W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Warunki i tryb rekrutacji

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI
Działając na podstawie art. 198 ust.4 i art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz. 574 ze zm.), uchwala się co następuje.
§ 1.
 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zwana dalej "Akademią" lub "AWF Katowice) przyjmuje kandydatów na I rok kształcenia do Szkoły Doktorskiej, w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej, w ramach limitu 6 miejsc, z uwzględnieniem potencjału badawczego i planów badawczych Instytutów działających w ramach Akademii.
 2. Kandydatem do Szkoły Doktorskiej może być osoba spełniająca ustawowe wymagania zgodnie z art. 200 ust. ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz. 574 ze zm.) - zwanej dalej "Ustawą".
 3. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.
 4. Rekrutację do Szkoły Doktorskiej przeprowadzają: Komisja Rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej oraz Komisje Kwalifikacyjne działające w ramach Zespołów Badawczych w poszczególnych Instytutach, funkcjonujących w AWF Katowice. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: Kierownik Zespołu Badawczego oraz dwie osoby wyznaczone przez Dyrektora Instytutu.
§ 2.
 1. Skład Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Kwalifikacyjnych oraz tryb ich działania określa Rektor w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem § 1 ust. 4 zdanie drugie.
 2. W skład wyżej wskazanych komisji wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
 3. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w trzech etapach:
  1. I etap - złożenie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt. 5 niniejszej uchwały;
  2. II etap - rozmowa kwalifikacyjna w Komisjach Kwalifikacyjnych;
  3. III etap - kwalifikacja do Szkoły Doktorskiej przez Komisję Rekrutacyjną.
§ 3.
 1. Kandydaci do Szkoły Doktorskiej składają w danym roku dokumenty osobiście, w terminie od pierwszego poniedziałku września, do czwartku następującego po tym poniedziałku, w Biurze Obsługi Szkoły Doktorskiej (pokój nr 8 budynek A, znajdujący się przy ul. Mikołowskiej 72 A w Katowicach) w godz. 9:00 - 13:00. Dokumenty złożone po upływie ww. terminu nie będą przyjmowane.
 2. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Doktorskiej zostanie udostępniony na stronie internetowej AWF Katowice.
 3. Kandydat podczas składania dokumentów zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
 4. Kompletność dokumentów weryfikowana jest podczas ich składania.
 5. Kandydaci składają następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, według wzoru zawartego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z suplementem (oryginał dokumentu powinien zostać przedłożony do wglądu, w celu poświadczenia przez Akademię kserokopii za zgodność z oryginałem);
  3. nadbitki stron tytułowych prac oryginalnych, których kandydat jest autorem lub współautorem;
  4. dodatkowe dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie, osiągnięcia naukowe, podjęte aktywności naukowe, zrealizowane staże naukowe, dokonane zgłoszenia patentowe itp.;
  5. oświadczenie opiekuna naukowego, według wzoru zawartego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
  6. rekomendację dyrektora instytutu/kierownika zespołu badawczego, według wzoru zawartego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
  7. klauzulę zgody, według wzoru zawartego w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
  8. wykaz złożonych dokumentów, według wzoru zawartego w załączniku Nr 8 i Nr 8a do niniejszej uchwały;
  9. wykaz publikacji z ostatnich trzech lat, według wzoru zawartego w załączniku Nr 9 i Nr 9a do niniejszej uchwały;
  10. potwierdzenie aktywnego udziału w studenckim kole naukowym lub zespole badawczym, według wzoru zawartego w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
  11. oświadczenie o byciu niekaranym karą wydalenia z Uczelni, według wzoru zawartego w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
  12. oświadczenie o nieposiadaniu/posiadaniu statusu doktoranta, według wzoru zawartego w załączniku Nr 5 lub Nr 6 do niniejszej uchwały;
  13. oświadczenie o zatrudnieniu/braku zatrudnienia jako nauczyciel akademicki, według wzoru zawartego w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały;

§ 4.

