W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWZST-21-IX/1/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie wniosek do Senatu w sprawie ustalenia zasad studiowania według Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).
uchyla/traci moc RWZST-25-IX/1/2021,
uchylona przez/utraciła moc na podstawie RWZST-10-IX/1/2023
na podstawie § 1 ust. 1 pkt 5) uchwały nr AR001-2-X/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów AWF Katowice, Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach uchwala, co następuje
status uchwały uchylona

§ 1.

 1. Student, na udokumentowany wniosek, może ubiegać się o prawo do odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów w formie IPPS. IPPS polega na indywidualizacji realizowanego przez studenta programu studiów, pod warunkiem zachowania obowiązujących efektów uczenia się dla danego kierunku.
 2. Zasady studiowania według IPPS, obowiązujące w Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, zostały określone w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 2.

 1. Dziekan przyznaje prawo do odbywania studiów według IPPS studentowi, który spełnia jeden z warunków, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów.
 2. IPPS przyznawany jest na okres do dwóch lat. W tym okresie student zobowiązany jest zrealizować minimum jeden rok studiów obejmujący dwa semestry zgodnie z organizacją studiów w danym roku akademickim. Okres na jaki został przyznany IPPS nie może być przedłużany. Po ustaniu ww. okresu, student może ponownie ubiegać się o prawo do studiowania według IPPS.
 3. Student składa do Dziekana wniosek wraz z dokumentacją (po rozliczeniu się z dotychczasowych semestrów) poprzez system USOSweb (wniosek elektroniczny dostępny w systemie USOSweb) do 15 października w semestrze zimowym lub do 15 marca w semestrze letnim.
 4. Do wniosku w zależności od postawy ubiegania się o prawo do studiowania według IPPS, student załącza następujące dokumenty:
  a) zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen w ostatnim roku akademickim,
  b)  zaświadczenie o prowadzonej działalności naukowej,
  c) zaświadczenie o uczestnictwie w studiach krajowych lub zagranicznych w ramach wymiany międzyuczelnianej,
  d) zaświadczenie o członkostwie w polskiej kadrze narodowej lub kadrze uniwersjadowej,
  e) zaświadczenie o nadanej klasie sportowej (dot. sportów indywidualnych w dyscyplinach olimpijskich),
  f) zaświadczenie o uczestnictwie w grach zespołowych, prowadzonych na szczeblu centralnym, organizowanym przez polskie związki sportowe,
  g)  zaświadczenie o niepełnosprawności,
  h) zaświadczenie o sprawowanej funkcji przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,
  i)  inne dokumenty potwierdzające treść uzasadnienia zawartego we wniosku.
 5. Dziekan może odmówić studiowania według IPPS studentowi, który:
  a)  nie spełnia żądnego z warunków, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów,
  b)  został zawieszony przez komisję dyscyplinarną w prawach studenta lub ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.
 6. W przypadku odmowy przyznania prawa do studiowania według IPPS, studentowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie kieruje się do Rektora w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.
 7. Dziekan może uchylić decyzję o prawie do odbywania studiów według IPPS studentowi, który: 
  a) utracił uprawnienia określone w Regulaminie Studiów,
