W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWWF-1-III/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).
uchyla/traci moc RWWF-5-IX/2020,
uchylona przez/utraciła moc na podstawie RWWF-3-IX/2022
na podstawie Działając na podstawie § 1 ust. 1. pkt 5) Uchwały Nr AR001-2-X/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów AWF Katowice, § 11 ust. 4 oraz § 12 ust. 4 Regulaminu Studiów, Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustala co następuje:
status uchwały uchylona

§ 1.

1. Student może ubiegać się o prawo do studiowania według indywidualnego programu i planu studiów, zwane dalej „IPPS”, polegające na indywidualizacji realizowanego przez studenta programu i planu studiów i osiągania zakładanych w nich efektów kształcenia.

§ 2.

1. Szczegółowe zasady studiowania według IPPS:
1) Dziekan może przyznać takie prawo studentowi, który spełnia jeden z poniższych warunków (udokumentowany stosownym zaświadczeniem zgodnie z załącznikami):
a. osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,5) i równocześnie przejawia szczególną aktywność w studenckim ruchu naukowym lub uczestniczy w realizacji programów badawczych w Katedrze (Instytucie, Zakładzie) oraz posiada osiągnięcia 
w tym zakresie potwierdzane publikacją. Warunek ten jest brany pod uwagę po  zaliczeniu I roku studiów. Aktywność ta musi być potwierdzona publikacją z afiliacja AWF Katowice. 
b.  uczestniczy w studiach zagranicznych w ramach prowadzonych przez Akademię programów międzynarodowych; 
c. jest członkiem polskiej kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej (sporty olimpijskie); 
d. jest zawodnikiem w sportach indywidualnych w dyscyplinach olimpijskich, posiadającym klasę sportową pierwszą (z rekomendacją AZS AWF Katowice), mistrzowską i mistrzowską międzynarodową;
e. jest zawodnikiem w grach zespołowych, uczestniczącym w rozgrywkach centralnych, organizowanych przez polskie związki sportowe (co najmniej I liga w grach zespołowych - sporty olimpijskie);
f. odbywa staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego; 
g. jest osobą niepełnosprawna, a stopień niepełnosprawności uniemożliwia lub utrudnia studiowanie w zwykłym trybie;
h. jest przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego;
i. w innych uzasadnionych przypadkach. 
2)  IPPS przyznawany jest na okres do dwóch lat, z możliwością ponownego ubiegania się. Decyzję o jego przyznaniu podejmuje dziekan na wniosek studenta. Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej. Wniosek wraz z dokumentacją studenci składają do 15-go października lub przed rozpoczęciem semestru letniego,
3)  Okres studiów według IPPS może być wydłużony, w stosunku do obowiązujących standardów.
4) Student studiujący według IPPS ma prawo do modyfikacji planu studiów i programów nauczania polegających na:
a. modyfikacji programów nauczania przedmiotów, określonych programem studiów, w uzgodnieniu z prowadzącym z zachowaniem efektów przewidzianych w realizacji przedmiotu,
b. modyfikacji planów studiów, polegającym na indywidualnym rozłożeniu 
w poszczególnych semestrach realizacji przedmiotów określonych w obowiązujących planach studiów.
5)  Student studiujący według IPPS bez zmniejszenia wymagań w zakresie osiągniętych efektów, ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia otrzymania informacji o wydaniu decyzji ustalić 
