W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zasady postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

ZASADY POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO


określa Uchwała Nr AR001-7-X/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr AR001-4-IX/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 września 2019 roku zasad prowadzenia postępowań
w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego
(tekst jednolity)


Na podstawie art. 192 ust.2 i art. 221 ust. 14 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. ( dalej: „Ustawa”) Senat AWF w Katowicach ustala sposób  postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Postępowanie o nadanie stopnia doktora

§ 1

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa dokumentację wymaganą do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora w administracji Szkoły Doktorskiej w trakcie semestru zimowego lub letniego zgodnie z organizacją roku akademickiego Szkoły Doktorskiej.
2. Zgodnie z art. 186 ust. 5 Ustawy dodatkowym wymaganiem stawianym osobom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora jest uzyskanie pozytywnej opinii o rozprawie doktorskiej wydanej przez Radę Naukową AWF Katowice.
3. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 albo ust. 2 Ustawy. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów i pozytywną opinię Rady Naukowej AWF Katowice z zastosowaniem Art. 179 ust. 6. Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
4. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego (art. 217 Ustawy). Wniosek ten musi zawierać:
a. pisemne zgody kandydatów na promotora, promotorów lub promotora pomocniczego na pełnienie roli promotora.
b. pisemne oświadczenia kandydatów na promotora, promotorów, że nie zachodzą przesłanki art. 190 ust. 6 pkt 1 i 2 Ustawy. Tzn., że w okresie ostatnich 5 lat osoba, która ma zostać promotorem:
1.nie była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
2. nie sprawowała opieki nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.
5. Weryfikacji spełniania warunków wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora dokonuje Rada Naukowa AWF Katowice.
6. Po weryfikacji spełniania warunków wszczęcia postępowania Rada Naukowa rozpoczyna czynności zmierzające do wydania opinii o rozprawie doktorskiej będącej wg § 1 ust. 2 niniejszej uchwały a zgodnie z art. 186 ust. 5 Ustawy dodatkowym wymaganiem stawianym osobom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora.
7. Procedurę zmierzającą do wydania opinii o rozprawie doktorskiej opisuje szczegółowo Regulamin Rady Naukowej.
8. Niezwłocznie po wydaniu ww. opinii o rozprawie doktorskiej Senat AWF Katowice wyznacza zgodnie Art. 190 ust. 2 Ustawy 3 recenzentów rekomendowanych przez Radę Naukową.

§ 2

1. Sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim w trybie kształcenia doktorantów regulują przepisy zawarte w § 23 Regulaminu Szkoły Doktorskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr AR001-4-III/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej.
2. W trybie eksternistycznym wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego dokonuje Senat na podstawie uchwały rekomendacyjnej Rady Naukowej AWF Katowice.
3. Sposoby i tryby wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego w postępowaniach o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym określa Regulamin Rady Naukowej zatwierdzony przez Senat oraz § 26 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej.

§ 3

1. Do przeprowadzenia zasadniczego (wyjaśniającego) etapu postępowania o nadanie stopnia doktora Senat AWF Katowice powołuje każdorazowo Komisję Doktorską.
2. Komisja składa się z: przewodniczącego, 5 członków i promotora lub promotorów.
3. Członkiem komisji doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub spełniająca wymagania art. 190 ust. 5 Ustawy.
4. Przewodniczącym komisji doktorskiej powinien być przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Naukowej AWF Katowice lub inna osoba spełniająca wymagania art. 190 ust. 5 Ustawy a rekomendowana przez Radę Naukową.
5. Zadaniami komisji doktorskiej jest dokonanie czynności zmierzających do podjęcia decyzji w sprawie nadania stopnia doktora przez weryfikację spełniania przez kandydata wymagań zawartych w art. 186 ust.1 lub 2 Ustawy.
6. Do czynności tych należą:
a. weryfikacja posiadania tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora;
b. wyznaczenie terminu i przeprowadzenie egzaminu doktorskiego weryfikującym uzyskania przez kandydata/kandydatkę efektów kształcenia na poziomie 8 PRK (dotyczy postępowania w trybie eksternistycznym);
c. weryfikacja posiadania certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, poświadczającego znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
d. weryfikacja posiadania w dorobku co najmniej: 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, lub 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, albo rozdziału w takiej monografii, z zastosowaniem Art. 179 ust. 6. Pkt 1 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
e. po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej AWF Katowice, weryfikacja spełnienia wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i b Ustawy, w przypadku publikacji wieloautorskich.
f. podjęcie decyzji o dopuszczeniu do obrony rozprawy doktorskiej;
g. wyznaczenie terminu obrony doktorskiej;
h. podjęcie decyzji czy kandydat obronił rozprawę doktorską z zastosowaniem § 39 ust. 7 Statutu AWF Katowice;
i. przygotowanie opinii rekomendującej nadanie lub odmowę nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.
7. Egzamin kompetencyjny, o którym mowa w § 3 pkt 6b przeprowadzany jest w formie ustnej i obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje stawiane doktorantom Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
8. O zdaniu egzaminu, o którym mowa w ust. 7 powyżej, decyduje w jawnym głosowaniu komisja doktorska zwykłą większością głosów z zastosowaniem przepisów § 39 ust. 7 Statutu AWF Katowice.
9. W przypadku niezdania egzaminu kompetencyjnego kandydatowi wyznaczany jest jeden termin poprawkowy.