  b) utracił rekomendację AZS AWF Katowice złożoną przez prorektora ds. Promocji i Sportu AWF Katowice lub władze KS AZS AWF Katowice (dotyczy studentów – zawodników, którym przyznanie IPPS było motywowane wyczynowym uprawianiem sportu).
  c)  został zawieszony przez komisję dyscyplinarną w prawach studenta lub ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.
 8. Pozostałe/szczegółowe zasady studiowania według IPPS:
  a) Student odbywający studia według IPPS ma prawo do modyfikacji planu i programu studiów polegających na:
  · modyfikacji programów nauczania przedmiotów, określonych programem studiów, w uzgodnieniu  z prowadzącym z zachowaniem efektów przewidzianych w realizacji przedmiotu,
  · modyfikacji planów studiów, polegającej na indywidualnym rozłożeniu w poszczególnych semestrach realizacji przedmiotów określonych w obowiązujących planach studiów.
  b)Student ma obowiązek w ciągu 1 tygodnia od dnia otrzymania informacji o wydaniu decyzji, złożyć przez USOSweb deklarację planowanych do realizacji przedmiotów na najbliższy rok studiów (co najmniej trzy przedmioty). Studenci kontynuujący naukę według IPPS deklarują przedmioty do końca października; 
  c) Student odbywający studia według IPPS bez zmniejszenia wymagań w zakresie osiągniętych efektów, ma obowiązek uzgodnić z prowadzącym sposób i termin realizacji przedmiotu.
  d)  W uzgodnieniu z prowadzącym student ma możliwość:
  · realizacji zajęć w formie innej niż wynikającej z rozkładu zajęć w semestrze z osiągnięciem efektów przewidzianych planem oraz programem studiów na danym kierunku kształcenia,  
  · uczestnictwie w zajęciach dydaktycznych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, 
  ·  uczestnictwie w zajęciach dydaktycznych w wybranej grupie danego roku studiów; 
  ·  zwolnieniu z obowiązku uczestnictwa w zajęciach; 
  e) Dokonany przez studenta wybór jest wiążący, a zdeklarowane przedmioty stają się obligatoryjne w danym semestrze; 
  f) W przypadku braku deklaracji, student obowiązany jest do zaliczenia wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującą organizacją roku.
  g) Deklaracja studenta może być modyfikowana jedynie poprzez dodanie kolejnych przedmiotów. Zmiana ta wymaga złożenie karty deklaracji do końca marca.
  h) Student może deklarować przedmioty z wyższych semestrów (swojego planu studiów), pod warunkiem zadeklarowania wszystkich przedmiotów z semestrów niższych.
  i)  Student odbywający studia według IPPS posiada prawo do realizacji wyłącznie zadeklarowanych przedmiotów.
  j)   Studia według IPPS rozliczane są w danym roku akademickim do 30 czerwca z semestru zimowego oraz do 15 września z semestru letniego z wszystkich przedmiotów zadeklarowanych, z wyjątkiem ostatniego semestru studiów, który rozliczany jest zgodnie z organizacją roku akademickiego.
  k) Niezrealizowane w ciągu roku zadeklarowane przedmioty muszą zostać powtórzone w następnym roku akademickim. Student składa podanie o powtarzanie niezrealizowanych przedmiotów.
  l)  W przypadku zmian w planach studiów, indywidualny plan i program studiów – IPPS studenta zostaje dostosowany do aktualnie obowiązujących planów, łącznie z koniecznością realizacji powstałych różnic programowych.
  m) Za realizację poszczególnych przedmiotów odpowiadają prowadzący wyznaczeni przez kierowników katedr.
  n) Student, który utracił uprawnienia na odbywanie studiów według IPPS zostaje wpisany na semestr bezpośrednio wyższy od ostatnio zaliczonego.

