W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWZST-9-IX/1/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały - Regulamin praktyk zawodowych kierunku Zarządzanie i Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowanych na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką
uchyla/traci moc RWZST-3-IV/1/2021, RWZST-4-IV/1/2021,
na podstawie §3 ust.1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, Uchwały Nr 1/2023 Rady programowej kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 05 lipca 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej praktyk zawodowych realizowanych na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką oraz Uchwały Nr 1/2023 Rady programowej kierunku Zarządzanie Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 05 lipca 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej praktyk zawodowych realizowanych na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką, Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.

RWZSIT pozytywnie opiniuje Regulamin praktyk zawodowych kierunku Zarządzanie i Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowanych na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.


§ 2.

Regulamin praktyk zawodowych, o którym mowa w §1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.


§ 3.

Uchylenie dotychczasowych wymagań dotyczących Regulaminu praktyk studenckich kierunku zarządzanie oraz Regulaminu praktyk studenckich kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne  realizowanych na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.

 

Traci moc Uchwała Nr RWZST-3-IV/1/2021 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2021 roku wniosek o zmianę w Regulaminie praktyk studenckich kierunku zarządzanie oraz Uchwała Nr RWZST-4-IV/1/2021 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2021 roku wniosek o zmianę w Regulaminie praktyk studenckich kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 roku.

 

 

Uprawnionych do głosowania: 13 osób, obecnych: 10 osób, głosowało: 10 osób.
Głosowanie:  TAK,  NIE,  WSTRZ.

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie podjęła uchwałę, Regulamin praktyk zawodowych kierunku Zarządzanie i Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowanych na studiach pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.

 

Dziekan
Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr Grzegorz Mikrut

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RWZST-9-IX/1/2023 
Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego     Kukuczki w Katowicach z dnia 19 września 2023r. 

 

 

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ

  

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zarządzanie
Bezpieczeństwo wewnętrzne


Katowice 2023

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2023.742 ze zm.),
 • Regulamin studiów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25.04.2023 r.

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin praktyk zawodowych (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i tryb realizacji praktyk zawodowych (zwanych dalej Praktykami), przewidzianych w programie studiów pierwszego stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Zarządzanie, prowadzonych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 2. Praktyki stanowią integralną część programu studiów, którym jest przypisana odpowiednia liczba punktów ECTS.
 3. W wyniku realizacji praktyk, student powinien uzyskać efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określonych w programie studiów, zapisanych w sylabusie.
 4. Praktyki studenckie mogą być realizowane w kraju i za granicą. 
 5. Praktyki studenckie objęte są walidacją i oceną, w tym będą przeprowadzane hospitacje.
 6. Studenci kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mogą realizować praktyki w sektorze:
  1. PUBLICZNYM – naczelne, centralne i terenowe organy administracji publicznej oraz jednostki im podległe bądź przez nie nadzorowane, jak również organizacje międzynarodowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo, w szczególności:
   • organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego),
   • jednostki Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej (np. Żandarmeria Wojskowa, Wojska Lądowe, Wojska Obrony Terytorialnej),
   • urzędy administracji państwowej wszystkich szczebli oraz samorządu terytorialnego, wykonujące zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego w tym zarządzania kryzysowego,
   • przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych w Polsce (np. UE, NATO, ONZ, OBWE),
  2. PRYWATNYM – podmioty prywatne, prowadzące działalność gospodarczą lub działalność non profit na rzecz bezpieczeństwa, w szczególności:
   • przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w obszarze bezpieczeństwa w zakresie zgodnym z programem praktyk;
   • organizacje non profit, w tym stowarzyszenia i fundacje, których działalność statutowa realizowana jest w obszarze bezpieczeństwa w zakresie zgodnym z programem praktyk. 
 7. Studenci kierunku Zarządzanie mogą realizować praktyki w sektorze:
  1. PRYWATNYM – podmioty prywatne, prowadzące działalność gospodarczą lub działalność non profit na rzecz sportu lub turystyki (np. kluby sportowe, związki sportowe, administratorzy obiektów sportowych, organizatorzy imprez sportowych, organizatorzy turystyki, agenci turystyczni, przewoźnicy, podmioty świadczące usługi hotelarskie), w szczególności:
   • przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w obszarze bezpieczeństwa w zakresie zgodnym z programem praktyk;
   • organizacje non profit, w tym stowarzyszenia i fundacje, których działalność statutowa realizowana jest w obszarze bezpieczeństwa w zakresie zgodnym z programem praktyk. 
  2. PUBLICZNYM – naczelne, centralne i terenowe organy administracji publicznej oraz jednostki im podległe bądź przez nie nadzorowane, jak również organizacje  międzynarodowe odpowiedzialne za sport i turystykę, w szczególności:
   • urzędy administracji państwowej wszystkich szczebli oraz samorządu terytorialnego, wykonujące zadania w zakresie sportu i turystyki,
   • państwowe ośrodki sportu i turystyki szczebla centralnego i lokalnego – np. Instytut Sportu, miejskie ośrodki sportu, rekreacji i turystyki,
   • organy ochrony prawa w obszarze sportu i turystyki,
   • przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych w Polsce działających na rzecz sportu i turystyki.