§ 4

1. Przewody doktorskie, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, zgodnie z Art. 179 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
2. Słuchacze studiów doktoranckich, którzy nie mają otwartego przewodu doktorskiego wszczynają postępowanie o nadanie stopnia doktora zgodnie z zasadami trybu eksternistycznego od wniosku o wyznaczenie promotora (§ 1 ust. 4) a po złożeniu rozprawy doktorskiej przechodzą procedurę zgodnie z § 1 ust. 6 – 8 oraz § 3 z wyłączeniem ust. 7 – 9. Z zastrzeżeniem, że:
a. zamiast egzaminu kompetencyjnego (§ 1 ust. 6 pkt. b) doktoranci składają egzaminy z przedmiotu kierunkowego i dodatkowego zgodnie z dotychczasową procedurą w przewodach doktorskich (obowiązującą słuchaczy studiów doktoranckich).
b. weryfikacja kompetencji językowych może zostać przeprowadzona zgodnie z § 1 ust. 6 pkt. b lub poprzez egzamin z języka nowożytnego zgodnie z dotychczasową procedurą w przewodach doktorskich (obowiązującą słuchaczy studiów doktoranckich).

§ 5

Do obowiązków promotora (promotorów) podczas postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora należą:
a. uczestnictwo w posiedzeniu Rady Naukowej AWF Katowice, na którym wydawana będzie opinia o rozprawie doktorskiej;
b. na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora wydanie opinii o rozprawie doktorskiej;
c. proponowanie co najmniej 6 kandydatów na recenzentów wraz z krótkim uzasadnieniem;
d. uczestnictwo w posiedzeniach Senatu, na których podejmowane są uchwały dotyczące postępowania o nadanie stopnia doktora;
e. uczestnictwo w zebraniach komisji doktorskiej a szczególnie podczas egzaminu kompetencyjnego i obrony rozprawy doktorskiej.

§ 6

1. Opłata za postępowanie doktorskie w trybie eksternistycznym równa jest kwocie kosztów indywidualnego postępowania (zgodnie z art. 182 ust.3 i art. 184 ust.2-4, Ustawy) i jest sumą:
a. wynagrodzenia promotora lub promotorów, wynoszącego dla każdego z nich 83% wynagrodzenia profesora;
b. wynagrodzenia promotora pomocniczego, wynoszącego 50% wynagrodzenia profesora;
c. wynagrodzeń 3 recenzentów, wynoszących dla każdego z nich 27% wynagrodzenia profesora.
d. kosztów ogólnouczelnianych stanowiących 20% sumy kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora, o których mowa w pkt. a-c.
2. Kandydat może na swój wniosek otrzymać wstępną kalkulację kosztów przed rozpoczęciem postepowania.
3. Opłatę za postępowanie doktorskie w trybie eksternistycznym wnosi się na rzecz uczelni zgodnie z zasadami finansowymi na podstawie obciążenia finansowego (faktury proforma) wystawionego przez AWF Katowice.
4. W przypadku całkowitej nieściągalności lub w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem społecznym lub uczelni, Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za postępowanie doktorskie (na podstawie art. 182 ust. 5 Ustawy).


Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego

§ 7

1. Senat AWF Katowice w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną zgodnie z art. 221 ust. 5 Ustawy.
2. Rada Naukowa AWF Katowice przedstawia opinię rekomendacyjną proponując wyznaczenie 2 członków komisji habilitacyjnej w zatrudnionych w AWF Katowice w tym sekretarza, posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz 1 recenzenta niebędącego pracownikiem podmiotu habilitującego, posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy i uznaną renomę.
3. Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego przeprowadzane w AWF Katowice obejmują każdorazowo kolokwium habilitacyjne w formie dyskusji akademickiej kandydata z członkami komisji habilitacyjnej poprzedzonej prezentacją osiągnięć naukowych.

§ 8

4. Opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego równa jest kwocie kosztów postępowania (zgodnie z art. 182 ust.3 Ustawy) i jest sumą:
a. wynagrodzenia przewodniczącego komisji, wynoszącego 33% wynagrodzenia profesora;
b. wynagrodzenia sekretarza komisji, wynoszącego 33% wynagrodzenia profesora;
c. wynagrodzeń 4 recenzentów, wynoszących dla każdego z nich 33% wynagrodzenia profesora;
d. wynagrodzenia członka komisji, wynoszących 17%, wynagrodzenia profesora.
e. kosztów ogólnouczelnianych stanowiących 20% sumy kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego, o których mowa w pkt. a-d.
5. Wynagrodzenie profesora rozumiane jest zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy i ustala je Senat AWF Katowice.
6. Kandydat może na swój wniosek otrzymać wstępną kalkulację kosztów przed rozpoczęciem postępowania.
7. Opłatę za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wnosi się na rzecz uczelni zgodnie z zasadami finansowymi na podstawie obciążenia finansowego (faktury proforma) wystawionego przez AWF Katowice.
8. W przypadku całkowitej nieściągalności lub w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem społecznym lub uczelni, Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (na podstawie art. 182 ust. 5 Ustawy).

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
określa Uchwała Nr AR001-4-IX/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego


Na podstawie art. 192 ust.2 i art. 221 ust. 14 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. ( dalej: „Ustawa”) Senat AWF w Katowicach ustala sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.


Postępowanie o nadanie stopnia doktora

§ 1

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa dokumentację wymaganą do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora w administracji Szkoły Doktorskiej w trakcie semestru zimowego lub letniego zgodnie z organizacją roku akademickiego Szkoły Doktorskiej.
2. Zgodnie z art. 186 ust. 5 Ustawy dodatkowym wymaganiem stawianym osobom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora jest uzyskanie pozytywnej opinii o rozprawie doktorskiej wydanej przez Radę Naukową AWF Katowice.
3. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 2 Ustawy. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów i pozytywną opinię Rady Naukowej AWF Katowice.
4. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego (art. 217 Ustawy). Wniosek ten musi zawierać:
1) pisemne zgody kandydatów na promotora, promotorów lub promotora pomocniczego na pełnienie roli promotora.
2) pisemne oświadczenia kandydatów na promotora, promotorów, że nie zachodzą przesłanki art. 190 ust. 6 pkt 1 i 2 Ustawy. Tzn., że w okresie ostatnich 5 lat osoba, która ma zostać promotorem:
a. nie była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub 
b. nie sprawowała opieki nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1.
5. Weryfikacji spełniania warunków wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora dokonuje Rada Naukowa AWF Katowice.
6. Po weryfikacji spełniania warunków wszczęcia postępowania Rada Naukowa rozpoczyna czynności zmierzające do wydania opinii o rozprawie doktorskiej będącej wg § 1 ust. 2 niniejszej uchwały a zgodnie z art. 186 ust. 5 Ustawy dodatkowym wymaganiem stawianym osobom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora.
7. Procedurę zmierzającą do wydania opinii o rozprawie doktorskiej opisuje szczegółowo Regulamin Rady Naukowej.
8. Niezwłocznie po wydaniu ww. opinii o rozprawie doktorskiej Senat AWF Katowice wyznacza zgodnie Art. 190 ust. 2 Ustawy 3 recenzentów rekomendowanych przez Radę Naukową.

§ 2

1. Sposób wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim w trybie kształcenia doktorantów regulują przepisy zawarte w § 23 Regulaminu Szkoły Doktorskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr AR001-4- III/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły
Doktorskiej.
2. W trybie eksternistycznym wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego dokonuje Senat na podstawie uchwały rekomendacyjnej Rady Naukowej AWF Katowice.
3. Sposoby i tryby wyznaczania i zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego w postępowaniach o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym określa Regulamin Rady Naukowej zatwierdzony przez Senat oraz § 26 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej.

