W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWWF-4-IX/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego.
uchylona przez/utraciła moc na podstawie RWWF-1-X/2023
status uchwały uchylona

§ 1.

 1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
 2. Egzamin dyplomowy jest egzaminem przeprowadzanym odrębnie dla każdego studenta, także w przypadku gdy praca dyplomowa wykonana jest przez dwóch studentów.
 3. Na wniosek studenta lub promotora, złożony nie później  niż 7 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego, dziekan może zarządzić przeprowadzenie go 
  w formie otwartej lub zdalnej. Wniosek ten winien zawierać informację 
  o przewidywanej liczbie uczestników.
 4. Podczas egzaminu dyplomowego stosuje się oceny określone w Regulaminie Studiów.
 5. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
 6. W skład komisji przeprowadzającej egzamin licencjacki wchodzą:
  a)  dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, jako przewodniczący,
  b)  nie mniej niż dwóch nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, jako członkowie komisji, egzaminatorzy.
 7. W skład komisji przeprowadzającej egzamin magisterski wchodzą:
  a)  dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, jako przewodniczący,
  b)  nauczyciel akademicki kierujący pracą, jako członek komisji, egzaminator,
  c)  recenzent lub wyznaczony przez dziekana nauczyciel akademicki z dziedziny pokrewnej, jako członek komisji.
 8. Dziekan może powołać więcej niż jedną Komisję na danym kierunku studiów.

§ 2.

 1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
  a)  uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć, praktyk, obozów i złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów;
  b)  praca dyplomowa oceniona pozytywnie przez promotora i recenzenta (jeżeli przewiduje ją program studiów);
  c)  wniesienie wymaganych opłat, związanych z odbywaniem studiów;
  d)  kompletna karta obiegowa.
 2. Terminy egzaminu dyplomowego określa dziekan. Terminy egzaminu licencjackiego określone są w organizacji roku akademickiego; terminy egzaminu magisterskiego określa się w porozumieniu z nauczycielem akademickim kierującym pracą.
 3. Pierwszy termin egzaminu licencjackiego odbywa się w dwóch cyklach, z których pierwszy rozpoczyna się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej ostatniego semestru, 
  a drugi po zakończeniu sesji poprawkowej.
 4. W przypadku usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego 
  w ustalonym terminie, dziekan wyznacza nowy termin egzaminu jako pierwszy, 
  z zastrzeżeniem że egzamin powinien się odbyć do 30 września. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w wyznaczonym przed dziekana terminie, egzamin poprawkowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 5. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny.
 6. Powtórny egzamin nie może odbyć się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 7. Termin egzaminu poprawkowego, który powinien się odbyć do 30 września, wyznacza Dziekan.
 8. W uzasadnionych przypadkach Dziekan może wyznaczyć inny termin egzaminu dyplomowego oraz egzaminu poprawkowego.
 9. W przypadku nie złożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
   

§ 3.

 1. Zakres egzaminu obejmuje zagadnienia umożliwiające weryfikację osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się.
 2. Zagadnienia do egzaminu licencjackiego obowiązujące w danym roku akademickim Dziekan podaje do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć ostatniego semestru studiów na stronie internetowej Wydziału.
 3. Na egzaminie licencjackim student odpowiada na dwa wylosowane pytania 
  o charakterze problemowym z określonych grup zagadnień.
 4. Na egzaminie magisterskim student odpowiada na jedno pytanie związane z pracą dyplomową i dwa pytania o charakterze problemowym związane z problematyką studiów danego kierunku.  

§ 4.

 1. Wynik egzaminu stanowi średnia z ocen z egzaminu dyplomowego.
 2. Ocena z egzaminu dyplomowego stanowi 12,5% oceny końcowej ze studiów wpisanej na dyplomie w przypadku, gdy program studiów przewiduje pracę dyplomową, lub 25%, gdy program studiów nie przewiduje pracy dyplomowej .
 3. Wobec studenta, który nie uzyskał pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego 
  w terminie do 31 października, Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.
   

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 6.

Traci moc Uchwała Nr RWWF-1-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego.

 
  
Uprawnione do głosowania: 42 osoby; obecnych: 29 osób, głosowało: 29 osób.
Głosowanie: TAK - 29; NIE - 0; WSTRZ. - 0.

 

Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowanie Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu dyplomowania na studiach licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego
dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF KatowiceZałączniki

Powiadom znajomego