 1. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w terminie od poniedziałku do wtorku,w tygodniu następującym po tygodniu, w którym kandydaci byli uprawnieni do składania dokumentów, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 powyżej. Terminy te zostaną uwzględnione w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej.
 2. Kandydat o dokładnym  terminie  rozmowy  kwalifikacyjnej zostanie poinformowany w dniu złożenia dokumentów.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu wyłonienie najlepszych kandydatów do realizacji projektów badawczych w ramach tematyki badawczej zespołu w Instytutach funkcjonujących w AWF Katowice.
 4. Tematyka badawcza w ramach poszczególnych Komisji Kwalifikacyjnych oraz przyznany limit miejsc ogłoszony zostanie najpóźniej do dnia 1 lipca danego roku.
 5. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, Komisja Kwalifikacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, kierując się tym, którzy z kandydatów dają rękojmię najlepszej realizacji projektu badawczego, uwzględniając:
          1) dotychczasowe wykształcenie, w tym w szczególności:
              a) zgodność wykształcenia z wymaganiami projektu badawczego;
              b) uzyskane efekty kształcenia z uwzględnieniem ocen z suplementu dyplomu;
              c) dodatkowe wykształcenie i uprawnienia potwierdzone dokumentami.
              d) ocenę na dyplomie;
              d) uzyskane w ramach studiów wyróżnienia i nagrody.
           2) osiągnięcia naukowe kandydata, w tym w szczególności:
              a) autorstwo lub współautorstwo oryginalnych prac naukowych z uwzględnieniem wskaźników wpływu czasopisma;
              b) autorstwo lub współautorstwo prac naukowych;
              c) autorstwo lub współautorstwo zgłoszenia patentowego lub wzoru użytkowego, pracy projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej, wdrożeniowej;
              d) doświadczenia w uczestnictwie w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków ministerialnych RP lub w ramach programów NCBiR, NCN, RSA itp.
              e) autorstwo lub współautorstwo publikacji popularyzatorskich lub dydaktycznych;
               f) aktywność  naukową  w  studenckim  ruchu  naukowym  (potwierdzoną  przez uczelnianego opiekuna studenckiego ruchu naukowego).
 6. W przypadku braku kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej w którejś z Komisji Kwalifikacyjnych, Komisja Rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej może zwiększyć limity dla poszczególnych tematów badawczych w ramach ogólnego limitu przyjęć.
 7. Na podstawie wyników końcowych, uzyskanych przez wszystkich kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, uzyskanych w głosowaniu tajnym, tworzy się listę rankingową. Kandydaci umieszczani są na liście w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego.
 8. Komisja Rekrutacyjna odmawia przyjęcia do Szkoły Doktorskiej, w przypadku złożenia wniosku o przyjęcie przez osobę, której dotyczy co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
         1) nie  posiada  kwalifikacji  drugiego  stopnia;
         2) została ukarana karą wydalenia z uczelni, a kara nie uległa zatarciu;
         3) nie złożyła w terminie kompletu dokumentów;
         4) nie stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną.

§ 5.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w przedostatni czwartek września danego roku na  stronie  internetowej AWF Katowice. Termin ten zostanie uwzględniony w harmonogramie, o którym mowa w § 3 ust. 2 powyżej.
 3. Na podstawie złożonych przez Komisje Kwalifikacyjne raportów, Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o:
          a) przyjęciu do Szkoły Doktorskiej;
          b) odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
 4. Protokół dotyczący przyjęcia Kandydatów do Szkoły Doktorskiej podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
 6. Odmowa przyjęcia do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 7. Od decyzji odmownej, kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni lub skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.
 8. Decyzja jest doręczana kandydatowi na adres wskazany do korespondencji, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza się osobisty odbiór decyzji za pisemnym potwierdzeniem odbioru, w Biurze Szkoły Doktorskiej.
 9. W przypadku rezygnacji z podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, na miejsca przez nich zwolnione przyjmowani są – według listy rankingowej, nie później niż przed rozpoczęciem cyklu kształcenia – kandydaci,  którzy  uzyskali  pozytywny  wynik  w  postępowaniu  kwalifikacyjnym, lecz z  powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
 10. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

§ 6.

Kandydat przyjęty do Szkoły Doktorskiej, dokonuje rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat odpowiada za prawidłowość i kompletność informacji i danych osobowych wprowadzonych na swoje konto w systemie IRK oraz składa następujące dokumenty:

   1. podanie o przyjęcie na studia, zawierające imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji - podanie stanowi wydruk z systemu IRK;
   2. podanie o wyrobienie elektronicznej legitymacji doktoranta - podanie stanowi wydruk z systemu IRK.

