prawo do studiowania według IOS, student załącza następujące dokumenty:

1) zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego oraz potwierdzenie udziału w konferencji lub publikacja z afiliacją AWF Katowice (wymagana kopia publikacji);

2) zaświadczenie o uczestnictwie w studiach krajowych lub zagranicznych w ramach wymiany międzyuczelnianej („Learning Agreement” potwierdzony przez kierownika Centrum Współpracy Międzynarodowej);

3) zaświadczenie o członkostwie w polskiej kadrze narodowej lub kadrze uniwersjadowej (zaświadczenie z polskiego związku sportowego),

4) zaświadczenie o nadanej klasie sportowej w sportach indywidualnych w dyscyplinach olimpijskich (zaświadczenie z polskiego związku sportowego),

5) zaświadczenie o uczestnictwie w grach zespołowych, prowadzonych na szczeblu centralnym, w jednej z dwóch najwyższych klas rozrywkowych organizowanych przez polskie związki sportowe (zaświadczenie z polskiego związku sportowego),

6) orzeczenie o niepełnosprawności,

7) zaświadczenie o studiowaniu na innym kierunku studiów,

8) zaświadczenie potwierdzające czynne uprawianie sportu wyczynowego i posiadanie licencji zawodniczej, trenerskiej lub sędziowskiej (zaświadczenie z polskiego/okręgowego związku sportowego),

9) zaświadczenie od Pełnomocnika Rektora ds. sportu akademickiego potwierdzające zdobycie medalu i reprezentowanie barw Uczelni,

10) zaświadczenie o przynależności do koła naukowego wystawione przez opiekuna koła oraz potwierdzenie udziału w konferencji lub publikacja z afiliacją AWF Katowice (wymagana kopia publikacji),

11) zaświadczenie o prowadzonej działalności na rzecz uczelni wydane przez przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego lub Władze Uczelni,

12)  inne dokumenty potwierdzające treść uzasadnienia zawartego we wniosku.

5. Dziekan może odmówić studiowania według IOS studentowi, który:

1) nie spełnia żadnego z warunków, o których mowa w § 30 ust. 3, 4 i 5 Regulaminu Studiów,

2) w przypadku posiadania wpisów warunkowych,

3) został ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

6. W przypadku odmowy przyznania prawa do studiowania według IOS, studentowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie kieruje się do Rektora w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.

7. Dziekan może uchylić decyzję o prawie do odbywania studiów według IOS studentowi, który: 

1) utracił uprawnienia określone w Regulaminie Studiów,

2) został ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.

8. Pozostałe/szczegółowe zasady studiowania według IOS:

1) Student studiujący według IOS ma prawo do:

a. za zgodą prowadzącego, realizacji części zajęć w formie innej niż wynikającej z rozkładu zajęć w semestrze, np. na różnych grupach, kierunkach studiów, studiach niestacjonarnych (z zastrzeżeniem, że realizacja w innej formie nie może przekroczyć 50% oraz osiągnięte zostaną wszystkie efekty kształcenia  przewidziane planem i programem studiów),

b. za zgodą prowadzącego, wpisania się na zajęcia do dowolnej grupy danego roku o ile 
w danej grupie są wolne miejsca, przy czym grupa wybrana na początku semestru nie może być zmieniana bez zgody kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest przedmiot,

c. zaliczania przedmiotów i zdawania egzaminów w formie pisemnej w terminach uzgodnionych indywidualnie z nauczycielem prowadzącym przedmiot, nie wykraczających jednak poza wyznaczony termin poprawkowej sesji egzaminacyjnej na danym kierunku studiów.

2) Student studiujący według IOS  ma obowiązek:

a. zgłosić się do prowadzącego zajęcia w terminie do dwóch tygodni od daty przyznania IOS i uzgodnić warunki realizacji oraz zaliczenia przedmiotu (forma zajęć, obecności, praktyki) W razie niezgłoszenia się w w/w terminie prowadzący przedmiot może nie wyrazić zgody na respektowanie prawa studenta do odbywania studiów według IOS.

b. z zaangażowaniem  reprezentować Uczelnię w międzyuczelnianej rywalizacji sportowej, jeśli podstawą przyznania IOS było uprawianie sportu wyczynowego.

3) Do dnia otrzymania decyzji o przyznaniu IOS student zobowiązany jest do studiowania na zasadach ogólnych, w tym do uczestnictwa w zajęciach.

4) Student, który utracił uprawnienia na odbywanie studiów według IOS zobligowany jest do studiowania na zasadach ogólnych.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr RWWF-3-IX/2022 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według  Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 października 2023 roku.

 

 

Uprawnione do głosowania: 43 osoby; obecnych: 27 osób, głosowało: 27 osób.

Głosowanie: TAK - 27; NIE - 0; WSTRZ. - 0.

 

Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowanie Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia zasad studiowania według Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).

 


 Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego 
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego