W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWWF-3-IX/2020

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich) na Wydziale Wychowania Fizycznego.
uchylona przez/utraciła moc na podstawie RWWF-2-X/2023
na podstawie Działając na podstawie § 31 ust. 7. Regulaminu Studiów, Rada Wydziału Wychowania Fizycznego  Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustala co następuje:
status uchwały uchylona

§ 1.

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich):

1)  Wymagania merytoryczne

a)  Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Pracę dyplomową może stanowić praca pisemna lub artykuł naukowy.

b)  Praca wykonywana jest samodzielnie z przestrzeganiem ustawy o prawach autorskich. 
W przypadku uzasadnionym zakresem badań praca dyplomowa może być wykonana przez dwóch studentów. Wówczas każdy ze studentów ma obowiązek zamieszczenia w pracy nazwiska współautora oraz określenia udziału własnego. W przypadku prac spełniających kryteria pkt 1f dopuszcza się prace wieloautorskie.

c) Pracę dyplomową student składa w formie elektronicznej, praca wymaga akceptacji 
promotora, a następnie wydruku z systemu APD.

d) Pisemna praca dyplomowa jest sprawdzana przed egzaminem dyplomowym 
z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego współpracującego 
z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych. 

e)  Praca dyplomowa może mieć jedną z następujących form:

-  Oryginalna praca naukowa –  której przedmiotem jest przedstawienie wyników badań 
o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym oraz ich wnikliwa ocena 
i odniesienie do innych badań dotyczących danego tematu.

-  Praca przeglądowa – przedstawiająca aktualny stanu wiedzy w danym obszarze problemowym w oparciu o analizę materiałów źródłowych.  

-   Praca kazuistyczna (studium przypadku) –  przedstawiająca wnikliwą analizę danego przypadku (np. rozwiązanie trudnego problemu dydaktycznego, wychowawczego, popularyzującego lub innego z obszaru kultury fizycznej, opis przypadku może dotyczyć ludzi, zjawisk, zdarzeń itp.)

-    Praca naukowo-metodyczna – przedstawiająca opracowanie autorskiego programu 
w oparciu o aktualny stan wiedzy w danym obszarze tematycznym (np. zaprojektowanie nowatorskich rozwiązań metodycznych lekcji wychowania fizycznego, opracowanie programu treningowego itp.).

f)  Pracę dyplomową może stanowić artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie  jeżeli spełnia następujące kryteria: 

-  tematyka artykułu jest zgodna z kierunkiem studiów, 

-  artykuł posiada afiliację Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,

-  czasopismo, w którym opublikowano artykuł  znajduje się na liście MNiSW , 

-   student jest pierwszym autorem artykułu ,

-   artykuł został opublikowany lub przyjęty do druku z nadanym numerem DOI.

 

Zaliczenie artykułu jako pracy dyplomowej spełniającej powyższe kryteria odbywa się na podstawie dokumentacji złożonej przez studenta uwzględniającej:

- wydruk z Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AWF Katowice (podpisany przez upoważnioną osobę)

- nadbitkę kserograficzną publikacji

g)   Artykuł naukowy spełniający kryteria określone w punkcie 1f nie może stanowić podstawy do ponownego ubiegania się o zaliczenie pracy dyplomowej (np. na innym kierunku studiów ).

2)  Opieka naukowa 

a)  Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem promotora, który jest nauczycielem akademickim posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora. 

b)  Student ma prawo do wyboru seminarium dyplomowego, tematu i opiekuna pracy dyplomowej w ramach przedstawionej oferty i limitów miejsc. 

c)  Student ma prawo do wnioskowania o zmianę w trakcie studiów tematu i opiekuna pracy dyplomowej za zgodą aktualnego promotora oraz przejmującego obowiązki opiekuna pracy. Decyzję w tych sprawach podejmuje Dziekan. W przypadku dłuższej nieobecności kierującego pracą dyplomową lub w innych uzasadnionych przypadkach, mogących wpłynąć na opóźnienie terminu jej złożenia, student ma prawo wnioskować o zmianę opiekuna pracy dyplomowej wyłącznie za zgodą przejmującego obowiązki opiekuna pracy. Decyzję w tych sprawach podejmuje Dziekan.

d)  Zapisy na seminarium dyplomowe odbywają się w sposób i w terminie określonym przez Dziekana. Problematyka proponowanych prac dyplomowych, nazwiska potencjalnych promotorów i liczba miejsc są podawane do wiadomości studentów przed uruchomieniem wyborów promotorów. 

e)  Liczba miejsc dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego przypadająca na jednego promotora będzie określana przez Dziekana Wydziału odrębnie dla każdego roku akademickiego i podawana do wiadomości studentów przed rozpoczęciem wyborów.  

3)  Ocena pracy

a)  Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna pracy i recenzenta. W przypadku negatywnej oceny recenzenta dziekan kieruje pracę do drugiego recenzenta. Przy dwóch negatywnych recenzjach wymaga się poprawienia pracy i ponownej recenzji (przez pierwszego recenzenta).

b)  Praca dyplomowa spełniająca kryteria określone w punkcie 1f, po zaakceptowaniu przez opiekuna pracy, nie podlega ponownej recenzji i są jej przyznawane oceny bardzo dobre (ocena promotora, ocena recenzenta). W systemie APD zamieszcza się decyzje dziekana wydane na podstawie przedstawionej dokumentacji. 

c)  Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora (z wyjątkiem pkt 1f).

d)  Praca dyplomowa oceniana jest pod względem merytorycznym i formalnym (załącznik 1).

e)  Końcową oceną pracy jest średnia arytmetyczna oceny promotora i recenzenta.

4)  Wymogi techniczne

a)    Praca dyplomowa powinna być przygotowana zgodnie z zaleceniami pisania prac dyplomowych na Wydziale Wychowania Fizycznego (załącznik 2). 

b)   Praca, po akceptacji przez promotora w systemie APD, składana jest w dziekanacie 
w jednym egzemplarzu (dla potrzeb archiwizacji). Egzemplarz pracy dla potrzeb archiwizacji ma być przygotowany w następujący sposób: na jednej kartce formatu 
A4 powinny znajdować się 4 pomniejszone strony pracy o formacie A5 (dwustronnie po dwie na jednej stronie). Powyższy egzemplarz pracy należy oprawić metodą termiczną.

c) Składany egzemplarz pracy musi być wydrukowany z systemu APD, z nadanymi znakami wodnymi. Pracownik dziekanatu przyjmujący pracę zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności pracy wydrukowanej z praca znajdującą się w systemie APD.

5)   Każda praca dyplomowa prowadzona na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach musi zostać wprowadzona 
i zatwierdzona w systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Procedura wprowadzania, zatwierdzania i wpisywania recenzji pracy w systemie APD musi odbywać się zgodnie z instrukcją archiwizacji prac zamieszczoną w systemie.
 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr RWWF-1-VI/2018 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich) na Wydziale Wychowania Fizycznego.

 
 

Uprawnione do głosowania: 42 osoby; obecnych: 29 osób, głosowało: 29 osób.
Głosowanie: TAK - 29; NIE - 0; WSTRZ. - 0.

 
Rada Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowanie Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wymagań dotyczących pisania prac dyplomowych (magisterskich) na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego

dr Wiesław Garbaciak, prof. AWF Katowice

Załączniki

Powiadom znajomego