§ 7.

 1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Szkole Doktorskiej stosownie do treści art. 323 Ustawy, na podstawie:
           a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
           b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
           c) decyzji ministra;
           d) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
           e) dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
            f) decyzji administracyjnej rektora.
 2. Rekrutacja dla cudzoziemców przebiega według zasad opisanych w § 3-5 powyżej.
 3. Rektor, na podstawie listy rankingowej, o której mowa w § 4 ust. 7, wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie przyjęcia cudzoziemca do Szkoły Doktorskiej.
 4. Wpis kandydata będącego cudzoziemcem na listę doktorantów następuje na podstawie decyzji administracyjnej, o której mowa w ustępie powyżej.
   
  § 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do uchwały od 1-11:

 

 


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

określa Uchwała Nr AR001-7-V/2021 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

Działając na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z 2021 poz. 478 t.j.), uchwala się, co następuje.


§ 1.
1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przyjmuje kandydatów na I rok kształcenia do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2021/2022 w ramach limitu 6 miejsc z uwzględnieniem potencjału badawczego i planów badawczych Instytutów.
2. Kandydatem do Szkoły Doktorskiej może być osoba spełniająca ustawowe wymagania zgodnie z art. 200 ust.1 i art. 186 ust. 2 Ustawy.
3. Wyłączone z możliwości kandydowania są osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, w przypadku gdy kara nie uległa zatarciu.
4. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.
5. Rekrutację do Szkoły Doktorskiej przeprowadzają: komisja rekrutacyjna – Rada Szkoły Doktorskiej oraz komisje kwalifikacyjne w ramach Zespołów Badawczych w poszczególnych Instytutach. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą Kierownik Zespołu Badawczego oraz dwie osoby wyznaczone przez Dyrektora Instytutu.

§ 2.
1. Skład komisji Rekrutacyjnej i kwalifikacyjnych oraz tryb ich działania określa Rektor w drodze zarządzenia.
2. W skład wyżej wskazanych komisji wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w trzech etapach:
a) I etap - złożenie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 5 niniejszej uchwały;
b) II etap - rozmowa kwalifikacyjna w komisjach kwalifikacyjnych.
c) III etap - kwalifikacja do Szkoły Doktorskiej przez Komisję Rekrutacyjną

§ 3.
1. Kandydaci składają osobiście dokumenty w terminie od 1 do 3 września 2021 r. w Biurze Obsługi Szkoły Doktorskiej (pokój nr 8 budynek A) w godz. 9:00-13:00. Powyższa data składania dokumentów jest ostateczną datą ich złożenia. Dokumenty złożone po wyżej wskazanym terminie, nie będą przyjmowane.
2. Kandydat podczas składania dokumentów zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
3. Kompletność dokumentów weryfikowana jest podczas ich składania.
4. Dokumenty złożone po terminie lub niekompletne nie będą przyjmowane.
5. Kandydaci składają następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, według wzoru zawartego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) wskazanie Komisji Kwalifikacyjnej lub Komisji Kwalifikacyjnych do których kandydat zamierza kandydować;
3) poświadczona przez Akademię kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z suplementem;
4) nadbitki stron tytułowych prac oryginalnych, których kandydat jest autorem lub współautorem;
5) dodatkowe potwierdzenia dotyczące wykształcenia, osiągnięć naukowych, aktywności naukowej, staży naukowych, zgłoszeń patentowych itp.;
6) oświadczenie opiekuna naukowego, według wzoru zawartego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
7) rekomendację dyrektora instytutu/kierownika zespołu badawczego, według wzoru zawartego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
8) klauzulę zgody, według wzoru zawartego w załączniku Nr 7;
9) wykaz złożonych dokumentów, według wzoru zawartego w załączniku
Nr 8 i Nr 8a do niniejszej uchwały;
10) wykaz publikacji z ostatnich trzech lat, według wzoru zawartego w załączniku Nr 9 i Nr 9a do niniejszej uchwały;
11) potwierdzenie aktywnego udziału w studenckim kole naukowym lub zespole badawczym, według wzoru zawartego w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
12) oświadczenie o byciu nieukaranym prawomocną karą wydalenia z Uczelni według wzoru zawartego w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
13) oświadczenie o nieposiadaniu/posiadaniu statusu doktoranta według wzoru zawartego w załączniku Nr 5 lub Nr 6 do niniejszej uchwały.
14) oświadczenie o zatrudnieniu/braku zatrudnienia jako nauczyciel akademicki, wg wzoru zawartego w załączniku Nr 11.

