W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ
określa Uchwała Senatu AWF Katowice nr AR001-5-V/2020 z dnia 26 maja 2020 roku
w sprawie uchwalenia zmian i tekstu jednolitego Regulaminu Szkoły Doktorskiej.
REGULAMIN 
SZKOŁY DOKTORSKIEJ

(tekst jednolity)

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Niniejszy Regulamin Szkoły Doktorskiej dotyczy doktorantów, których zadaniem jest prowadzenie badań (realizacja projektu naukowego) i dążenie do osiągnięcia samodzielności naukowej. Szkoła Doktorska prowadzona jest w dyscyplinie Nauk o Kulturze Fizycznej, 
w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, której pełna nazwa przyjmuje brzmienie: Szkoła Doktorska Nauk o Kulturze Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018  roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 
(Dz.U. z 2018r. poz.1668 ze zm.).

 

§ 2.
1.      Użyte w Regulaminie Szkoły Doktorskiej określenia oznaczają:

1)            Szkoła Doktorska – Szkoła Doktorska Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

2)            doktorant – badacz/asystent naukowy Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, 
w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

3)            Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018  roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018r. poz.1668 ze zm.);

4)            Regulamin/Regulamin Szkoły Doktorskiej – Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk 
o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki 
w Katowicach;

5)            Akademia  lub  AWF  Katowice  –  Akademia  Wychowania  Fizycznego  im.  Jerzego Kukuczki w Katowicach;

6)            Kierownik Szkoły Doktorskiej – Kierownik Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

7)            Senat – Senat AWF Katowice

8)            Rada Naukowa – Rada Naukowa AWF Katowice;

9)            Promotor – Promotor pracy doktorskiej;

10)        Rada Szkoły Doktorskiej – Rada Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, 
w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;  

11)        Komisja Ewaluacyjna – Komisja Ewaluacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;

12)        Okresowa Komisja Ewaluacyjna - Okresowa Komisja Ewaluacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; 

13)        immatrykulacja  –  akt  przyjęcia  w  poczet  doktorantów,  potwierdzony  wpisaniem na listę doktorantów w Szkole Doktorskiej;  

14)        rok kształcenia -  etap programu kształcenia, realizacji planu badawczego odpowiadający okresowi od dnia 1 października do dnia 30 września w kolejnym roku kalendarzowym.

15)        indywidualny plan badawczy - indywidualny plan badawczy stanowiący podstawę monitoringu postępów doktoranta w przygotowaniu rozprawy doktorskiej uwzględniający termin złożenia rozprawy oraz harmonogram prac nad jej przygotowaniem;

 

§ 3.
1.      Szkoła Doktorska stwarza warunki do:

1)      prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;

2)      współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;

3)      przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie monografii naukowej lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym  w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publicznej prezentacji dzieła artystycznego;

4)      realizacji programu Szkoły Doktorskiej;

5)      przygotowania rozprawy doktorskiej prowadzonej pod opieką promotora albo promotora 
i promotora pomocniczego, bądź dwóch promotorów w przypadku współpracy międzyuczelnianej lub międzynarodowej, prowadzonej w zakresie kształcenia doktorantów przez AWF Katowice i inną uczelnię (polską lub zagraniczną), uprawnioną do nadawania stopnia doktora;

6)      uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

2.      Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, 
a odmowa - w drodze decyzji administracyjnej. Od odmownej decyzji przysługuje wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w ciągu 14 dni od jej otrzymania, do Kierownika Szkoły Doktorskiej.

3.      Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 - Ustawy.

4.      Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa załącznik 5.

5.      Po złożeniu ślubowania, immatrykulacji doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta.

6.      Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej Szkole Doktorskiej.

7.      Doktorant kończy Szkołę Doktorską złożeniem rozprawy doktorskiej.

8.      Indywidualny plan badawczy uzgodniony i zaopiniowany przez promotora lub  promotora i promotora pomocniczego lub promotorów określa termin złożenia rozprawy doktorskiej.

9.      Przełożonym wszystkich doktorantów Akademii jest Rektor. Organem pierwszej instancji podejmującym decyzje w indywidualnych sprawach doktorantów jest odpowiednio do obowiązujących przepisów ustawy i niniejszego Regulaminu, Kierownik Szkoły Doktorskiej.

10.  Szczegółową organizację zajęć objętych programem Szkoły doktorskiej ustala Kierownik Szkoły doktorskiej uwzględniając organizację roku akademickiego i ogłasza nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

11.  Kształcenie doktorantów może być prowadzone we współpracy z innym podmiotem, 
w szczególności zagraniczną uczelnią, przedsiębiorcą lub instytucją naukową.

12.  Podstawowym językiem wykładowym jest język polski. W przypadku doktorantów zagranicznych, język angielski.

13.  Zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy mogą być przeprowadzane w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych przez Radę Szkoły Doktorskiej.

14.  Rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku obcym za zgodą Rady Szkoły Doktorskiej.

15.  Kształcenie doktorantów prowadzone jest w trybie stacjonarnym. 

16.  Za kształcenie doktorantów nie pobiera się opłat.

17.  W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia, Rada Szkoły Doktorskiej wyznacza doktorantowi promotora lub promotora i promotora pomocniczego lub promotorów.

18.  W skład Rady Szkoły Doktorskiej wchodzą: Kierownik Szkoły Doktorskiej (przewodniczący Rady Szkoły Doktorskiej), Przewodniczący Rady Naukowej i Prorektor ds. Nauki. Rada Szkoły Doktorskiej powoływana jest przez Rektora zarządzeniem. Dodatkowo w pracach Rady bierze udział sekretarz (pracownik administracji Szkoły Doktorskiej, bez prawa do głosowania) i przedstawiciel doktorantów (bez prawa do głosowania). 

19.  Do decyzji podejmowanych przez organy uczelni oraz Kierownika Szkoły Doktorskiej na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu w indywidualnych sprawach doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.

 

2. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA
 

§ 4.

1.      Doktorant ma prawo do:

1)   opieki naukowej i wsparcia w samodzielnej pracy badawczej i edytorskiej, sprawowanego przez promotora, promotora i promotora pomocniczego lub promotorów; 

2)   prowadzenia badań naukowych oraz korzystania z aparatury naukowej i dydaktycznej na warunkach obowiązujących w Akademii;

3)   przedłużania  kształcenia  na  zasadach  przewidzianych  w  niniejszym Regulaminie;

4)   zmiany promotora na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;

5)   ubiegania się o kredyt studencki. Do przyznawania kredytu doktorantom stosuje się odpowiednio przepisy o kredytach studenckich, z tym że: 

                                 a.          kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35. roku życia; 

                                b.          kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.;

6)   ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

7)   przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;

8)   ubiegania się o:

                                 a.          zakwaterowanie w domu studenckim uczelni,

                                b.          zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni – na zasadach i w trybie określonych w regulaminie świadczeń dla studentów,

9)   zrzeszania się w organizacjach doktorantów w podmiocie prowadzącym Szkołę Doktorską. Do organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń, które nie zrzeszają innych członków oprócz doktorantów, studentów i pracowników uczelni, stosuje się odpowiednio przepisy art. 111 ust. 2–5 Ustawy. 

2.    Uchylony.

 

§ 5.
1.      Doktorant ma obowiązek:

1)     Postępować zgodnie z treścią ślubowania, niniejszym Regulaminem oraz zasadami etyki naukowej;

2)     uchylony;

3)     w terminie do 8 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej przedstawić Radzie Szkoły Doktorskiej w formie pisemnej indywidualny plan badawczy i harmonogram rozprawy doktorskiej;

4)     uczestniczyć  w  zajęciach  programowych,  wymaganych  dla  osiągnięcia  efektów kształcenia;

5)     uchylony;

6)     prowadzić badania naukowe i składać z ich przebiegu raporty, według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu; raport doktorant składa za okres roku akademickiego w nieprzekraczalnym terminie do 5 września roku akademickiego następującego po roku akademickim, którego raport dotyczy (Załącznik 1 Regulaminu). Liczba godzin przeznaczonych na badania, winna wynosić minimum 250 godzin w każdym roku akademickim. Raport musi zostać zaopiniowany i poświadczony przez promotora lub promotora i promotora pomocniczego lub promotorów (Załącznik nr 2). Raport i opinia muszą zostać przekazane w formie papierowej z podpisami i elektronicznej;

7)     odbywać  praktyki  zawodowe  w  formie  prowadzenia  zajęć  dydaktycznych  lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, których liczba nie powinna przekroczyć 60 godzin w każdym roku akademickim i składać z ich przebiegu raporty, według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu; raport doktorant składa za okres roku akademickiego w nieprzekraczalnym terminie do 5 września roku akademickiego następującego po roku akademickim, którego raport dotyczy (Załącznik nr 3 Regulaminu). Raport musi zostać zaopiniowany i poświadczony przez kierownika katedry, w której odbywana była praktyka. Raport i opinia muszą zostać przekazane w formie papierowej z podpisami i elektronicznej;

8)     dbać o dobra rzeczowe i intelektualne stosując się do Regulaminu  zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz korzystania z infrastruktury badawczej uczelni (Rozdziały III i VI);

9)     uchylony

10) uchylony

11) niezwłocznie informować Akademię o zmianie adresu zamieszkania, imienia, nazwiska, dokumentu tożsamości;

12) przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  Akademii  i  wypełniania  wynikających z nich obowiązków.