z prowadzącym, sposób  i termin  realizacji przedmiotu ( na karcie przedmiotu do końca listopada) oraz ma możliwość:
a.  realizacji zajęć w formie innej niż wynikającej z rozkładu zajęć w semestrze z osiągnięciem efektów przewidzianych planem oraz programem studiów na danym kierunku kształcenia,
b. wpisania się  do dowolnej grupy danego roku studiów w ramach wolnych miejsc,
c. uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,
d. zaliczania przedmiotów i zdawania egzaminów w formie pisemnej w terminach uzgodnionych indywidualnie.
6) Student musi złożyć w dziekanacie pisemną deklarację planowanych do realizacji przedmiotów na najbliższy rok studiów (co najmniej jeden przedmiot) nie później niż miesiąc po przyznaniu IPPS. Studenci kontynuujący naukę wg  IPPS deklarują przedmioty do końca października.  Wybrane przedmioty stają się obligatoryjne. W przypadku braku deklaracji, student obowiązany jest do zaliczenia wszystkich przedmiotów z planu studiów w rozliczeniu rocznym.
a.  student może podejmować realizację przedmiotów z dwóch kolejnych semestrów (swojego planu studiów), pod warunkiem zadeklarowania wszystkich przedmiotów z semestrów niższych.
b. student z IPPS zalicza tylko przedmioty zadeklarowane.
7) Studia według IPPS rozliczane są w danym roku akademickim do 30 czerwca z semestru zimowego oraz do 15 września z semestru letniego z przedmiotów zadeklarowanych, z wyjątkiem ostatniego semestru studiów, który rozliczany jest zgodnie z organizacją roku akademickiego. 
8) Za realizację poszczególnych przedmiotów odpowiadają prowadzący wyznaczeni przez kierowników jednostek.
9)  Zdeklarowane przedmioty niezrealizowane w ciągu roku muszą zostać powtórzone w następnym roku rozliczeniowym.
10)  W przypadku zmian w planach studiów, indywidualny plan studiów i program kształcenia – IPPS studenta zostaje dostosowany do aktualnie obowiązujących planów, łącznie 
z koniecznością realizacji powstałych różnic programowych.
11)  Dziekan może uchylić decyzję o studiowaniu według IPPS studentowi który:
a. utracił uprawnienia, określone w Regulaminie Studiów
b. utracił rekomendację AZS AWF Katowice złożoną przez pełnomocnika Rektora ds. Sportu Akademickiego, prorektora ds. Sportu AWF lub władze KS AZS-AWF Katowice (dotyczy studentów – zawodników, którym przyznanie IPPS było spowodowane wyczynowym uprawianiem sportu).
c. został ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.
12)  Student, który utracił możliwość studiowania według IPPS zostaje wpisany na semestr bezpośrednio wyższy od ostatnio zaliczonego.
13)  Student ma obowiązek z zaangażowaniem reprezentować Uczelnię w międzyuczelnianej rywalizacji sportowej, jeśli podstawą przyznania IPPS było uprawianie sportu wyczynowego.
14)  Wykaz załączników:
Zał. 1.  §2 pkt 1. 1) a. – Zaświadczenie o średniej z USOS, potwierdzenie udziału w konferencji lub publikacja z afiliacją AWF Katowice (wymagany wydruk z Centrum Informacji Naukowej AWF Katowice)
Zał. 2.  §2 pkt 1. 1) b. – „Learning Agreement” potwierdzony przez pełnomocnika Rektora
Zał. 3.  §2 pkt 1. 1) c. – Zaświadczenie z polskiego związku sportowego
Zał. 4.  §2 pkt 1. 1) d. – Zaświadczenie z polskiego związku sportowego, rekomendacja Klubu AZS AWF Katowice
Zał. 5.  §2 pkt 1. 1) e. – Zaświadczenie z polskiego związku sportowego
Zał. 6.  §2 pkt 1. 1) f. – Zaświadczenie o zatrudnieniu z Uczelni
Zał. 7.  §2 pkt 1. 1) g. – Orzeczenie o niepełnosprawności