§ 4.
1. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w terminie od 7-8 września 2021 r.
2. Kandydat o dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poinformowany w dniu złożenia dokumentów.
3. Rozmowa kwalifikacyjna ukierunkowana będzie na wybór najlepszych kandydatów do realizacji projektów badawczych w ramach tematyki badawczej Zespołu.
4.Tematyka badawcza w ramach poszczególnych komisji kwalifikacyjnych oraz przyznany limit miejsc ogłoszony zostanie najpóźniej do dnia 1 lipca 2021 roku.
5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja kwalifikacyjna tworzy listę rankingową kandydatów, zakładając wybór osoby dającej przesłanki do najlepszej realizacji projektu badawczego, uwzględniając:
1) Dotychczasowe wykształcenie, w tym w szczególności:
a) zgodność wykształcenia z wymaganiami projektu badawczego;
b) uzyskane efekty kształcenia z uwzględnieniem ocen z suplementu dyplomu;
c) dodatkowe wykształcenie i uprawnienia potwierdzone dokumentami.
d) ocenę na dyplomie;
e) uzyskane w ramach studiów wyróżnienia i nagrody;
2) Osiągnięcia naukowe kandydata, w tym w szczególności:
a) autorstwo lub współautorstwo oryginalnych prac naukowych z uwzględnieniem wskaźników wpływu czasopisma;
b) autorstwo lub współautorstwo prac naukowych
c) autorstwo lub współautorstwo zgłoszenia patentowego lub wzoru użytkowego, pracy projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej, wdrożeniowej;
d) doświadczenia w uczestnictwie w realizacji projektu badawczego finansowanego ze środków ministerialnych RP lub w ramach programów NCBiR, NCN, RSA itp.
e) autorstwo lub współautorstwo publikacji popularyzatorskich lub dydaktycznych;
f) aktywność naukową w studenckim ruchu naukowym (potwierdzoną przez uczelnianego opiekuna studenckiego ruchu naukowego).
6. W przypadku braku kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej w którejś z komisji kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej może zwiększyć limity dla poszczególnych tematów badawczych w ramach ogólnego limitu przyjęć.
7. Na podstawie wyników końcowych, uzyskanych przez wszystkich kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, uzyskanych w głosowaniu tajnym, tworzy się listę rankingową. Kandydaci umieszczani są na liście w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego. .
8. Komisja Rekrutacyjna odmawia przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w przypadku złożenia wniosku o przyjęcie przez osobę, której dotyczy co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) nie posiada kwalifikacji drugiego stopnia i nie jest beneficjentem programu
„Diamentowy Grant”;
2) została ukarana prawomocną karą wydalenia z uczelni, a wyrok nie uległ zatarciu; 3) nie złożyła w terminie kompletu dokumentów;
4) nie stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną.

§ 5.
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 17 września 2021 r. na stronie internetowej AWF Katowice.
3. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w kolejności uzyskanych wyników, w ramach ustalonego przez Rektora limitu miejsc.
4. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób uzyskały równą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do szkoły doktorskiej, o przyjęciu decyduje większa liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny działalności naukowej.
5. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
6. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
7. Od odmownej decyzji kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni lub skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.
8. Decyzja jest doręczana kandydatowi na adres wskazany do korespondencji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza się osobisty odbiór decyzji w Biurze Szkoły Doktorskiej
9. W przypadku rezygnacji z podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, na miejsca przez nich zwolnione przyjmowani są – według listy rankingowej, nie później niż przed rozpoczęciem cyklu kształcenia – kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, lecz z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły doktorskiej.
10. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.
11. Na podstawie złożonych przez komisje kwalifikacyjne raportów Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o:
a) przyjęciu do Szkoły Doktorskiej;
b) odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
12. Protokół dotyczący przyjęcia kandydatów do Szkoły Doktorskiej podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej.