 

§ 6. uchylony
                                                                                                                          

§ 7. uchylony
 

§ 8.  uchylony
§ 9.
1.     Kierownik Szkoły Doktorskiej podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy Szkoły Doktorskiej w przypadku:

1)     niepodjęcia   kształcenia,   stwierdzonego   na   podstawie   niepodpisania ślubowania w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć;

2)     niezgłoszenia się doktoranta po urlopie, w wyznaczonym przez Kierownika Szkoły Doktorskiej terminie;

3)     rezygnacji z dalszego kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej, złożonej 
w formie pisemnej;

4)     uzyskania negatywnej oceny Okresowej Komisji Ewaluacyjnej;

5)     uzyskania negatywnej oceny śródokresowej (po 4 semestrze);

6)     niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;

7)     ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

2.     Kierownik Szkoły Doktorskiej może podjąć decyzję o skreśleniu doktoranta 
w przypadku:

1)     braku zaliczenia semestru w określonym terminie;

2)     niezłożenia sprawozdania z przebiegu prowadzonych badań naukowych w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 1 ust. 5;

3)     nieprowadzenia badań naukowych;

4)     niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej wynikającej 
z założeń indywidualnego planu badawczego i harmonogramu rozprawy doktorskiej; 

5)     uchylony

6)     uchylony

7)     niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207 Ustawy;

8)     uchylony

3.      W stosunku do doktoranta, który nie zaliczył semestru kształcenia, Kierownik Szkoły Doktorskiej może wydać decyzje o:

1)     przedłużeniu sesji i wpisie warunkowym  na  następny semestr kształcenia, na pisemny wniosek doktoranta. Możliwość ta  nie dotyczy doktoranta, który uzyskał ocenę niedostateczną z zaliczenia albo z egzaminu;

2)     skreśleniu z listy doktorantów, jeżeli doktorant nie złożył wniosku o wpis warunkowy, o którym mowa w punkcie 1.

4.     Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do rektora za pośrednictwem Kierownika Szkoły Doktorskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

5.     Ponowne przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy doktorantów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

 

§ 10.
Za naruszenie przepisów obowiązujących w AWF Katowice oraz za czyny uchybiające godności doktoranta, kształcący się w Szkole Doktorskiej ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, zgodnie z przepisami Ustawy.

 

 

 

 

3. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ
 

§ 11.

1.      Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa 8 semestrów. 

2.      Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.

3.      Program kształcenia ustala Senat. Ustalenie programu wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego 
w statucie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

4.      Uchylony.

5.      Realizacja programu Szkoły Doktorskiej prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

6.      Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej potwierdzone zaświadczeniem.

 

§ 12.
1.      Indywidualny plan badawczy musi być adekwatny do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

2.      Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej. Termin ten może być przedłużony, nie dłużej niż o 2 lata, na zasadach określonych w § 22.

3.      Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

§ 13.
1.      Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem i programem Szkoły Doktorskiej kończą się wystawieniem oceny, według następującej skali:

1)     5,0 – bardzo dobry;

2)     4,5 – dobry plus;

3)     4,0 – dobry;

4)     3,5 – dostateczny plus;

5)     3,0 – dostateczny;

6)     zal. – zaliczenie;

7)     2,0 – niedostateczny, również niezaliczający w przypadku zaliczeń bez oceny.

2.      Wpis oceny z zaliczenia zajęć lub z egzaminu dokonywany jest, niezwłocznie po ich uzyskaniu, przez prowadzącego zajęcia do protokołu zaliczenia przedmiotu i karty okresowych osiągnięć doktoranta, prowadzonych w formie elektronicznej.

 

§ 14. Uchylony
 

§ 15. Uchylony
 

§ 16.
1.      Do organizacji roku akademickiego w Szkole Doktorskiej stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu studiów AWF Katowice.

2.      Okresem zaliczeniowym w Szkole Doktorskiej jest semestr.

3.      Warunkiem zaliczenia semestru i dopuszczenia doktoranta do zajęć w nowym semestrze jest osiągnięcie  wymaganych  efektów  kształcenia ze wszystkich zajęć, realizowanych w danym semestrze, potwierdzone jedną z ocen, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-6, czyli oceną co najmniej dostateczną lub zaliczeniem oraz uzyskanie zaliczenia semestru poprzedniego, potwierdzonego wpisem na nowy semestr i umieszczenie doktoranta na liście doktorantów.

4.      Zaliczenia semestru dokonuje Kierownik Szkoły Doktorskiej.

5.      Okresowa Komisja Ewaluacyjna ocenia efekty kształcenia doktoranta za dany rok kształcenia: jakość pracy badawczej, dorobek publikacyjny, uczestnictwo w konferencjach naukowych i jakość praktyk dydaktycznych poprzez ocenę w protokole: „pozytywna” lub „negatywna”.

6.      Zaliczenia roku akademickiego dokonuje Kierownik Szkoły Doktorskiej na wniosek Okresowej Komisji Ewaluacyjnej do 10 dni po terminie sesji poprawkowej w danym roku kształcenia. 

7.      W skład Okresowej Komisji Ewaluacyjnej wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego, powołane przez Rektora zarządzeniem. 

 

§ 17.  Uchylony.
 

§ 18.
1.      W sesji egzaminacyjnej doktorant ma prawo złożyć egzamin z zajęć, z których wcześniej uzyskał z zaliczenia ocenę co najmniej dostateczną.

2.      Niezgłoszenie się doktoranta do egzaminu w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia lub z powodu nieuzyskania zaliczenia jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie winno być złożone u egzaminatora najpóźniej w dniu egzaminu poprawkowego. Usprawiedliwieniem nie może być brak zaliczenia.

3.      Doktorantowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu 
w sesji poprawkowej

4.      W przypadku usprawiedliwionej nieobecności egzaminator wyznacza nowy termin 
w okresie sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej. Egzamin ten traktuje się jako złożony w pierwszym terminie. 

5.      Uchylony.

 

§ 19. Uchylony.
 

§ 20.
1.      Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji 
i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania kształcenia do rodzaju niepełnosprawności.

2.      Dostosowanie procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności i innych trudności związanych ze stanem zdrowia, mogą polegać w szczególności na:

1)     modyfikacji trybu odbywania zajęć;

2)     zmiany terminów i formy zaliczania oraz egzaminów;

3)     udostępniania  i  dostosowania  materiałów  dydaktycznych  do  potrzeb  związanych z określoną niepełnosprawnością;

4)     korzystania z rozwiązań technologicznych wspierających proces uczenia się.

3.      Uchylony.

 

4. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA
 

§ 21.
1.      W przypadku dokumentacji przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej  stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dokumentacji przebiegu studiów w AWF Katowice.

2.      Uchylony.

3.      Doktorant zostaje przydzielony dla realizacji tematu badawczego i odbywania praktyki do konkretnej Katedry w danej jednostce organizacyjnej. Za zgodą Kierownika Szkoły Doktorskiej doktorant może odbywać praktykę w innej uczelni.

4.      Uchylony.

5.      Uchylony.

6.      Wszelkie raporty składane przez doktorantów oraz protokoły ewaluacyjne i oceny śródokresowe są jawne i przechowywane w Biurze Obsługi Szkoły Doktorskiej, do czasu Ewaluacji Szkoły Doktorskiej przeprowadzanej przez Komisję Ewaluacji Nauki. 

 

5. WARUNKI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA 
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
 

§ 22.

1. Kierownik Szkoły Doktorskiej, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii promotora, może przedłużyć okres terminu złożenia rozprawy doktorskiej,  zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach planu badawczego, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.  

2.      Kierownik Szkoły Doktorskiej, na wniosek doktoranta może przedłużyć okres terminu złożenia rozprawy doktorskiej, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, łącznie nie dłużej niż o rok, w przypadku: 

1)     czasowej niezdolności do odbywania kształcenia spowodowanej chorobą;

2)     konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;

3)     konieczności  sprawowania  osobistej  opieki  nad  dzieckiem  do  4  roku  życia  lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w umiarkowanym lub znacznym stopniu;

4)     posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

3.   Kierownik Szkoły Doktorskiej, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania kształcenia o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z  dnia  26  czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. 

4.   Wniosek o przedłużenie okresu odbywania kształcenia zawiera:

1)      dane doktoranta: imię, nazwisko, numer albumu, rok kształcenia;

2)      uzasadnienie;

3)      do wniosku dołącza się:

a)      opinię   promotora;

b)      dokument uzasadniający przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej (Załącznik 4 regulaminu);

c)      zmodyfikowany indywidualny plan badawczy ze zmodyfikowanym harmonogramem przygotowania rozprawy doktorskiej, poświadczonym przez promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego oraz doktoranta.

 

6. WYZNACZANIE I ZMIANY PROMOTORA, PROMOTORÓW 
LUB PROMOTORA POMOCNICZEGO
 

§ 23.

1.      Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.

2.      Promotorem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Promotorem lub promotorem pomocniczym może być też osoba, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli organ uprawniony do nadawania stopnia uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska

3.      W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego. Odpowiednią decyzję na wniosek doktoranta wydaje Kierownik Szkoły Doktorskiej. 