§ 3

1. Do przeprowadzenia zasadniczego (wyjaśniającego) etapu postępowania o nadanie stopnia doktora Senat AWF Katowice powołuje każdorazowo Komisję Doktorską.
2. Komisja składa się z: przewodniczącego, 5 członków i promotora lub promotorów. 
3. Członkiem komisji doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub spełniająca wymagania art. 190 ust. 5 Ustawy.
4. Przewodniczącym komisji doktorskiej powinien być przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Rady Naukowej AWF Katowice lub inna osoba spełniająca wymagania art. 190 ust. 5 Ustawy a rekomendowana przez Radę Naukową.
5. Zadaniami komisji doktorskiej jest dokonanie czynności zmierzających do podjęcia decyzji w sprawie nadania stopnia doktora przez weryfikację spełniania przez kandydata wymagań zawartych w art. 186 ust.1 lub 2 Ustawy.
6. Do czynności tych należą:
1) weryfikacja posiadania tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 Ustawy, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora;
2) wyznaczenie terminu i przeprowadzenie egzaminu doktorskiego weryfikującym uzyskania przez kandydata/kandydatkę efektów kształcenia na poziomie 8 PRK (dotyczy postępowania w trybie eksternistycznym);
3) weryfikacja posiadania certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, poświadczającego znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
4) weryfikacja posiadania w dorobku co najmniej: 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, lub 1 monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a Ustawy, albo rozdziału w takiej monografii,
5) po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej AWF Katowice, weryfikacja spełnienia wymagania, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i b Ustawy, w przypadku publikacji wieloautorskich.
6) podjęcie decyzji o dopuszczeniu do obrony rozprawy doktorskiej;
7) wyznaczenie terminu obrony doktorskiej;
8) podjęcie decyzji czy kandydat obronił rozprawę doktorską z zastosowaniem § 39 ust. 7 Statutu AWF Katowice;
9) przygotowanie opinii rekomendującej nadanie lub odmowę nadania stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej.
7. Egzamin kompetencyjny, o którym mowa w § 3 pkt 6 ust. 2 przeprowadzany jest w formie ustnej i obejmuje wiedzę, umiejętności i kompetencje stawiane doktorantom Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
8. O zdaniu egzaminu decyduje w jawnym głosowaniu komisja doktorska zwykłą większością głosów z zastosowaniem przepisów § 39 ust. 7 Statutu AWF Katowice.
9. W przypadku niezdania egzaminu kompetencyjnego kandydatowi wyznaczany jest jeden termin poprawkowy.

§ 4

1. Słuchacze studiów doktoranckich, którzy mają otwarty przewód doktorski po złożeniu rozprawy doktorskiej przechodzą procedurę zgodnie z § 1 ust. 6 – 8 oraz § 3 z wyłączeniem ust. 7 – 9. Z zastrzeżeniem, że:
1) zamiast egzaminu kompetencyjnego (§ 3 ust. 6 pkt. 2) doktoranci składają egzaminy z przedmiotu kierunkowego i dodatkowego zgodnie z dotychczasową procedurą w przewodach doktorskich (obowiązującą słuchaczy studiów doktoranckich).
2) weryfikacja kompetencji językowych może zostać przeprowadzona zgodnie z § 3 ust. 6 pkt. 3 lub poprzez egzamin z języka nowożytnego zgodnie z dotychczasową procedurą w przewodach doktorskich (obowiązującą słuchaczy studiów doktoranckich).
2. Słuchacze studiów doktoranckich, którzy nie mają otwartego przewodu doktorskiego wszczynają postępowanie o nadanie stopnia doktora zgodnie z zasadami trybu eksternistycznego od wniosku o wyznaczenie promotora (§ 1 ust. 4) a po złożeniu rozprawy doktorskiej przechodzą procedurę zgodnie z § 1 ust. 6 – 8 oraz § 3 z wyłączeniem ust. 7 –9. Z zastrzeżeniem, że:
1) zamiast egzaminu kompetencyjnego (§ 3 ust. 6 pkt. 2) doktoranci składają egzaminy z przedmiotu kierunkowego i dodatkowego zgodnie z dotychczasową procedurą w przewodach doktorskich (obowiązującą słuchaczy studiów doktoranckich).
2) weryfikacja kompetencji językowych może zostać przeprowadzona zgodnie z § 3 ust. 6 pkt. 3 lub poprzez egzamin z języka nowożytnego zgodnie z dotychczasową procedurą w przewodach doktorskich (obowiązującą słuchaczy studiów doktoranckich).