§ 6.
1. Kandydat przyjęty do Szkoły Doktorskiej, dokonuje rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat odpowiada za informacje i dane osobowe wprowadzone na swoje konto w systemie IRK oraz składa następujące dokumenty:
1) ankietę osobową, zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji; ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;
2) kolorowe zdjęcie do legitymacji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, które kandydat wprowadza na swoje konto w systemie IRK podczas rejestracji;
3) zaświadczenie o niekaralności.
2. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

§ 7.
Warunki przyjmowania do Szkoły Doktorskiej osób niebędących obywatelami polskimi regulują odrębne przepisy.

§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do uchwały od 1-11:


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

określa Uchwała Nr AR001-3-V/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021

 

Działając na podstawie art. 198 ust. 4 i art. 200 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z 2018 poz. 1668), uchwala się, co następuje.


§ 1.

 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przyjmuje kandydatów na I rok kształcenia do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2020/2021 w ramach limitu 16 miejsc z uwzględnieniem potencjału badawczego Instytutów i zespołów badawczych (pracownie, laboratoria, granty i liczba publikacji za rok akademicki 2019/2020).
 2. Kandydatem do Szkoły Doktorskiej może być osoba spełniająca ustawowe wymagania zgodnie z art. 200 ust.1 i art. 186 ust. 2 Ustawy.
 3. Wyłączone z możliwości kandydowania są osoby, o których mowa w art. 200 ust. 7 Ustawy tj. doktoranci innych szkół doktorskich oraz osoby o których mowa w art. 209 ust. 10 Ustawy tj. osoba zatrudniona jako nauczyciel akademicki, pracownik naukowy lub pracownik administracyjny oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, w przypadku gdy kara nie uległa zatarciu.
 4. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.
 5. Rekrutację do Szkoły Doktorskiej przeprowadzają: komisja rekrutacyjna, o nazwie Komisja Rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej, w składzie: Kierownik Szkoły Doktorskiej i co najmniej dwóch członków oraz komisje kwalifikacyjne w ramach jednostek organizacyjnych Uczelni wskazanych do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w składzie kierownik jednostki i co najmniej dwóch członków.

§ 2.
Skład komisji Rekrutacyjnej i kwalifikacyjnych oraz tryb ich działania określa Rektor
w drodze zarządzenia.
2. W skład wyżej wskazanych komisji wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w trzech etapach:
a) I etap - złożenie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 5 niniejszej uchwały;
b) II etap - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w jednostkach organizacyjnych Uczelni (katedrach lub zespołach badawczych) wskazanych przez Senat Uczelni.
c) III etap - kwalifikacja do Szkoły Doktorskiej przez Komisję Rekrutacyjną.
4. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek skierowany do komisji Rekrutacyjnej, o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji (zgodnie z art. 200 ust. 5 Ustawy).

§ 3.
1. Kandydaci składają osobiście dokumenty w terminie od 1 do 4 września 2020 r.
w Biurze Obsługi Szkoły Doktorskiej (pokój nr 8 budynek A) w godz. 9:00-14:00. Powyższa data składania dokumentów jest ostateczną datą ich złożenia. Dokumenty złożone po wyżej wskazanym terminie, nie będą przyjmowane.
2. Kandydat podczas składania dokumentów zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
3. Kompletność dokumentów weryfikowana jest podczas ich składania.
4. Kandydaci składający niekompletne dokumenty, jeśli nie uzupełnią ich co najmniej na dwa dni przed rozmową kwalifikacyjną, nie zostaną dopuszczeni do dalszych etapów rekrutacji.
5. Kandydaci składają następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, według wzoru zawartego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
b) poświadczona przez Akademię kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych wraz z suplementem;
c) nadbitki stron tytułowych prac oryginalnych, których kandydat jest autorem lub współautorem;
d) dodatkowe potwierdzenia dotyczące wykształcenia, osiągnięć naukowych, aktywności naukowej, staży naukowych, zgłoszeń patentowych itp.;
e) oświadczenie opiekuna naukowego, według wzoru zawartego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
f) rekomendację kierownika katedry/zespołu badawczego, według wzoru zawartego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
g) oświadczenie według wzoru zawartego w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
h) oświadczenie według wzoru zawartego w załączniku Nr 5 lub Nr 6 do niniejszej uchwały;
i) klauzulę informacyjną, według wzoru zawartego w załączniku Nr 7;
j) wykaz złożonych dokumentów, według wzoru zawartego w załączniku Nr 8 i Nr 8a do niniejszej uchwały;
k) wykaz publikacji z ostatnich trzech lat, według wzoru zawartego w załączniku Nr 9 i Nr 9a do niniejszej uchwały;
l) potwierdzenie aktywnego udziału w studenckim kole naukowym lub zespole badawczym, według wzoru zawartego w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
m) poświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych, według wzoru zawartego w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały;
n) oświadczenie, według wzoru zawartego w załączniku Nr 12;
o) wstępny zarys pracy doktorskiej zaaprobowany przez wskazanego opiekuna (do 2 stron A4);