4.      Kierownik Szkoły Doktorskiej może wyznaczyć doktorantowi promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego na wniosek Rady Szkoły Doktorskiej, wniosek wymaga uzasadnienia.

5.      Promotor w okresie opieki nad doktorantem może jeden raz wystąpić o przeprowadzenie dodatkowej ewaluacji doktoranta. Taki wniosek automatycznie pociąga za sobą również ewaluację opieki promotorskiej. Ocena opieki promotorskiej jest brana pod uwagę w ocenie okresowej pracownika i zgodnie z Ustawą ma wpływ na możliwość powierzenia opieki nad następnymi doktorantami. 

6.      W przypadku pozytywnej oceny doktoranta i negatywnej promotora (po ocenie śródokresowej lub na wniosek promotora), zmiana promotora powinna nastąpić w ciągu trzech miesięcy.

7.      Doktorant lub promotor może wystąpić do Rady Szkoły Doktorskiej z wnioskiem 
o zmianę promotora, promotorów lub promotora pomocniczego, wniosek wymaga uzasadnienia.

8.      Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien być zaopiniowany przez Kierownika Szkoły Doktorskiej lub Rektora oraz dotychczasowego promotora, promotorów lub promotora pomocniczego i zaakceptowany przez nowego promotora, promotorów lub promotora pomocniczego wraz z pisemnym zobowiązaniem się nowego promotora, promotorów lub promotora pomocniczego. W przypadku, gdy zmiana promotora, promotorów lub promotora pomocniczego wiąże się ze zmianą indywidualnego planu badawczego i jego realizacją w innej katedrze uczelni lub zespole naukowym/badawczym, niezbędna jest również akceptacja kierownika nowej katedry lub zespołu naukowego/badawczego.  

9.      Uchylony.

10.  W razie trwającej ponad 3 miesiące nieobecności promotora, promotorów lub promotora pomocniczego, Kierownik Szkoły Doktorskiej po akceptacji Rady Szkoły Doktorskiej, wskazuje inną osobę,  spełniającą ustawowe wymogi, do czasowego pełnienia tej funkcji. Po ustaniu przyczyn, dla których został powołany zastępca, promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy informuje Kierownika Szkoły Doktorskiej o gotowości ponownego objęcia funkcji. O ponownym powierzeniu funkcji promotora, promotorów lub promotora pomocniczego decyduje Rektor i Rada Szkoły Doktorskiej.

 

§ 24.
1.      Promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy sprawują bezpośrednią opiekę merytoryczną i formalną nad doktorantem, a w szczególności, wspierają doktoranta 
w samodzielnej pracy badawczej, poprzez:

1)     ustalenie z doktorantem tematu rozprawy doktorskiej oraz opracowanie szczegółowego harmonogramu jej realizacji;

2)     stworzenie  odpowiednich  warunków  do  realizacji  badań  związanych  z  rozprawą doktorską;

3)     konsultowanie  problemów  metodycznych  i  eksperymentalnych  w  czasie  realizacji badań i opracowywania wyników;

4)     współpracę z Kierownikiem Szkoły Doktorskiej w celu monitorowania postępów doktoranta; 

5)     uczestniczenie w spotkaniach naukowych doktoranta.

2.      Promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy opiekują się doktorantem, w tym przede wszystkim akceptują projekt doktorski, ścieżkę kształcenia (poza zajęciami obowiązkowymi) oraz wspiera rozwój naukowy doktoranta.

3.     Promotor, promotorzy i promotor pomocniczy podlegają ewaluacji w trakcie przeglądu śródokresowego postępów doktoranta; oceniane są nie ich osobiste osiągnięcia, lecz opieka promotorska udokumentowana rocznym arkuszem ewaluacyjnym.

4.      Promotor może sprawować opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej maksymalnie 5 doktorantów jednocześnie, w ramach Szkoły Doktorskiej oraz ubiegających się o stopień w trybie eksternistycznym.

5.     Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:

a.była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów 
z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub

b.      sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, 
o których mowa w art. 191 ust.1 Ustawy.

                                                                                    

7.      SPOSÓB PRZEPROWADZANIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ
 
§ 25.

1.      Ewaluacji postępów doktoranta i opieki promotorskiej dokonuje Komisja Ewaluacyjna działająca w ramach Szkoły Doktorskiej.

2.      Komisja Ewaluacyjna jest powoływana:

1)     przez  Rektora;

2)     osobno dla każdego doktoranta; składy komisji mogą się powtarzać;

3)     nie później niż na początku drugiego roku po przyjęciu doktoranta do szkoły;

3.     W skład Komisji Ewaluacyjnej wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską;                                               

4.      Komisja w tym samym składzie dokonuje równolegle ewaluacji opieki promotorskiej (promotor nie jest członkiem komisji). 

5.      Ocenę śródokresową doktorantów przeprowadza się po 2 latach od rekrutacji.

6.      Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny

1)      Śródokresowa ocena doktoranta obejmuje ocenę stopnia realizacji planu badawczego

7.     Uchylony.

8.     Uchylony.

9.     Uchylony.

10.  Raporty z przebiegu i wyniku procedury ewaluacyjnej doktoranta i ewaluacji opieki promotorskiej Komisja Ewaluacyjna przedstawia Kierownikowi Szkoły Doktorskiej; doktorant i/lub promotor może odwołać się od negatywnej oceny śródokresowej (skutkującej usunięciem z listy doktorantów) do Rady Szkoły Doktorskiej.

11.  Komisja Ewaluacyjna w uzasadnionych przypadkach może zwracać się 
o opinie/stanowisko do innych osób/podmiotów.

12.  Komisja Ewaluacyjna sporządza swoją ocenę w terminie do 30 dni od rozpoczęcia ewaluacji doktoranta, w formie papierowej i elektronicznej.

 

8. TRYB EKSTERNISTYCZNY - uchylony
 

§ 26. Uchylony.

 

9.  REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ - uchylony (odrębna uchwała Senatu)
 

§ 27. Uchylony.

 
10. PROGRAM SZKOŁY DOKTORSKIEJ
 
§ 28.

1.      Program kształcenia ustala Senat AWF Katowice. Ustalenie programu wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w statucie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

2.      Program kształcenia przewiduje odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu oraz prowadzenie badań naukowych.

3.      Realizacja programu Szkoły Doktorskiej przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, oraz prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, a w szczególności do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: wiedzy dotyczącej zasad upowszechniania wyników działalności naukowej w trybie otwartego dostępu, wiedzy dotyczącej podstawowych zasad jej transferu do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej; umiejętności dokonywania krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy oraz umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

4.      Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelni zagranicznej, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia.

5.      Zajęcia objęte programem Szkoły Doktorskiej realizowane w formie zajęć dydaktycznych mogą prowadzić nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi AWF Katowice lub innych jednostek naukowych posiadający aktualny dorobek naukowy, opublikowany w ciągu ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat lub osoby zatrudnione w jednostkach z otoczenia gospodarczego i administracyjnego o uznanych przez Radę Szkoły Doktorskiej kompetencjach.

6.      Zajęcia objęte programem Szkoły Doktorskiej mogę być realizowane przez doktoranta zarówno w macierzystej  uczelni, jak i – w pewnej części – w innych jednostkach i instytucjach kształcących doktorantów, w kraju i za granicą. Uznawanie osiągnięć doktoranta poza macierzystym wydziałem odbywa się zgodnie z efektami uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dopuszcza się zaliczenie części programu kształcenia  po przedstawieniu pisemnego zaświadczenia z instytucji goszczącej. 

 

11. ZATRUDNIENIE DOKTORANTA
 
§ 29.

1.      Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:

1)       w celu realizacji projektu badawczego z grantu;

2)       po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości minimalnego miesięcznego stypendium;

3)      któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.

2.      Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy

 

12. KIEROWNIK SZKOŁY DOKTORSKIEJ
 
§ 30.

1.      Kierownika Szkoły Doktorskiej powołuje i odwołuje Rektor.

2.      Do najważniejszych uprawnień i obowiązków Kierownika Szkoły Doktorskiej należy:

1)      organizowanie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, 

2)      organizowanie realizacji Programu Szkoły Doktorskiej, 

3)      wyznaczanie promotora, promotorów i promotora pomocniczego,

4)      dokonywanie oceny realizacji indywidualnego planu badawczego przez doktorantów, 

5)      rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów do ewaluacji ich osiągnięć, 

6)      zaliczanie doktorantom kolejnych lat kształcenia, 

7)      przedłużenie okresu realizacji indywidualnego planu badawczego, 

8)      opiniowanie wniosków doktorantów kierowanych do rektora, 

9)      skreślenie doktoranta z listy Szkoły Doktorskiej, 

10)  przedstawianie Senatowi AWF Katowice, rocznego sprawozdania z przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej, 

11)  nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Szkoły Doktorskiej, 

12)  monitorowanie efektywności kształcenia w Szkole Doktorskiej.

13. PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ  - uchylony
 
§ 31. Uchylony.

 
14.  SAMORZĄD DOKTORANTÓW
 

§ 32.

1.      Doktoranci Szkoły Doktorskiej a także studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów. Najwyższym organem uchwałodawczym samorządu doktorantów jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów.
2.      Doktoranci mają prawo do zrzeszania się i podejmowania akcji protestacyjnych (zgromadzeń) na zasadach określonych w ustawie i statucie.
 