§ 3.

1.  Student może ubiegać się o prawo do studiowania według indywidualnej organizacji studiów, zwanej dalej „IOS”, polegającej na indywidualnym uzgodnieniu sposobów i terminów realizacji poszczególnych przedmiotów, występujących w obowiązujących planach studiów.

§ 4.

1.  Szczegółowe zasady studiowania według IOS:
1)  Decyzję o przyznaniu IOS podejmuje dziekan na wniosek studenta. Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej.
2) IOS przyznawany jest na rok akademicki (z wyjątkiem pkt. 6 b, f, g).
3) Warunkiem ubiegania się o IOS w kolejnym roku akademickim jest rozliczenie poprzednich semestrów.
4) Udokumentowany wniosek składa się do dziekana najpóźniej do 15–go października danego roku akademickiego lub przed rozpoczęciem semestru letniego.
5) W uzasadnionych przypadkach dziekan może ustalić inne terminy. 
6) Dziekan może przyznać prawo do studiowania według IOS studentowi, który spełnia jeden z poniższych warunków (udokumentowany stosownym zaświadczeniem zgodnie z załącznikami):
a.  jest osobą niepełnosprawną,
b. studiuje w formie stacjonarnej na więcej niż jednym kierunku studiów (IOS przyznawany jest na jeden semestr), 
c.  czynnie uprawia sport wyczynowy w dyscyplinach olimpijskich i posiada co najmniej II klasę sportową lub uczestniczy w rozgrywkach co najmniej III ligi w grach zespołowych, 
d.  jest zawodnikiem KS AZS-AWF Katowice i posiada rekomendację Klubu,
e. przejawia szczególną aktywność w studenckim ruchu naukowym i posiada osiągnięcia w tym zakresie – po zaliczeniu I roku studiów I stopnia, potwierdzone czynnym udziałem w konferencji lub publikacją (z afiliacją AWF Katowice) - w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o IOS,
f.  podjął pracę zawodową w wymiarze odpowiadającym co najmniej połowie etatu (w przypadku studentów studiów I stopnia po zaliczeniu drugiego roku studiów). Do podania o IOS należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu wg wzoru zamieszczonego na stronie Wydziału (IOS przyznawany jest na jeden semestr),
g.  jest funkcjonariuszem służb państwowych (IOS przyznawany jest na jeden semestr),
h. prowadzi udokumentowaną działalność na rzecz Uczelni i jest członkiem Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego,
i.  jest finalistą Akademickich Mistrzostw Polski w ostatnim roku akademickim, 
j.  w innych uzasadnionych przypadkach. 
7) Dziekan może nie przyznać studentowi prawa do studiowania według IOS w przypadku wpisów warunkowych.
8) Student studiujący według IOS ma prawo do:
a. za zgodą prowadzącego, realizacji części zajęć w formie innej niż wynikającej z rozkładu zajęć w semestrze, np. na różnych grupach, kierunkach studiów, studiach niestacjonarnych (z zastrzeżeniem, że realizacja w innej formie nie może przekroczyć 50% oraz osiągnięte zostaną wszystkie efekty kształcenia  przewidziane planem 
i programem studiów),
b. za zgodą prowadzącego, wpisania się na zajęcia do dowolnej grupy danego roku o ile w danej grupie są wolne miejsca, przy czym grupa wybrana na początku semestru nie może być zmieniana bez zgody kierownika jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest przedmiot,
c. zaliczania przedmiotów i zdawania egzaminów w formie pisemnej w terminach uzgodnionych indywidualnie z nauczycielem prowadzącym przedmiot, nie wykraczających jednak poza wyznaczony termin poprawkowej sesji egzaminacyjnej na danym kierunku studiów.
9)  Student studiujący według IOS  ma obowiązek:
a.  zgłosić się do prowadzącego zajęcia w terminie do dwóch tygodni od daty przyznania IOS i uzgodnić warunki realizacji oraz zaliczenia przedmiotu (forma zajęć, obecności, praktyki) W razie niezgłoszenia się w w/w terminie prowadzący przedmiot może nie wyrazić zgody na respektowanie praw studenta wynikających z  § 4 pkt.8.
b. przestrzegać regulaminu studiów,
c.  z zaangażowaniem  reprezentować Uczelnię w międzyuczelnianej rywalizacji sportowej, jeśli podstawą przyznania IOS było uprawianie sportu wyczynowego.
10) Dziekan może uchylić decyzję o studiowaniu według IOS studentowi który:
a. utracił uprawnienia, określone w Regulaminie Studiów, 
b.  utracił rekomendację AZS AWF Katowice złożoną przez pełnomocnika Rektora ds. Sportu Akademickiego, prorektora ds. Sportu AWF lub władze KS AZS-AWF Katowice (dotyczy studentów – zawodników, którym przyznanie IOS było spowodowane wyczynowym uprawianiem sportu), 
c. został ukarany prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej.
11)  Wykaz załączników:
Zał. 1. §4 pkt 1. 6) a. – Orzeczenie o niepełnosprawności
Zał. 2. §4 pkt 1. 6) b. – Zaświadczenie o studiowaniu 
Zał. 3. §4 pkt 1. 6) c. – Zaświadczenie o klasie sportowej osiągniętej przez zawodnika oraz zaświadczenie potwierdzające czynne uprawianie sportu wyczynowego w dyscyplinie olimpijskiej wydane przez polski/okręgowy związek sportowy; W przypadku gier zespołowych – Zaświadczenie potwierdzające czynne uczestnictwo w rozgrywkach ligowych wydane przez związek sportowy prowadzący rozgrywki (na zaświadczeniu wymagane jest określenie dyscypliny oraz poziom rozgrywek sportowych)
Zał. 4. §4 pkt 1. 6) d. – Rekomendacja Klubu KS AZS-AWF Katowice
Zał. 5. §4 pkt 1. 6) e. – Zaświadczenie o przynależności do koła naukowego wystawione przez opiekuna koła oraz potwierdzenie udziału w konferencji lub publikacja z afiliacją AWF Katowice (wymagany wydruk z Centrum Informacji Naukowej AWF Katowice)
Zał. 6. §4 pkt 1. 6) f.  – Zaświadczenie o zatrudnieniu wg wzoru zamieszczonego na stronie Wydziału
Zał. 7. §4 pkt 1. 6) g. – Kserokopia legitymacji służbowej
Zał. 8. §4 pkt 1. 6) h. – Zaświadczenie wydane przez przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego lub Władze Uczelni
Zał. 9. §4 pkt 1. 6) i. – Zaświadczenie wydane przez pełnomocnika Rektora do spraw Sportu Akademickiego


§ 5.

Traci moc Uchwała Nr RWWF-5-IX/2020 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia  22 września 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS). 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2022/2023.

 

 

Uprawnione do głosowania: 42 osoby; obecnych: 30 osób, głosowało: 30 osób.

Głosowanie: TAK - 30; NIE - 0; WSTRZ. - 0.

 
Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowanie Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Programu i Planu Studiów (IPPS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS). 
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice 

Załączniki

Powiadom znajomego