§ 4.
1. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w terminie od 8-9 września 2020 r.
2. Kandydat o dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poinformowany w dniu złożenia dokumentów.
3. Rozmowa kwalifikacyjna ukierunkowana będzie na wybór najlepszych kandydatów do realizacji projektów badawczych w ramach tematyki badawczej reprezentowanej przez członków komisji kwalifikacyjnej.
4.Tematyka badawcza w ramach poszczególnych komisji kwalifikacyjnych oraz przyznany limit miejsc ogłoszony zostanie najpóźniej do dnia 1 lipca 2020 roku.
5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ranguje kandydatów uwzględniając:
1) Dotychczasowe wykształcenie, w tym w szczególności:
a) ocenę na dyplomie;
b) uzyskane w ramach studiów wyróżnienia i nagrody;
c) uzyskane efekty kształcenia z uwzględnieniem ocen z suplementu dyplomu;
d) dodatkowe wykształcenie i uprawnienia potwierdzone dokumentami.
2) Osiągnięcia naukowe kandydata, w tym w szczególności:
a) autorstwo lub współautorstwo naukowych prac oryginalnych z uwzględnieniem wskaźników wpływu czasopisma;
b) autorstwo lub współautorstwo zgłoszenia patentowego lub wzoru użytkowego, pracy projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej, wdrożeniowej;
c) doświadczenia w uczestnictwie w realizacji projektu badawczego finansowanego w ramach programów NCBiR, NCN, RSA itp.
d)autorstwo lub współautorstwo publikacji popularyzatorskich lub dydaktycznych;
e) wystąpienia na kongresach i konferencjach uwzględniając ich rangę.
3) Aktywność naukową, w tym w szczególności:
a) aktywną działalność w studenckim ruchu naukowym (potwierdzoną przez uczelnianego opiekuna studenckiego ruchu naukowego);
b) uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w uczelni lub innych jednostkach stanowiących system szkolnictwa wyższego i nauki.
6. Komisja kwalifikacyjna opracowuje raport zawierający ranking kandydatów wraz z jego uzasadnieniem oraz przekazuje go Komisji Rekrutacyjnej najpóźniej w dniu następnym po rozmowie kwalifikacyjnej. O kolejności umieszczania nazwisk kandydatów na liście rankingowej decyduje liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 5.
1. Na podstawie złożonych przez komisje kwalifikacyjne raportów Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje o:
a) przyjęciu do Szkoły Doktorskiej;
b) odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.
2. W przypadku braku kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej w którejś z komisji kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej może zwiększyć limity dla poszczególnych tematów badawczych w ramach ogólnego limitu przyjęć.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 14 września 2020 r.
4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Lista osób przyjętych jest ogłaszana przez Komisję Rekrutacyjną, na stronie internetowej AWF Katowice, w zakładce Doktorant/ Szkoła Doktorska.
5. Protokół dotyczący przyjęcia kandydatów do Szkoły Doktorskiej podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej.
6. W przypadku rezygnacji z kształcenia w Szkole Doktorskiej przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia, na jego miejsce przyjmowany jest – według listy rankingowej, nie później niż przed rozpoczęciem cyklu kształcenia – kandydat, który uzyskał pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, lecz z powodu braku miejsc nie został zakwalifikowany do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej

§ 6.
1. Postępowanie konkursowe obejmuje rozmowę z kandydatem przed komisją kwalifikacyjną i weryfikację złożonej dokumentacji oraz przyznanie punktów, o których mowa w ust. 2.
2. Zasady punktacji przy postępowaniu konkursowym:
1) od 1 do 10 punktów przyznawanych przez komisję za wstępny zarys pracy doktorskiej zaaprobowany przez wskazanego opiekuna wpisującego się w tematykę badawczą według listy tematów badawczych prowadzonych przez AWF Katowice, która będzie realizowana w ramach Szkoły Doktorskiej; przyznane punkty stanowią średnią punktów przyznanych przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej;
2) praca naukowa z ostatnich 3 lat w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej:
a) punkty za publikacje artykułów naukowych w czasopismach; punkty przyznawane są zgodnie z liczbą punktów zawartą w części A, B i C wykazu czasopism naukowych, ogłaszanych w komunikatach zgodnie z przepisami rozporządzenia na podstawie komunikatów wydawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
b) po 5 punktów za każdą monografię;
c) po 1 punkcie za każdy rozdział w monografii;
d) 5 punktów za aktywny udział w jednym studenckim kole naukowym, potwierdzony przez opiekuna koła naukowego;
3) 5 punktów za pracę dydaktyczną (dydaktyka szkoły wyższej) z ostatnich 2 lat, polegającą na uczestnictwie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych potwierdzonym przez kierownika katedry;
4) ocena na dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych oraz dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”:
a) 5 punktów za ocenę dobrą;
b) 10 punktów za ocenę dobrą plus;
c) 15 punktów za ocenę bardzo dobrą;
d) 20 punktów za ocenę bardzo dobrą z listem gratulacyjnym, wyróżnieniem, dyplomem uznania etc.;
e) 30 punktów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”.
5) 20 punktów za znajomość języka obcego, potwierdzoną jednym z certyfikatów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 261 ze zm.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora, niezależnie od liczby posiadanych certyfikatów.
6) 10 punktów za uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych, niezależnie od ich liczby;
7) 10 punktów za osiągnięcia sportowe – posiadanie aktualnej klasy sportowej mistrzowskiej lub reprezentowanie Polski w zespołowych grach sportowych;
8) 20 punktów za autorstwo lub 10 punktów za współautorstwo zgłoszenia patentowego lub wzoru użytkowego, pracy projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej, wdrożeniowej;
9) 5 punktów za potwierdzone wystąpienie na kongresach i konferencjach odbywających się w kraju, 10 punktów za potwierdzone wystąpienia na kongresach i konferencjach odbywających się poza krajem;
10) 10 punktów za potwierdzone uczestnictwo (przez kierownika projektu) w projektach badawczych realizowanych w uczelni lub innych jednostkach stanowiących system szkolnictwa wyższego i nauki;
11) 15 punktów za poświadczone uczestnictwo (przez kierownika projektu) w realizacji projektu badawczego finansowanego w ramach programów NCBiR, NCN, RSA itp.

§ 7.
1. Komisja Rekrutacyjna odmawia przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w przypadku złożenia wniosku o przyjęcie przez osobę, której dotyczy co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) nie posiada kwalifikacji drugiego stopnia i nie jest beneficjentem programu
„Diamentowy Grant”;
2) została ukarana prawomocną karą wydalenia z uczelni, a wyrok nie uległ zatarciu;
3) nie złożyła w terminie kompletu dokumentów;
4) nie stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną.
2. W związku z odmową wszczęcia postępowania, Komisja Rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, które podpisują wszystkie osoby, wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej.
3. Od postanowienia Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej o odmowie wszczęcia postępowania służy odwołanie do rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia.

§ 8.
1. Kandydat przyjęty do Szkoły Doktorskiej, dokonuje rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat odpowiada za informacje i dane osobowe wprowadzone na swoje konto w systemie IRK oraz składa następujące dokumenty:
1) ankietę osobową, zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji; ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;
2) kolorowe zdjęcie do legitymacji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm
w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, które kandydat wprowadza na swoje konto w systemie IRK podczas rejestracji;
3) zaświadczenie o niekaralności.
2. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania.

§ 9.
Warunki przyjmowania do Szkoły Doktorskiej osób niebędących obywatelami polskimi regulują odrębne przepisy.

§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do uchwały od 1-12:


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

określa Uchwała Nr AR001-1-V/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im.Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020

 

Działając na podstawie art. 198 ust. 4 i art. 200 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z 2018 poz. 1668), uchwala się, co następuje.

§ 1.