§ 33.

1.      Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej do spraw dydaktyki i studentów oraz kierownika Szkoły Doktorskiej wymaga uzgodnienia z organem uchwałodawczym samorządu doktorantów.

2.      Organ, o którym mowa w ust.1., zajmuje stanowisko w sprawie przedstawionych kandydatur w terminie 14 dni od dnia ich zaproponowania przez Rektora. Nie zajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie oznacza wyrażanie zgody na powołania.

 

§ 34.

1.        Ustalenie programu kształcenia oraz regulaminu Szkoły Doktorskiej wymaga zasięgnięcia opinii organu uchwałodawczego samorządu doktorantów.

2.        Organ, o którym mowa w ust.1., zajmuje stanowisko w sprawie przedstawionej kandydatury w terminie 14 dni od dnia jej przedstawienia przez Rektora. Nie zajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie oznacza wyrażanie zgody na powołanie.

 
15.  PRZEPISY KOŃCOWE

§ 35.

Prawo do posiadania legitymacji doktoranta (elektronicznej legitymacji doktoranta) mają doktoranci do dnia ukończenia Szkoły Doktorskiej, zawieszenia w prawach doktoranta lub skreślenia z listy doktorantów. Po utracie tego prawa legitymacja powinna być złożona do akt osobowych.

 

§ 36.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.
Załączniki do regulaminu nr 1-5:

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

REGULAMIN SZKOŁY DOKTORSKIEJ
określa Uchwała Senatu AWF Katowice nr AR001-4-III/I/2019 z dnia 26 marca 2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Niniejszy Regulamin Szkoły Doktorskiej dotyczy doktorantów, których zadaniem jest prowadzenie badań (realizacja projektu naukowego) i dążenie do osiągnięcia  samodzielności naukowej. Szkoła Doktorska prowadzona jest w dziedzinie Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, której pełna nazwa przyjmuje brzmienie: Szkoła Doktorska Nauk o Kulturze Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U.2018r. poz.1668).

§ 2.

1. Użyte w Regulaminie Szkoły Doktorskiej określenia oznaczają:
1) Szkoła Doktorska – Szkoła Doktorska Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
2) doktorant – badacz/asystent naukowy Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
3) Ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (tekst jedn. Dz.U.2018r. poz.1668);
4) Regulamin/Regulamin Szkoły Doktorskiej – Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
5) Akademia lub AWF Katowice – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
6) Kierownik Szkoły Doktorskiej – Kierownik Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
7) Senat – Senat AWF Katowice
8) Rada Naukowa – Rada Naukowa AWF Katowice;
9) Promotor – Promotor pracy doktorskiej;
10) Rada Szkoły Doktorskiej – Rada Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
11) Komisja Ewaluacyjna – Komisja Ewaluacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
12) Okresowa Komisja Ewaluacyjna - Okresowa Komisja Ewaluacyjna Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej, w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach;
13) immatrykulacja – akt przyjęcia w poczet doktorantów, potwierdzony wpisaniem na listę doktorantów w Szkole Doktorskiej;
14) rok kształcenia - etap programu kształcenia, realizacji planu badawczego odpowiadający okresowi od dnia 1 października do dnia 30 września w kolejnym roku kalendarzowym.
15) indywidualny plan badawczy - indywidualny plan badawczy stanowiący podstawę monitoringu postępów doktoranta w przygotowaniu rozprawy doktorskiej uwzględniający termin złożenia rozprawy oraz harmonogram prac nad jej przygotowaniem;

§ 3.

1. Szkoła Doktorska stwarza warunki do:
1) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
2) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
3) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publicznej prezentacji dzieła artystycznego;
4) realizacji programu Szkoły Doktorskiej;
5) przygotowania rozprawy doktorskiej prowadzonej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego, bądź dwóch promotorów w przypadku współpracy międzyuczelnianej lub międzynarodowej, prowadzonej w zakresie kształcenia doktorantów przez AWF Katowice i inną uczelnię (polską lub zagraniczną), uprawnioną do nadawania tytułu doktora;
6) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
2. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów, a odmowa - w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożony w ciągu 14 dni od jej otrzymania, do Kierownika Szkoły Doktorskiej.
3. Do Szkoły Doktorskiej może być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, albo osoba, o której mowa w art. 186 ust. 2 - Ustawy. 4. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa załącznik 6.
5. Po złożeniu ślubowania, immatrykulacji oraz podpisaniu umowy dotyczącej prowadzenia badań i kształcenia się w ramach Szkoły Doktorskiej, doktorant otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta.
6. Jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej Szkole Doktorskiej.
7. Doktorant kończy Szkołę Doktorską uzyskaniem tytułu doktora Nauk o Kulturze Fizycznej, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie Ustawy.
8. Postępowanie ws. nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek doktoranta w terminie zgodnym z indywidualnym planem badawczym i harmonogramem rozprawy doktorskiej uzgodnionym i zaopiniowanym przez promotora lub promotora i promotora pomocniczego lub promotorów oraz przedstawionym Radzie Szkoły Doktorskiej w terminie do 12 miesięcy od momentu przyjęcia doktoranta do Szkoły Doktorskiej.
9. Przełożonym wszystkich doktorantów Akademii jest Rektor. Organem pierwszej instancji podejmującym decyzje w indywidualnych sprawach doktorantów jest odpowiednio do obowiązujących przepisów ustawy i niniejszego Regulaminu, Kierownik Szkoły Doktorskiej lub Prorektor ds. Nauki.
10. Szczegółową organizację zajęć objętych programem Szkoły doktorskiej ustala Kierownik Szkoły doktorskiej uwzględniając organizację roku akademickiego ustaloną przez Rektora i ogłasza nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
11. Kształcenie doktorantów może być prowadzone we współpracy z innym podmiotem, w szczególności zagraniczną uczelnią, przedsiębiorcą lub instytucją naukową.
12. Podstawowym językiem wykładowym jest język polski. W przypadku doktorantów zagranicznych, język angielski.
13. Zajęcia dydaktyczne oraz egzaminy mogą być przeprowadzane w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych przez Radę Szkoły Doktorskiej.
14. Rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku obcym za zgodą Rady Szkoły Doktorskiej.
15. Kształcenie doktorantów prowadzone jest na zasadach stacjonarnych.
16. Za kształcenie doktorantów nie pobiera się opłat.
17. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia, Rada Szkoły Doktorskiej wyznacza doktorantowi promotora lub promotora i promotora pomocniczego lub promotorów.
18. W skład Rady Szkoły Doktorskiej wchodzą: Kierownik Szkoły Doktorskie (przewodniczący Rady Szkoły Doktorskiej), Przewodniczący Rady Naukowej i Prorektor ds. Nauki. Rada Szkoły Doktorskiej powoływana jest przez Rektora zarządzeniem, po zaopiniowaniu przez Senat. Dodatkowo w pracach Rady bierze udział sekretarz (pracownik administracji Szkoły Doktorskiej, bez prawa do głosowania ) i przedstawiciel doktorantów (bez prawa do głosowania).
19. Do decyzji podejmowanych przez organy uczelni oraz Kierownika Szkoły Doktorskiej na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu w indywidualnych sprawach doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy.

 

2. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTA
§ 4.

1. Doktorant ma prawo do:
1) opieki naukowej i wsparcia w samodzielnej pracy badawczej i edytorskiej, sprawowanego przez promotora, promotora i promotora pomocniczego lub promotorów;
2) prowadzenia badań naukowych oraz korzystania z aparatury naukowej i dydaktycznej na warunkach obowiązujących w Akademii;
3) przedłużania kształcenia na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
4) zmiany opiekuna naukowego na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
5) ubiegania się o kredyt studencki. Do przyznawania kredytu doktorantom stosuje się odpowiednio przepisy o kredytach studenckich, z tym że:
a. kredyt może otrzymać doktorant, który nie ukończył 35. roku życia;
b. kredyt jest udzielany na okres kształcenia w szkole doktorskiej tylko raz, nie dłużej niż na 4 lata.;
6) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
7) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;
8) ubiegania się o:
a. zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej uczelni (jeżeli uczelnia taką prowadzi),
b. zakwaterowanie małżonka lub dziecka w domu studenckim uczelni – na zasadach i w trybie określonych w regulaminie świadczeń dla studentów
9) zrzeszania się w organizacjach doktorantów w podmiocie prowadzącym Szkołę Doktorską. Do organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń, które nie zrzeszają innych członków oprócz doktorantów, studentów i pracowników uczelni, stosuje się odpowiednio przepisy art. 111 ust. 2–5 Ustawy.
2. Doktoranci Szkoły Doktorskiej tworzą samorząd doktorantów, który jest reprezentantem ogółu doktorantów. Organy samorządu działają na zasadach określonych w regulaminie samorządu doktorantów.

§ 5.

