W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWZST-6-IX/1/2023

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały - Regulamin Rady Programowej na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką (WZSiT) Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
uchyla/traci moc RWZST-4-XII/1/2022,
na podstawie § 1 ust. 1. pkt.10 Uchwały Nr AR001-2-X/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów AWF Katowice, Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.

Uchwala się tekst jednolity Regulaminu Rady Programowej na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką (WZSiT) Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Traci moc Uchwała Nr RWZST-4-XII/1/2022 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 06 grudnia 2022 roku Regulamin Rady Programowej na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką (WZSiT) Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  

Uprawnionych do głosowania: 13 osób, obecnych: 10 osób, głosowało: 10 osób.
Głosowanie: 10 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie podjęła uchwałę  o zmianie uchwały - Regulamin Rady Programowej na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką (WZSiT) Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

 

Dziekan
Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr Grzegorz Mikrut

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RWZST-6-IX/1/2023
Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką 
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 
z dnia 19.09.2023 r.

  
  

Regulamin 
Rady Programowej na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką (WZSiT)
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Rada Programowa dla kierunku studiów prowadzonych na WZSiT, zwana dalej „Radą”, jest ciałem opiniodawczym i doradczym w procesie dydaktycznym. 
 2. Rada dba o prawidłową realizację programu studiów, realizowanych na WZSiT oraz wysoką jakość kształcenia. 


§ 2. Kompetencje Rady

 1. Rada opiniuje programy studiów i ich składowe.
 2. Rada opiniuje inne wnioski Władz WZSiT w przedmiocie prowadzonych studiów, szkoleń i kursów.
                                                                            

§ 3. Skład Rady

 1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele: nauczycieli akademickich, studentów/doktorantów i otocznia społeczno – gospodarczego.
 2. Członków Rady, ze wskazaniem Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza proponuje kolegium Dziekańskie.  Skład Rady zatwierdza Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką poprzez wydanie uchwały. Kadencja członków Rady trwa jeden roku akademicki.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Rady, zakończenie współpracy lub ustania stosunku pracy z AWF Katowice.
 4. Prawo odwołania członka rady przysługuje Radzie Wydziału na wniosek Przewodniczącego Rady lub Dziekana WZSiT.
 5. Członek rady może zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnacja musi być złożona pisemnie do Przewodniczącego, a w przypadku rezygnacji przez Przewodniczącego – do Dziekana WZSiT.


§ 4. Posiedzenia Rady

 1. Rada obraduje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Dziekana WZSiT.
 3. Porządek posiedzenia jest ustalany przez Przewodniczącego.
 4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady jest dostarczane na adres e-mailowy. Do zawiadomienia załącza się niezbędne materiały.
 5. W posiedzeniach Rady mogą brać udział dodatkowo inne osoby, które zostały na nie zaproszone przez Przewodniczącego. Zaproszone osoby uczestniczą w posiedzeniu Rady z głosem doradczym.
 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy jej Przewodniczący lub inny wskazany przez niego członek Rady.
 7. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
 8. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością, przy czym opinie musi wyrazić co najmniej sześciu jej członków. W przypadku równej liczby opinii „pozytywnych” i „negatywnych” decyduje głos Przewodniczącego.
 9. Dopuszcza się obradowanie w formie hybrydowej, w tym korespondencyjne wyrażanie opinii.
 10. Z przebiegu prac Rady, Sekretarz sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący. Protokoły z posiedzeń Rady są przechowywane przez Przewodniczącego w sekretariacie na WZSiT.


§ 5. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Rada, podejmując uchwałę odpowiedniej treści.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go uchwałą Rady WZSiT.

   

   Załączniki

Powiadom znajomego