§ 5

Do obowiązków promotora (promotorów) podczas postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora należą:
1. uczestnictwo w posiedzeniu Rady Naukowej AWF Katowice, na którym wydawana będzie opinia o rozprawie doktorskiej;
2. na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora wydanie opinii o rozprawie doktorskiej;
3. proponowanie co najmniej 6 kandydatów na recenzentów wraz z krótkim uzasadnieniem;
4. uczestnictwo w posiedzeniach Senatu, na których podejmowane są uchwały dotyczące postępowania o nadanie stopnia doktora;
5. uczestnictwo w zebraniach komisji doktorskiej a szczególnie podczas egzaminu kompetencyjnego i obrony rozprawy doktorskiej.

§ 6

1. Opłata za postępowanie doktorskie w trybie eksternistycznym równa jest kwocie kosztów indywidualnego postępowania (zgodnie z art. 182 ust.3 i art. 184 ust.2-4, Ustawy) i jest sumą:
1) wynagrodzenia promotora lub promotorów, wynoszącego dla każdego z nich 83% wynagrodzenia profesora;
2) wynagrodzenia promotora pomocniczego, wynoszącego 50% wynagrodzenia profesora;
3) wynagrodzeń 3 recenzentów, wynoszących dla każdego z nich 27% wynagrodzenia profesora.
1. Wynagrodzenie profesora rozumiane jest zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy i ustala je Senat AWF Katowice.
1. Kandydat może na swój wniosek otrzymać wstępną kalkulację kosztów przed rozpoczęciem postepowania.
4. Opłatę za postępowanie doktorskie w trybie eksternistycznym wnosi się na rzecz uczelni zgodnie z zasadami finansowymi na podstawie obciążenia finansowego (faktury proforma) wystawionego przez AWF Katowice.
5. W przypadku całkowitej nieściągalności lub w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem społecznym lub uczelni, Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za postepowanie doktorskie (na podstawie art. 182 ust. 5 Ustawy).

Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego

§ 7

1. Senat AWF Katowice w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania informacji o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję habilitacyjną zgodnie z art. 221 ust. 5 Ustawy.
2. Rada Naukowa AWF Katowice przedstawia opinię rekomendacyjną proponująca wyznaczenie 2 członków komisji habilitacyjnej posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zatrudnionych w AWF Katowice, wskazując sekretarza oraz recenzenta posiadającego stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz aktualny dorobek naukowy i uznaną renomę, niebędącego pracownikiem podmiotu habilitującego.
3. Postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego przeprowadzane w AWF Katowice obejmują każdorazowo kolokwium habilitacyjne w formie dyskusji akademickiej kandydata z członkami komisji habilitacyjnej poprzedzonej prezentacją osiągnięć naukowych.

§ 8

1. Opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego równa jest kwocie kosztów postępowania (zgodnie z art. 182 ust.3 Ustawy) i jest sumą:
1) wynagrodzenia przewodniczącego komisji, wynoszącego 33% wynagrodzenia profesora;
2) wynagrodzenia sekretarza komisji, wynoszącego 33% wynagrodzenia profesora;
3) wynagrodzeń 4 recenzentów, wynoszących dla każdego z nich 33% wynagrodzenia profesora;
4) wynagrodzenia członka komisji, wynoszących 17%, wynagrodzenia profesora.
2. Wynagrodzenie profesora rozumiane jest zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy i ustala je Senat AWF Katowice.
3. Kandydat może na swój wniosek otrzymać wstępną kalkulację kosztów przed rozpoczęciem postepowania.
4. Opłatę za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wnosi się na rzecz uczelni zgodnie z zasadami finansowymi na podstawie obciążenia finansowego (faktury proforma) wystawionego przez AWF Katowice.
5. W przypadku całkowitej nieściągalności lub w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem społecznym lub uczelni, Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (na podstawie art. 182 ust. 5 Ustawy).

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

Powiadom znajomego