1. Doktorant ma obowiązek:
1) postępować zgodnie z treścią ślubowania, niniejszym Regulaminem oraz zasadami etyki naukowej;
2) w terminie do 3 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej podpisać kontrakt ze swoim promotorem;
3) w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej przedstawić Radzie Szkoły Doktorskiej w formie pisemnej indywidualny plan badawczy i harmonogram rozprawy doktorskiej;
4) uczestniczyć w zajęciach programowych, wymaganych dla osiągnięcia efektów kształcenia;
5) realizować program Szkoły Doktorskiej;
6) prowadzić badania naukowe i składać z ich przebiegu raporty, według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu; raport doktorant składa za okres roku akademickiego w nieprzekraczalnym terminie do 5 października roku akademickiego następującego po roku akademickim, którego raport dotyczy (Załącznik 1 Regulaminu). Liczba godzin przeznaczonych na badania, winna wynosić minimum 250 godzin w każdym roku akademickim. Raport musi zostać zaopiniowany i poświadczony przez promotora lub promotora i promotora pomocniczego lub promotorów. Raport i opinia muszą zostać przekazane w formie papierowej z podpisami i elektronicznej;
7) odbywać praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, których liczba nie powinna przekroczyć 60 godzin w każdym roku akademickim i składać z ich przebiegu raporty, według wzoru określonego w załączniku do Regulaminu; raport doktorant składa za okres roku akademickiego w nieprzekraczalnym terminie do 5 października roku akademickiego następującego po roku akademickim, którego raport dotyczy (Załącznik 2 Regulaminu). Raport musi zostać zaopiniowany i poświadczony przez promotora lub promotora i promotora pomocniczego lub promotorów według wzoru (Załącznik 3 Regulaminu). Raport i opinia muszą zostać przekazane w formie papierowej z podpisami i elektronicznej;
8) dbać o dobra rzeczowe i intelektualne stosując się do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz korzystania z infrastruktury badawczej uczelni (Rozdziały III i VI);
9) podpisać umowę o warunkach odpłatności za kształcenie doktoranckie lub usługi edukacyjne (tylko w przypadku kształcenia eksternistycznego);
10)terminowo wnosić opłaty, zgodnie z podpisaną umową o warunkach odpłatności;
11)niezwłocznie informować Akademię o zmianie adresu zamieszkania, imienia, nazwiska, dokumentu tożsamości;
12)przestrzegać przepisów obowiązujących w Akademii i wypełniania wynikających z nich obowiązków.

§ 6.

1. Doktorant może przenieść się do innej Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez inną uczelnię lub jednostkę naukową, po uzyskaniu pisemnej zgody. Pisemną zgodę wydaje Kierownik Szkoły Doktorskiej.
2. W celu uzyskania zgody na przeniesienie o którym mowa w ust. 1, doktorant ma obowiązek przedłożyć podanie oraz zgodę na przyjęcie wydaną przez odpowiedni organ uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej docelową Szkołę Doktorską wraz z dokumentami poświadczającymi dotychczasowy przebieg kształcenia.

§ 7.

1. Doktorant innej uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej Szkołę Doktorską, który zaliczył 2 semestry kształcenia, może przenieść się do Szkoły Doktorskiej bez postępowania rekrutacyjnego w przypadku spełnienia wszystkich poniższych wymogów:
1) starania się o nadanie tytułu doktora wyłącznie w dyscyplinie Nauk o Kulturze Fizycznej;
2) przedłożenia Radzie Szkoły Doktorskiej dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg kształcenia w ramach Szkoły Doktorskiej w dotychczasowej uczelni bądź jednostce naukowej;
3) przedstawienia Radzie Szkoły Doktorskiej indywidualnego planu badawczego wpisującego się w tematykę badawczą preferowaną przez AWF Katowice i realizowaną w ramach Szkoły Doktorskiej;
4) przedstawienia Radzie Szkoły Doktorskiej harmonogramu rozprawy doktorskiej zaaprobowanej przez wskazanego (przez wnioskującego o przeniesienie/przyjęcie) promotora;
5) przedłożenia Radzie Szkoły Doktorskiej podania oraz zgody na przeniesienie wydanej przez odpowiedni organ macierzystej uczelni (placówki naukowej).
2. Decyzję w sprawie przeniesienia doktoranta do Szkoły Doktorskiej podejmuje Rada Szkoły Doktorskiej, a wydaje ją Kierownik Szkoły Doktorskiej.
3. Podanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5), powinno być zaopiniowane przez Kierownika Szkoły Doktorskiej, w którym doktorant chce kontynuować kształcenie. Opinia winna zawierać:
1) sugestie dotyczące semestru, na który doktorant powinien zostać wpisany przy uwzględnieniu ustawowo określonego czasu trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej;
2) określenie różnic programowych;
3) zasady zaliczenia semestrów, jeżeli przeniesienie ma nastąpić w trakcie roku akademickiego.
4. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracownika naukowego AWF Katowice posiadającego tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową (od 3 miesiąca podjęcia kształcenia w roli promotora) oraz zgodę kierownika katedry, w której będzie on realizował praktykę i badania naukowe.

§ 8.

1. Słuchacz studiów doktoranckich AWF Katowice, może przenieść się do Szkoły Doktorskiej bez postępowania rekrutacyjnego jedynie w przypadku spełnienia łącznie wszystkich poniższych wymogów:
1) ukończenie nie więcej niż 4-ch semestrów kształcenia na studiach doktoranckich;
2) złożenia podania Kierownikowi Szkoły Doktorskiej, ze szczegółowym opisem powodów podjętej decyzji;
3) staranie się o nadanie tytułu doktora wyłącznie w dyscyplinie Nauk o Kulturze Fizycznej;
4) przedstawienia Radzie Szkoły Doktorskiej zarysu indywidualnego planu badawczego stanowiącego podstawę monitoringu postępów doktoranta w przygotowaniu rozprawy doktorskiej uwzględniającej termin złożenia rozprawy oraz harmonogram prac nad jej przygotowaniem, wpisującego się w tematykę badawczą według listy tematów badawczych prowadzonych przez AWF Katowice, która będzie realizowaną w ramach Szkoły Doktorskiej;
5) przedstawieniu Radzie Szkoły Doktorskiej wydruku dotychczasowego dorobku, potwierdzonego przez Ośrodek Informacji Naukowej AWF Katowice (wymagana minimalna liczba prac opublikowanych lub przyjętych do druku (numer DOI) w indeksowanych czasopismach naukowych – dwie);
6) pisemnego oświadczenia i ujęcia w indywidualnym planie badawczym oraz harmonogramie pracy badawczej decyzji o przygotowywaniu wyłącznie pracy badawczej/doktoratu w formie spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w indeksowanych czasopismach naukowych.
7) pisemnego oświadczenie o chęci przygotowywania pracy doktorskiej w ramach programów międzynarodowych European Industrial Doctorate lub European Joint Doctorate, mianowicie:
a. program European Joint Doctorate przewiduje udział dwóch promotorów (polskiego i zagranicznego), wymagane jest oświadczenie pisemne obydwu potencjalnych promotorów (z AWF Katowice i zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej posiadającej prawo doktoryzowania) o zgodzie na ewentualne promotorstwo przewodu doktorskiego.
b. w przypadku programu European Industrial Doctorate, wymagane jest przedstawienie pisemnej woli współpracy naukowej partnera komercyjnego, z określeniem ram tej współpracy badawczej ukierunkowanej na dysertację wnioskującej osoby.
2. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z wymogów wymienionych w ust. 1, starający się o przeniesienie się do Szkoły Doktorskiej (będąc uczestnikiem studiów doktoranckich), musi przystąpić do konkursu rekrutacyjnego na określonych w regulaminie zasadach. Taka osoba winna co najmniej miesiąc przed datą rekrutacji do Szkoły Doktorskiej złożyć prośbę na własny wniosek, o skreślenie jej z listy studentów studiów doktoranckich, do dziekanatu studiów doktoranckich. Wniosku o chęć przystąpienia do konkursu rekrutacyjnego nie może składać osoba, która nadal nie posiada decyzji o skreśleniu z listy.

§ 9.

1. Kierownik Szkoły Doktorskiej podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy Szkoły Doktorskiej w przypadku:
1) niepodjęcia kształcenia, stwierdzonego na podstawie niepodpisania ślubowania w terminie 1 miesiąca od daty rozpoczęcia zajęć;
2) niezgłoszenia się doktoranta po urlopie, w wyznaczonym przez Kierownika Szkoły Doktorskiej terminie;
3) rezygnacji z dalszego kontynuowania kształcenia w Szkole Doktorskiej, złożonej w formie pisemnej;
4) uzyskania negatywnej oceny śródokresowej (po 4 semestrze);
5) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
6) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.
2. Kierownik Szkoły Doktorskiej może podjąć decyzję o skreśleniu doktoranta w przypadku:
1) braku zaliczenia semestru w określonym terminie i niezłożenia wniosku o powtarzanie przedmiotu (przedmiotów);
2) niezłożenia sprawozdania z przebiegu prowadzonych badań naukowych w terminie, o którym mowa w § 5 pkt 6;
3) nieprowadzenia badań naukowych;
4) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej wynikającej z założeń indywidualnego planu badawczego i harmonogramu rozprawy doktorskiej;
5) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem kształcenia, do końca semestru, w którym były one wymagane (tylko w trybie eksternistycznym);
6) niepodpisania przez doktoranta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności za kształcenie doktoranckie lub usługi edukacyjne w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć (tylko w trybie eksternistycznym);
7) niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w art. 207 Ustawy;
8) podjęcia przez Radę Naukową i zaopiniowaną przez Radę Szkoły Doktorskiej uchwały o zamknięciu przewodu doktorskiego.
3. Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do rektora za pośrednictwem Kierownika Szkoły Doktorskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzja rektora jest ostateczna.