§ 3.

 1. Student, na udokumentowany wniosek, może ubiegać się o prawo do odbywania studiów w danym semestrze według indywidualnej organizacji studiów w formie IOS. Prawo do IOS polega na indywidualnym uzgodnieniu sposobów i terminów realizacji poszczególnych przedmiotów, występujących w tym semestrze według obowiązującego planu i programu studiów. 
 2. Zasady studiowania według IOS, obowiązujące w Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, zostały określone w § 4 niniejszej Uchwały.

§ 4.

 1. Dziekan przyznaje prawo do odbywania studiów według IOS studentowi, który spełnia jeden z warunków, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów.
 2. IOS przyznawany jest na rok akademicki (z wyjątkiem § 12 ust. 2 pkt 2, 5, 6 Regulaminu Studiów). Okres na jaki został przyznany IOS nie może być przedłużany. Po ustaniu ww. okresu, student może ponownie ubiegać się o prawo do studiowania według IOS.
 3. Student składa do Dziekana wniosek wraz z dokumentacją (po rozliczeniu się z dotychczasowych semestrów) poprzez system USOSweb (wniosek elektroniczny dostępny w systemie USOSweb) do 15 października w semestrze zimowym lub do 15 marca w semestrze letnim.
 4. Do wniosku w zależności od postawy ubiegania się o prawo do studiowania według IOS, student załącza następujące dokumenty:
  a)  zaświadczenie o niepełnosprawności,
  b)  zaświadczenie o studiowaniu na dodatkowym kierunku studiów,
  c)  zaświadczenie o czynnym uprawianiu sportu wyczynowego,
  d)  zaświadczenie o reprezentowaniu KS AZS AWF Katowice,
  e)  zaświadczenie o prowadzonej działalności naukowej,
  f)  zaświadczenie o prowadzonej działalności na rzecz uczelni,
  g)  inne dokumenty potwierdzające treść uzasadnienia zawartego we wniosku.
 5. Dziekan może odmówić studiowania według IOS studentowi, który:
  a)  nie spełnia żądnego z warunków, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów,
  b)  w przypadku posiadania wpisów warunkowych,
  c)  został zawieszony przez komisję dyscyplinarną w prawach studenta lub ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.
 6. W przypadku odmowy przyznania prawa do studiowania według IOS, studentowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji. Odwołanie kieruje się do Rektora w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji.
 7. Dziekan może uchylić decyzję o prawie do odbywania studiów według IPPS studentowi, który: 
  a)  utracił uprawnienia określone w Regulaminie Studiów,
  b)  utracił rekomendację AZS AWF Katowice złożoną przez prorektora ds. Promocji i Sportu AWF Katowice lub władze KS AZS AWF Katowice (dotyczy studentów – zawodników, którym przyznanie IOS było motywowane wyczynowym uprawianiem sportu).
  c) został zawieszony przez komisję dyscyplinarną w prawach studenta lub ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.
 8. Pozostałe/szczegółowe zasady studiowania według IOS:
  a)  Student obywający studia według IOS bez zmniejszenia wymagań w zakresie osiągniętych efektów ma obowiązek zgłosić się do prowadzącego zajęcia w terminie do dwóch tygodni od daty przyznania IOS i uzgodnić warunki realizacji oraz zaliczenia przedmiotu (forma zajęć, obecności, praktyki etc.) W razie niezgłoszenia się w powyższym terminie prowadzący przedmiot może nie wyrazić zgody na respektowanie prawa studenta do odbywania studiów według IOS.
  b)  Student odbywający studia według IOS ma prawo do: 
  ·  za zgodą prowadzącego, realizacji części zajęć w formie innej niż wynikającej z rozkładu zajęć w semestrze, np. na różnych grupach, kierunkach studiów, studiach niestacjonarnych  (z zastrzeżeniem, że realizacja w innej formie nie może przekroczyć 50% oraz osiągnięte zostaną wszystkie efekty kształcenia przewidziane planem i programem studiów), 
  ·   za zgodą prowadzącego, wpisania się na zajęcia do innej grupy danego roku, o ile w danej grupie są wolne miejsca, przy czym grupa wybrana na początku semestru nie może być zmieniana. 
  ·   zaliczania przedmiotów i składanie egzaminów w terminach uzgodnionych indywidualnie  z prowadzącym przedmiot, nie później niż do końca sesji poprawkowej na danym kierunku studiów. 
  c)  Student odbywający studia według IOS ma obowiązek reprezentować AWF Katowice w międzyuczelnianej rywalizacji sportowej, jeśli podstawą przyznania IOS było uprawianie sportu wyczynowego.
  d)  Do dnia otrzymania decyzji o przyznaniu IOS student zobowiązany jest do studiowania na zasadach ogólnych, w tym do uczestnictwa w zajęciach.
  e)  Student, który utracił uprawnienia na odbywanie studiów według IOS zobligowany jest do studiowania na zasadach ogólnych.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr RWZST-25-IX/1/2021 Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 września 2021 roku w sprawie ustalenia zasad studiowania według indywidualnej organizacji studiów w ramach IOS i IPPS.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2022/2023.

 

Uprawnionych do głosowania: 14 osób, obecnych: 10 osób, głosowało: 10.
Głosowanie:  TAK - 10, NIE - 0 , WSTRZ - 0.     

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie przyjęła wniosek do Senatu w sprawie ustalenia zasad studiowania według Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).

  


Dziekan
Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr Grzegorz Mikrut

Załączniki

Powiadom znajomego