W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWZST-4-IV/1/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu praktyk studenckich kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
zmieniająca uchwałę nr RWZST-4-X/2/2020 ,
uchylona przez/utraciła moc na podstawie RWZST-9-IX/1/2023
na podstawie § 1 ust. 1 pkt 10 Uchwały Nr AR001-2-X/I/2019 Senatu AWF Katowice z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów AWF Katowice oraz § 3 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, związku z § 1 pkt 3 uchwały Nr AR001-1-III/2021 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie studiów, Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką wnioskuje o dokonanie następującej zmiany:
status uchwały uchylona
Uwagi Wniosek o zmianę w Regulaminie praktyk studenckich kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

§ 1.

W Regulaminie praktyk studenckich na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2020 Dziekana Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką AWF Katowice  z dnia 14 października 2020 r. uchyla się § 6.    


§ 2.

Tekst jednolity Regulaminu praktyk studenckich kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, stanowiący załącznik Nr 1do niniejszej uchwały uwzględnienia zmianę, o której mowa w § 1. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
Uprawnionych do głosowania: 14 osób, obecnych: 13 osób, głosowało: 13 osób.
Głosowanie: 13 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę , wniosek o zmianę w Regulaminie praktyk studenckich kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.
 


Dziekan
Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr Grzegorz Mikrut

 

 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RWZST-4-IV/1/2021
Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
z dnia 13 kwietnia 2021 roku wniosek o zmianę
w Regulaminie praktyk studenckich kierunku bezpieczeństwo wewnętrzneREGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH

na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Regulamin praktyk studenckich (zwany dalej ,,regulaminem”) określa zakres i tryb odbywania praktyk studenckich (zwanych dalej ,,praktykami”) przewidzianych w programie studiów na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zwanego dalej ,,Wydziałem Zarządzania Sportem i Turystyką” lub „Uczelnią”).
 2. Praktyki studenckie stanowią integralną część planu studiów i programów nauczania, którym przypisana jest odpowiednia liczba punktów ECTS. 
 3. Praktyki studenckie są realizowane w kraju i za granicą.
 4. Praktyki mogą być realizowane w sektorze bezpieczeństwa państwa i administracji publicznej oraz organizacjach non-profit. 
 5. Ogólny nadzór nad przebiegiem praktyk realizowanych w ramach planu studiów i programów nauczania Uczelni sprawuje kierownik (zwany dalej „kierownikiem praktyk”), zatrudniony na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.

§ 2.
CELE PRAKTYK
 

Celem praktyk jest przygotowanie studentów do praktycznego wykonywania zadań w strukturach zarządzania i organizacji bezpieczeństwa narodowego, w tym społecznego, z zakresu zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Ponadto zasadniczym celem praktyk jest praktyczna weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów. 

§ 3.
MIEJSCE ODBYWANIA

 

 1. Student Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką może odbywać praktykę wyłącznie w niżej wymienionych podmiotach:
  1. Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo Państwa;
  2. Organy administracji rządowej i samorządowej;
  3. Służby rządowe i samorządowe porządku publicznego, m.in.: Policja Państwowa, Straż Miejska, Straż Gminna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Straż Graniczna, Obrona Cywilna, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna;
  4. Struktury organizacyjne Sił Zbrojnych RP realizujące zadania związane z specjalnością studiów w zakresie zadań realizowanych przez pracowników cywilnych (sztaby, komendy garnizonów);
  5. Organizacje międzynarodowe w Polsce: UE, NATO, OBWE, ONZ; 
  6. Organizacje rządowe i pozarządowe: fundacje, stowarzyszenia realizujące zadania z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa;
  7. Instytuty naukowe, placówki i ośrodki badawcze z zakresu bezpieczeństwa;
  8. Jednostki administracyjne województwa, powiatu, miasta, których działalność dotyczy bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego (wydziały, referaty i Centra Zarządzania Kryzysowego).
  9. Inspektoraty: sanitarny, drogowy, ochrony środowiska;
  10. Instytucje wymiaru sprawiedliwości: (Sądy, Prokuratury, Służba Więzienna);
  11. Służby zajmujące się ochroną infrastruktury: Straż Ochrony Kolei, Straż Ochrony Lotniska, Straż Ochrony Portu itp.;
  12. Koncesjonowane podmioty gospodarcze zajmujące się ochroną: (osób, mienia, imprez masowych);
  13. Ośrodki dla uchodźców;
  14. Inne organizacje, placówki czy zakłady pracy, których profil działania jest zbliżony do zakresu specjalności studiów – w uzgodnieniu z opiekunem praktyk. 


§ 4.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK

 1. Studenta na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne obowiązuje odbywanie praktyki grupowej oraz indywidualnej w wymiarze 156 godzin.
 2. Praktyki studenckie podlegają obligatoryjnemu zaliczeniu na studiach stacjonarnych.
 3. Student może zrealizować dodatkową liczbę godzin praktyk.
 4. Termin realizacji praktyki nie może kolidować z innymi obowiązkowymi zajęciami studenta objętymi planami studiów i programami nauczania.
 5. Studentowi nie przysługuje żadne świadczenie od Uczelni z tytułu realizacji praktyki.
 6. Student zobowiązany jest spełnić wewnętrzne wymogi określone przez Instytucję, w której realizowana jest praktyka np. ubezpieczenie, badania, szczepienia.

§ 5.
DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYKI STUDENCKIEJ 

 1. Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyk.
 2. Dziennik praktyk stanowi własność studenta i przedstawiany jest w przedsiębiorstwie/ organizacji w której student odbywa praktykę oraz na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką celem uzyskania zaliczenia praktyk.
 3. W dzienniku praktyk student odnotowuje przebieg zrealizowanej praktyki.
 4. Niezaliczenie praktyki jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

§ 6.
(uchylony)

 
§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących praktyk studenckich, decyzje podejmuje kierownik praktyk.
 2. Sprawy organizacji praktyk studenckich reguluje Instrukcja Praktyk na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne pierwszego stopnia.
 3. Niniejszy regulamin praktyk studenckich wchodzi w życie z dniem podjęcia

   

Załączniki

Powiadom znajomego