§ 10.

Za naruszenie przepisów obowiązujących w AWF Katowice oraz za czyny uchybiające godności doktoranta, kształcący się w Szkole Doktorskiej ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, zgodnie z przepisami Ustawy.

 

3. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ
§ 11.

1. Kształcenie w Szkole Doktorskiej trwa od 6 do 8 semestrów.
2. Kształcenie jest prowadzone na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.
3. Program kształcenia ustala Senat. Ustalenie programu wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w statucie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
4. Program kształcenia przewiduje odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie oraz prowadzenie badań w wymiarze nie mniejszym niż 250 godzin zegarowych rocznie.
5. Realizacja programu Szkoły Doktorskiej prowadzi do osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji.
6. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

§ 12.

1. Indywidualny plan badawczy musi być adekwatny do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
2. Indywidualny plan badawczy określa termin złożenia rozprawy doktorskiej. Termin ten może być przedłużony, nie dłużej jednak niż o 2 lata, na zasadach określonych w § 22.
3. Kształcenie, na wniosek doktoranta, jest zawieszane na okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

§ 13.

1. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem i programem Szkoły Doktorskiej kończą się wystawieniem oceny, według następującej skali:
1) 5,0 – bardzo dobry;
2) 4,5 – dobry plus;
3) 4,0 – dobry;
4) 3,5 – dostateczny plus;
5) 3,0 – dostateczny;
6) zal. – zaliczenie;
7) 2,0 – niedostateczny, również niezaliczający w przypadku zaliczeń bez oceny.
2. Wpis oceny z zaliczenia zajęć lub z egzaminu dokonywany jest, niezwłocznie po ich uzyskaniu, przez prowadzącego zajęcia do protokołu zaliczenia przedmiotu i karty okresowych osiągnięć doktoranta, prowadzonych w formie elektronicznej.

§ 14.

1. Prowadzenie zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu powinno być uzgodnione z kierownikiem jednostki dydaktycznej i może częściowo odbywać się poza jednostką zatrudniającą promotora lub promotora pomocniczego.
2. Wymiar godzin przeznaczonych na badania naukowe wynikające z indywidualnego planu badawczego powinien wynieść minimum 250 godzin rocznie. Prowadzenie badań powinno być prowadzone w AWF Katowice i zostać uzgodnione z kierownikami katedr w których są one prowadzone lub kierownikiem zespołu naukowego/badawczego. Badania mogą częściowo odbywać się poza AWF Katowice oraz poza jednostką zatrudniającą promotora lub promotora pomocniczego.
3. Ocenę praktyk doktoranta wystawia kierownik katedry (samodzielnego zakładu) na pisemny wniosek promotora (Załącznik 5 Regulaminu).
4. Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w wyższej uczelni lub uczestniczący w ich prowadzeniu, jest zwolniony z  odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

§ 15.

1. Doktorant nieposiadający stopnia doktora otrzymuje stypendium doktoranckie.
2. Łączny okres otrzymywania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.
3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się okresu zawieszenia oraz okresu kształcenia w szkole doktorskiej w przypadku, o którym mowa w art. 206 ust. 2 - Ustawy.
4. Wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego wynosi co najmniej:
1) 37% wynagrodzenia profesora – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa;
2) 57% wynagrodzenia profesora – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa.
5. Wysokość stypendium doktoranckiego może być uzależniona od osiągnięć doktoranta.
6. W okresie zawieszenia kształcenia do ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania zasiłku macierzyńskiego, z tym że przez podstawę wymiaru zasiłku rozumie się wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego, o której mowa w ust. 4, przysługującego w dniu złożenia wniosku o zawieszenie.
7. Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy. Przepis ust. 2 stosuje się.

§ 16.

1. Do organizacji roku akademickiego w Szkole Doktorskiej stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu studiów AWF Katowice.
2. Okresem zaliczeniowym w Szkole Doktorskiej jest semestr.
3. Warunkiem zaliczenia semestru jest osiągnięcie wymaganych efektów kształcenia ze wszystkich zajęć, realizowanych w danym semestrze, potwierdzone jedną z ocen, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1-6, czyli oceną co najmniej dostateczną lub zaliczeniem.
4. Zaliczenia semestru zimowego dokonuje Kierownik Szkoły Doktorskiej.
5. Zaliczenia roku akademickiego dokonuje Kierownik Szkoły Doktorskiej na wniosek Okresowej Komisji Ewaluacyjnej. Okresowa Komisja Ewaluacyjna ocenia efekty kształcenia doktoranta za dany rok kształcenia, jakość pracy badawczej, dorobek publikacyjny, uczestnictwo w konferencjach naukowych i jakość praktyk dydaktycznych.
6. W skład Okresowej Komisji Ewaluacyjnej wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego, powołane przez Rektora zarządzeniem do dnia 5 października rozpoczynającego się roku kształcenia w Szkole Doktorskiej.

§ 17.

1. Warunkiem dopuszczenia doktoranta do zajęć w nowym semestrze jest uzyskanie zaliczenia semestru poprzedniego. Potwierdzeniem wpisu na nowy semestr jest umieszczenie doktoranta na liście doktorantów.
2. Program zajęć, w tym efekty kształcenia, obowiązująca literatura, metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia, forma i warunki zaliczenia oraz informacje dotyczące sposobu i terminu wyrównywania zaległości spowodowanych nieobecnością lub nieprzygotowaniem się doktoranta do zajęć powinny być podane doktorantom do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.
3. W stosunku do doktoranta, który nie zaliczył semestru kształcenia, na jego pisemny wniosek, Kierownik Szkoły Doktorskiej może wydać decyzje o:
1) przedłużeniu sesji i wpisie warunkowym na następny semestr kształcenia, możliwość ta nie dotyczy doktoranta, który uzyskał ocenę niedostateczną z zaliczenia albo z egzaminu;
2) skierowaniu na powtarzanie przedmiotu i wpisie warunkowym na semestr następny, możliwość ta nie dotyczy doktoranta ostatniego semestru kształcenia;
3) skreśleniu z listy doktorantów, jeżeli doktorant nie złożył wniosku o wpis warunkowy, o którym mowa w punktach 1 lub 2.
4. Doktorant powtarzający dany semestr może uzyskać zgodę na uczestniczenie w niektórych zajęciach następnego semestru oraz przystępowanie do kończących je zaliczeń i egzaminów, jeżeli nie naruszają one ustalonej sekwencji przedmiotów. Decyzję podejmuje Kierownik Szkoły Doktorskiej w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi prowadzącymi poszczególne przedmioty.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, Kierownik Szkoły Doktorskiej wyznacza termin, do upływu którego doktorant zobowiązany jest uzyskać zaliczenie lub zdać egzamin z przedmiotów, których niezaliczenie stanowiło podstawę do podjęcia decyzji o niezaliczeniu semestru.
6. Ponowne przyjęcie do Szkoły Doktorskiej osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy doktorantów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji do szkoły Doktorskiej.

§ 18.

1. W sesji egzaminacyjnej doktorant ma prawo złożyć egzamin z zajęć, z których wcześniej uzyskał z zaliczenia ocenę co najmniej dostateczną.
2. Niezgłoszenie się doktoranta do egzaminu w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia lub z powodu nieuzyskania zaliczenia jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej. Usprawiedliwienie winno być złożone u egzaminatora najpóźniej w dniu egzaminu poprawkowego. Usprawiedliwieniem nie może być brak zaliczenia.
3. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności egzaminator wyznacza nowy termin w okresie sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej. Egzamin ten traktuje się jako złożony w pierwszym terminie.
4. Doktorant może przystąpić do egzaminu lub zaliczenia komisyjnego zgodnie z § 23 Regulaminu studiów AWF Katowice.

§ 19.

1. Doktorantowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu w sesji poprawkowej.
2. W przypadku nie zaliczenia przedmiotów wynikających z planu i programu kształcenia, za wyjątkiem postępów w pracy naukowej, doktorant może powtórzyć te przedmioty za zgodą Kierownika Szkoły Doktorskiej pod warunkiem, że nie przedłuży to okresu trwania kształcenia.

§ 20.

1. Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie sposobu organizacji i właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym warunków odbywania kształcenia do rodzaju niepełnosprawności.
2. Dostosowanie procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności i innych trudności związanych ze stanem zdrowia, mogą polegać w szczególności na:
1) modyfikacji trybu odbywania zajęć;
2) zmiany terminów i formy zaliczania oraz egzaminów;
3) udostępniania i dostosowania materiałów dydaktycznych do potrzeb związanych z określoną niepełnosprawnością;
4) korzystania z rozwiązań technologicznych wspierających proces uczenia się.
3. Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty wskazanej w art. 209. ust. 4 pkt 1- Ustawy.