§ 2 

CEL PRAKTYK

 1. Zasadniczym celem praktyk jest upraktycznienie wiedzy teoretycznej, umiejętności i kwalifikacji zdobywanych podczas studiów.
 2. Celem praktyk realizowanych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne jest przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zadań w instytucjach i organizacjach działających w obszarze i na rzecz bezpieczeństwa.
 3. Celem praktyk realizowanych na kierunku Zarządzanie jest przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zadań w instytucjach i organizacjach działających w obszarze i na rzecz sportu i turystyki.
 4. Treści zajęć do realizacji w ramach praktyk zostały zamieszczone w sylabusie.


§ 3

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM PRAKTYK
 1. Za realizację praktyk odpowiada Dziekan Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką (zwany dalej Dziekanem). 
 2. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad przebiegiem i realizacją praktyk sprawuje kierownik praktyk, odrębnie dla każdego z kierunków studiów.
 3. Kierownik praktyk wyznacza opiekunów praktyk spośród nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką (na okres roku akademickiego).
 4. Kierownik lub opiekun praktyk AWF Katowice może przeprowadzić kontrolę praktyki, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z opiekunem praktyk instytucji przyjmującej.

 

§ 4 

ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK

 1. Praktyki podlegają obligatoryjnemu zaliczeniu. 
 2. Wymiar godzinowy oraz terminy realizacji praktyk określone są każdorazowo w organizacji roku akademickiego.
 3. Praktyki mogą być realizowane we wszystkie dni tygodnia, tj. od poniedziałku do niedzieli. 
 4. Praktyki na kolejnych semestrach powinny być realizowane w różnych instytucjach. W przypadku wyboru tej samej instytucji muszą być zrealizowane w innym miejscu struktury organizacyjnej instytucji przyjmującej.
 5. Podstawę realizacji praktyk stanowi porozumienie zawarte pomiędzy AWF Katowice, a instytucją przyjmującą. 
 6. Porozumienie określa zasady realizacji praktyki i jest potwierdzeniem woli przyjęcia na praktykę studentów AWF Katowice przez instytucję przyjmującą.
 7. W ramach realizowanej praktyki, studentowi nie przysługuje wynagrodzenie.


§ 5

OBOWIĄZKI STUDENTA

 1. Student zobowiązany jest do wyboru instytucji spośród proponowanych przez AWF Katowice. Za zgodą kierownika praktyk, student może wskazać inną instytucję, której obszar działalności jest zgodny z programem praktyk kierunku studiów i specjalności. 
 2. Student ma obowiązek wypełnić w USOSweb podanie do kierownika praktyk w sprawie realizacji praktyk (strona Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką - zakładka „Praktyki”).
 3. Po zaakceptowaniu proponowanej instytucji przyjmującej przez kierownika praktyk, student ma obowiązek zgłosić się do Dziekanatu celem odebrania 2-ch egzemplarzy porozumień. Jeden egzemplarz student dostarcza do instytucji przyjmującej, drugi do kierownika praktyk (po jej zakończeniu).

 

§ 6

DOKUMENTACJA I ZALICZENIE PRAKTYK

 1. Dziennik praktyk student pobiera ze strony Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką - zakładka „Praktyki”.
 2. W dzienniku praktyk student odnotowuje przebieg realizowanej praktyki.
 3. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk AWF Katowice po zakończonej praktyce i przedłożeniu przez studenta:
   • dziennika praktyk wypełnionego przez studenta i zaakceptowanego przez opiekuna instytucji przyjmującej (podpis i pieczęć), miejsce realizacji praktyki musi być zgodne z porozumieniem,
   • porozumienia (egzemplarz podpisany i opieczętowany w imieniu instytucji przyjmującej).
 4. Dziennik praktyk stanowi własność studenta. 
 5. Zaliczenia praktyki dokonuje opiekun praktyk AWF Katowice wpisem do dziennika praktyk i systemu USOSweb w oparciu o analizę przedstawionej dokumentacji studenta. 

 

§ 7

INNE SPOSOBY ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH


Kierownik Praktyk na pisemny i udokumentowany wniosek studenta zalicza praktyki zawodowe na podstawie:
  • czynności wykonywanych przez studenta w okresie studiów, w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się i spełniły wymiar godzinowy określony w programie studiów dla praktyk zawodowych;
  • służby kandydackiej strażaka lub funkcjonariusza Służby Więziennej odbytej w trakcie studiów, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.


§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dziekan.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Porozumienia w sprawie praktyk zawodowych.
 2. Załącznik nr 2 - Dziennik praktyk.
 3. Załącznik nr 3 - Arkusz hospitacji praktyk.
 4. Załącznik nr 4 - Arkusz oceny praktyk przez instytucję przyjmującą.
 5. Załącznik nr 5 - Arkusz oceny praktyk przez studenta.
   

Załączniki

Powiadom znajomego