4. SPOSÓB DOKUMENTOWANIA PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA
§ 21.
1. W przypadku dokumentacji przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dokumentacji przebiegu studiów w AWF Katowice.
2. W nieprzekraczalnym terminie do 5 października nowego roku akademickiego (z wyłączeniem doktorantów rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku), doktorant musi złożyć dokumentację w formie wydruku poświadczającą liczbę publikacji oraz konferencji za poprzedni rok kształcenia. Wydruk musi zostać poświadczony w Ośrodku Informacji Naukowej AWF Katowice. Obowiązuje forma papierowa z podpisami i elektroniczna.
3. Doktorant zostaje przydzielony dla realizacji tematu badawczego i odbywania praktyki do konkretnej Katedry w danej jednostce organizacyjnej. Za zgodą Kierownika Szkoły Doktorskiej doktorant może odbywać praktykę w innej uczelni.
4. Oceny realizacji etapu programu kształcenia (roku kształcenia) i indywidualnego planu badawczego (postępów w przygotowywaniu pracy doktorskiej), dokonuje Okresowa Komisja Ewaluacyjna. Potwierdzenia za okres poprzedniego roku kształcenia dokonuje Kierownik Szkoły Doktorskiej na wniosek Okresowej Komisji Ewaluacyjnej do 30 października nowego roku kształcenia.
5. Prace kontrolne, zaliczeniowe i egzaminacyjne, odzwierciedlające poziom osiągniętych efektów kształcenia są przechowywane w dziekanacie Szkoły Doktorskiej, do czasu Ewaluacji Szkoły Doktorskiej przeprowadzanej przez Komisję Ewaluacji Nauki.
6. Wszelkie raporty składane przez doktorantów oraz protokoły ewaluacyjne i oceny śródokresowej są jawne dla doktorantów i przechowywane w dziekanacie Szkoły Doktorskiej, do czasu Ewaluacji Szkoły Doktorskiej przeprowadzanej przez Komisję Ewaluacji Nauki.

5. WARUNKI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
§ 22.

1. Kierownik Szkoły Doktorskiej, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii promotora, może przedłużyć okres terminu złożenia rozprawy doktorskiej, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadku prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach planu badawczego, łącznie nie dłużej niż o 2 lata.
2. Kierownik Szkoły Doktorskiej, na wniosek doktoranta może przedłużyć okres termin złożenia rozprawy doktorskiej, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, łącznie nie dłużej niż o rok, w przypadku:
1) czasowej niezdolności do odbywania kształcenia spowodowanej chorobą;
2) konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
3) konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w umiarkowanym lub znacznym stopniu;
4) posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
3. Kierownik Szkoły Doktorskiej, na wniosek doktoranta, może dodatkowo przedłużyć okres odbywania kształcenia o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
4. Wniosek o przedłużenie okresu odbywania kształcenia zawiera:
1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) uzasadnienie;
3) do wniosku dołącza się:
a) opinię promotora;
b) dokument uzasadniający przedłużenie termin złożenia rozprawy doktorskiej (Załącznik 4 regulaminu);
c) zmodyfikowany indywidualny plan badawczy ze zmodyfikowanym harmonogramem przygotowania rozprawy doktorskiej, poświadczonym przez promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego oraz doktoranta.

6. WYZNACZANIE I ZMIANY PROMOTORA, PROMOTORÓW
LUB PROMOTORA POMOCNICZEGO
§ 23.

1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.
2. Promotorem i recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora. Promotorem i recenzentem może być też osoba, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli organ uprawniony do nadawania stopnia uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska
3. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego. Odpowiednią decyzję na wniosek doktoranta wydaje Kierownik Szkoły Doktorskiej.
4. Kierownik Szkoły Doktorskiej może wyznaczyć doktorantowi promotora, promotorów lub promotora i promotora pomocniczego na wniosek Rady Szkoły Doktorskiej, wniosek wymaga uzasadnienia.
5. Promotor w okresie opieki nad doktorantem może jeden raz wystąpić o przeprowadzenie dodatkowej ewaluacji doktoranta. Taki wniosek automatycznie pociąga za sobą również ewaluację opieki promotorskiej. Ocena opieki promotorskiej jest brana pod uwagę w ocenie okresowej pracownika i zgodnie z Ustawą ma wpływ na możliwość powierzenia opieki nad następnymi doktorantami.
6. W przypadku pozytywnej oceny doktoranta i negatywnej promotora (po ocenie śródokresowej lub na wniosek promotora), zmiana promotora powinna nastąpić w ciągu trzech miesięcy.
7. Doktorant lub Kierownik Szkoły Doktorskiej może wystąpić do Rady Szkoły Doktorskiej z wnioskiem o zmianę promotora, promotorów lub promotora pomocniczego, wniosek wymaga uzasadnienia.
8. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien być zaopiniowany przez Kierownika Szkoły Doktorskiej lub Rektora oraz dotychczasowego promotora, promotorów lub promotora pomocniczego i zaakceptowany przez nowego promotora, promotorów lub promotora pomocniczego wraz z pisemnym zobowiązaniem się nowego promotora, promotorów lub promotora pomocniczego. W przypadku, gdy zmiana promotora, promotorów lub promotora pomocniczego wiąże się ze zmianą indywidualnego planu badawczego i jego realizacją w innej katedrze uczelni lub zespole naukowym/badawczym, niezbędna jest również akceptacja kierownika nowej katedry lub zespołu naukowego/badawczego.
9. W uzasadnionych przypadkach decyzję w sprawie zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego podejmuje Rektor po akceptacji Rady Szkoły Doktorskiej, od której służy doktorantowi odwołanie do Kierownika Szkoły Doktorskiej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
10. W razie trwającej ponad 3 miesiące nieobecności promotora, promotorów lub promotora pomocniczego, Kierownik Szkoły Doktorskiej po akceptacji Rady Szkoły Doktorskiej, wskazuje inną osobę, spełniającą ustawowe wymogi, do czasowego pełnienia tej funkcji. Po ustaniu przyczyn, dla których został powołany zastępca, promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy informuje Kierownika Szkoły Doktorskiej o gotowości ponownego objęcia funkcji. O ponownym powierzeniu funkcji promotora, promotorów lub promotora pomocniczego decyduje Rektor i Rada Szkoły Doktorskiej.

§ 24.

1. Promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy sprawują bezpośrednią opiekę merytoryczną i formalną nad doktorantem, a w szczególności, wspierają doktoranta w samodzielnej pracy badawczej, poprzez:
1) ustalenie z doktorantem tematu rozprawy doktorskiej oraz opracowanie szczegółowego harmonogramu jej realizacji;
2) stworzenie odpowiednich warunków do realizacji badań związanych z rozprawą doktorską;
3) konsultowanie problemów metodycznych i eksperymentalnych w czasie realizacji badań i opracowywania wyników;
4) współpracę z Kierownikiem Szkoły Doktorskiej w celu monitorowania postępów doktoranta;
5) uczestniczenie w spotkaniach naukowych doktoranta.
2. Promotor, promotorzy lub promotor pomocniczy opiekują się doktorantem, w tym przede wszystkim akceptują projekt doktorski, ścieżkę kształcenia (poza zajęciami obowiązkowymi) oraz wspiera rozwój naukowy doktoranta.
3. Promotor, promotorzy i promotor pomocniczy podlegają ewaluacji w trakcie przeglądu śródokresowego postępów doktoranta; oceniane są nie ich osobiste osiągnięcia, lecz opieka promotorska.
4. Promotor może sprawować opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej maksymalnie 5 doktorantów jednocześnie.
5. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
a. była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
b. sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji w przewodzie.

 

7. SPOSÓB PRZEPROWADZANIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ
§ 25.
1. Ewaluacji postępów doktoranta i opieki promotorskiej dokonuje Komisja Ewaluacyjna działająca w ramach Szkoły Doktorskiej.
2. Komisja Ewaluacyjna jest powoływana:
1) przez Rektora;
2) osobno dla każdego doktoranta; składy komisji mogą się powtarzać;
3) nie później niż na początku drugiego roku po przyjęciu doktoranta do szkoły;
3. W skład Komisji Ewaluacyjnej wchodzą 3 osoby, w tym co najmniej 1 osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym szkołę doktorską;
4. Komisja w tym samym składzie dokonuje równolegle ewaluacji opieki promotorskiej (promotor nie jest członkiem komisji).
5. Ocenę śródokresową doktorantów przeprowadza się po 2 latach od rekrutacji, a w przypadku kształcenia trwającego 6 semestrów – w trakcie czwartego semestru.
6. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.
7. Śródokresowa ocena doktoranta obejmuje następujące wskaźniki:
1) stopień realizacji indywidualnego programu kształcenia;
2) stopień zaawansowania przygotowania rozprawy doktorskiej (liczba publikacji opublikowanych lub przyjętych do druku w stosunku do zaplanowanych lub liczba napisanych rozdziałów dysertacji w stosunku do planu);
3) procent ukończonych prac badawczych zaplanowanych w planie;
4) liczbę czynnego udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych;
5) liczbę udziału w szkoleniach i warsztatach, stażach naukowych,
6) zasięg oraz prestiż szkoleń, warsztatów i staży naukowych;
7) liczbę wykonawstwa lub kierowania projektami naukowymi;
8) działalność dydaktyczną;
9) działalność organizacyjną.
Komisja Ewaluacyjna ocenia realizację planu na podstawie wskaźników, o których mowa powyżej, według punktacji określonej w Regulaminie Oceny Śródokresowej.
8. Regulamin Oceny Śródokresowej, winien zostać przedstawiony nie później niż do 6 miesięcy od powstania Szkoły Doktorskiej.
9. Wszelkie zmiany w Regulaminie Oceny Śródokresowej winny zostać zatwierdzone uchwałą Senatu na wniosek Rady Szkoły Doktorskiej do 6 miesięcy przed jej przeprowadzeniem w kolejnym terminie Oceny Śródokresowej.
10. Raporty z przebiegu i wyniku procedury ewaluacyjnej doktoranta i ewaluacji opieki promotorskiej Komisja Ewaluacyjna przedstawia Kierownikowi Szkoły Doktorskiej; doktorant i/lub promotor może odwołać się od negatywnej oceny śródokresowej (skutkującej usunięciem z listy doktorantów) do Rady Szkoły Doktorskiej.
11. Komisja Ewaluacyjna w uzasadnionych przypadkach może zwracać się o opinie/stanowisko do innych osób/podmiotów.
12. Komisja Ewaluacyjna sporządza swoją ocenę w terminie do 30 dni od rozpoczęcia ewaluacji doktoranta, w formie papierowej i elektronicznej.
8. TRYB EKSTERNISTYCZNY
§ 26.
1. Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów.
2. W trybie eksternistycznym obowiązują te same wymogi do nadania stopnia co w  przypadku osób kończących Szkoły Doktorskie.
3. Postępowanie będzie realizowane na takich samych określonych ustawą zasadach jak w przypadku osób kończących kształcenie w szkole doktorskiej, z wyjątkiem warunków dotyczących odpłatności.

9. REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ
§ 27.
1. Do szkoły doktorskiej może być przyjęta osoba, zgodnie z zapisem § 3 ust 3.
2. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej oraz formę określa w drodze uchwały Senat i podaje do publicznej wiadomości w terminie określonym w Ustawie.
3. Limit miejsc na każdy kolejny I rok kształcenia w Szkoły Doktorskiej zatwierdza Rektor na wniosek Kierownika Szkoły Doktorskiej.
4. Kryteria rekrutacji, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów oraz termin i miejsce przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego podaje do wiadomości publicznej Kierownik Szkoły Doktorskiej na stronie internetowej uczelni lub za pomocą innych środków masowego przekazu, co najmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji (za wyjątkiem okresu przejściowego - 2019/2020).
5. Kandydat do Szkoły Doktorskiej musi mieć pisemną zgodę samodzielnego pracownika naukowego podjęcia się sprawowania opieki naukowej, a po upływie 3 miesięcy od przyjęcia kandydata do Szkoły, podjęcia się funkcji promotora.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora, na wniosek Kierownika Szkoły Doktorskiej.
7. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: Kierownik Szkoły Doktorskiej, jako przewodniczący komisji i dwie osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których AWF Katowice jest podstawowym miejscem pracy.
8. Komisja rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów i na jej podstawie zgodnie z limitem miejsc tworzy listę przyjętych do Szkoły Doktorskiej na dany rok oraz przekazuje ją Radzie Szkoły.
9. Szkoła Doktorska umożliwia prowadzenie rekrutacji dla doktorantów, których stypendia są finansowane z projektów i grantów; tacy doktoranci nie zmniejszają puli doktorantów w ramach finansowania ogólnoakademickiego. Doktoranci ze stypendiami finansowanymi z grantów muszą spełnić warunki wymagane w rekrutacji.
10. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora za pośrednictwem Kierownika Szkoły Doktorskiej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.
11. Decyzje w sprawie odwołania podejmuje Rektor. Decyzja Rektora jest ostateczna.
12. Wyniki postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej są jawne.

10. PROGRAM SZKOŁY DOKTORSKIEJ
§ 28.
1. Program kształcenia ustala Senat AWF Katowice. Ustalenie programu wymaga zasięgnięcia opinii samorządu doktorantów. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w statucie, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.
2. Program kształcenia przewiduje odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu oraz prowadzenie badań naukowych.
3. Realizacja programu Szkoły Doktorskiej przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, oraz prowadzi do osiągnięcia efektów kształcenia uwzględniających ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, a w szczególności do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: wiedzy dotyczącej zasad upowszechniania wyników działalności naukowej w trybie otwartego dostępu, wiedzy dotyczącej podstawowych zasad jej transferu do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej; umiejętności dokonywania krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy oraz umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.
4. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelni zagranicznej, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia.
5. Zajęcia objęte programem Szkoły Doktorskiej realizowane w formie zajęć dydaktycznych mogą prowadzić nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi AWF Katowice lub innych jednostek naukowych posiadający aktualny dorobek naukowy, opublikowany w ciągu ostatnich 5 lat albo osiągnięcia artystyczne z okresu ostatnich 5 lat lub osoby zatrudnione w jednostkach z otoczenia gospodarczego i administracyjnego o uznanych przez Radę Szkoły Doktorskiej kompetencjach.
6. Zajęcia objęte programem Szkoły Doktorskiej mogę być realizowane przez doktoranta zarówno w macierzystej uczelni, jak i – w pewnej części – w innych jednostkach i instytucjach kształcących doktorantów, w kraju i za granicą. Uznawanie osiągnięć doktoranta poza macierzystym wydziałem odbywa się zgodnie z efektami uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dopuszcza się zaliczenie części programu kształcenia po przedstawieniu pisemnego zaświadczenia z instytucji goszczącej.

11. ZATRUDNIENIE DOKTORANTA
§ 29.
1. Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy.
Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta:
1) w celu realizacji projektu badawczego z grantu;
2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, wysokość stypendium wynosi 40% wysokości minimalnego miesięcznego stypendium;
3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie.
2. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy.

12. KIEROWNIK SZKOŁY DOKTORSKIEJ
§ 30.
1. Kierownika Szkoły Doktorskiej powołuje i odwołuje Rektor.
2. Do najważniejszych uprawnień i obowiązków Kierownika Szkoły Doktorskiej należy:
1) organizowanie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej,
2) organizowanie realizacji Programu Szkoły Doktorskiej,
3) wyznaczanie promotora, promotorów i promotora pomocniczego na wniosek Rady Szkoły Doktorskiej
4) dokonywanie oceny realizacji indywidualnego planu badawczego przez doktorantów,
5) rozpatrywanie zastrzeżeń doktorantów do ewaluacji ich osiągnięć,
6) zaliczanie doktorantom kolejnych lat kształcenia,
7) przedłużenie okresu realizacji indywidualnego planu badawczego,
8) opiniowanie wniosków doktorantów kierowanych do rektora,
9) skreślenie doktoranta z listy Szkoły doktorskiej, 
10) przedstawianie Senatowi AWF Katowice, rocznego sprawozdania z przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej,
11) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Szkoły Doktorskiej,
12) monitorowanie efektywności kształcenia w Szkole Doktorskiej.

13. PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
§ 31.
1. Przygotowanie rozprawy doktorskiej odbywa się w trybie:
1) kształcenia doktorantów;
2) eksternistycznym.
2. Osoba kształcąca się w szkole doktorskiej powinna uzyskać efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego powinny być potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.
3. W toku kształcenia w szkole doktorskiej powinna osiągnąć dorobek obejmujący co najmniej 1 artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, ujętych w wykazie ministerialnym, lub 1 monografię naukową lub rozdział w monografii, wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie.
4. Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
5. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne.
6. Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej.
7. Do rozprawy doktorskiej dołącza się streszczenie w języku angielskim, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.

14. SAMORZĄD DOKTORANTÓW
§ 32.

1. Doktoranci szkół doktorskich a także studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów. Najwyższym organem uchwałodawczym samorządu doktorantów jest Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów.
2. Doktoranci mają prawo do zrzeszania się i podejmowania akcji protestacyjnych (zgromadzeń) na zasadach określonych w ustawie i statucie.

§ 33.

1. Powołanie osoby do pełnienia funkcji kierowniczej do spraw dydaktyki i studentów oraz kierownika szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z organem uchwałodawczym samorządu doktorantów.
2. Organ, o którym mowa w ust.1., zajmuje stanowisko w sprawie przedstawionych kandydatur w terminie 14 dni od dnia ich zaproponowanie przez Rektora. Nie zajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie oznacza wyrażanie zgody na powołania

§ 34.

1. Ustalenie programu kształcenia oraz regulaminu szkoły doktorskiej wymaga zasięgnięcia opinii organu uchwałodawczego samorządu doktorantów.
2. Organ, o którym mowa w ust.1., zajmuje stanowisko w sprawie przedstawionej kandydatury w terminie 14 dni od dnia jej przedstawienia przez Rektora. Nie zajęcie stanowiska w wyznaczonym terminie oznacza wyrażanie zgody na powołanie.

15. PRZEPISY KOŃCOWE
§ 35.

8. Prawo do posiadania legitymacji doktoranta (elektronicznej legitymacji doktoranta) mają doktoranci do dnia ukończenia Szkoły Doktorskiej, zawieszenia w prawach doktoranta lub skreślenia z listy doktorantów. Po utracie tego prawa legitymacja powinna być złożona do akt osobowych.

§ 36.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ……………….

 

Załączniki do regulaminu nr 1-6:

Załączniki

Powiadom znajomego