1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przyjmuje kandydatów na I rok kształcenia do szkoły doktorskiej w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej w roku akademickim 2019/2020 w ramach limitu 16 miejsc.
2. Kandydatem do szkoły doktorskiej może być osoba spełniająca ustawowe wymagania zgodnie z art. 200 ust.1 i art. 186 ust. 2 Ustawy.
3. Wyłączone z możliwości kandydowania są osoby, o których mowa w art. 200 ust. 7 Ustawy tj. doktoranci innych szkół doktorskich oraz osoby o których mowa w art. 209 ust. 10 Ustawy tj. osoba zatrudniona jako nauczyciel akademicki, pracownik naukowy lub pracownik administracyjny oraz osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne, w przypadku gdy kara nie uległa zatarciu.
4. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu.
5. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadzają: komisja rekrutacyjna, o nazwie Komisja Rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej, w składzie: Kierownik Szkoły Doktorskiej i co najmniej dwóch członków oraz komisje kwalifikacyjne w ramach jednostek organizacyjnych Uczelni wskazanych do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w składzie kierownik jednostki i co najmniej dwóch członków.

§ 2.

1. Skład komisji Rekrutacyjnej i kwalifikacyjnych oraz tryb ich działania określa Rektor w drodze zarządzenia.
2. W skład wyżej wskazanych komisji wchodzą nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w trzech etapach:
a) I etap -złożenie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 5 niniejszej uchwały;
b) II etap - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w jednostkach organizacyjnych Uczelni (katedrach lub zespołach badawczych) wskazanych przez Senat Uczelni.
c) III etap - kwalifikacja do szkoły doktorskiej przez Komisję Rekrutacyjną do Szkoły Doktorskiej.
4. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek skierowany do komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej, o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji (zgodnie z art. 200 ust. 5 Ustawy).

§ 3.

1. Kandydaci składają osobiście dokumenty w terminie od 1 do 14 września 2019 r. w sekretariacie Szkoły Doktorskiej (pokój nr 8 budynek A) w godz. 9:00-11:30 oraz 12:00-14:00. Powyższa data składania dokumentów jest ostateczną datą ich złożenia. Dokumenty złożone po wyżej wskazanym terminie, nie będą przyjmowane.
2. Kandydat podczas składania dokumentów są zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
3. Kompletność dokumentów weryfikowana jest podczas ich składania.
4. Kandydaci składający niekompletne dokumenty, jeśli nie uzupełnią ich co najmniej na dwa dni przed rozmową kwalifikacyjną, nie do zostaną dopuszczeni do dalszych etapów rekrutacji.
5. Kandydaci składają następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia doktoranckie, według wzoru zawartego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
b) poświadczona przez Akademię kserokopia dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych;
c) nadbitki stron tytułowych prac oryginalnych, których kandydat jest autorem lub współautorem;
d) dodatkowe potwierdzenia dotyczące wykształcenia, osiągnięć naukowych, aktywności naukowej, staży naukowych, zgłoszeń patentowych itp;
e) oświadczenie opiekuna/promotora naukowego, według wzoru zawartego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
f) rekomendację kierownika katedry/zespołu badawczego, według wzoru zawartego w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
g) oświadczenie według wzoru zawartego w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
h) zaświadczenie o niekaralności;
i) oświadczenie według wzoru zawartego w załączniku Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały;
j) klauzulę informacyjną, według wzoru zawartego w załączniku Nr 7
k) wykaz złożonych dokumentów, według wzoru zawartego w załączniku Nr 8 i Nr 8a do niniejszej uchwały;
l) wykaz publikacji z ostatnich trzech lat, według wzoru zawartego w załączniku Nr 9 i Nr 9a do niniejszej uchwały;
m) potwierdzenie aktywnego udziału w studenckim kole naukowym lub zespole badawczym, według wzoru zawartego w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały;
n) poświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych, według wzoru zawartego w załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały;
o) deklarację o wyborze komisji kwalifikacyjnej (tzn. kierunku badawczego/tematyki badawczej, który miałby być realizowany w ramach Szkoły Doktorskiej).
6. W przypadku słuchaczy studiów doktoranckich AWF Katowice, chcących przenieść się do Szkoły Doktorskiej, dodatkowo muszą zostać spełnione wymogi zawarte w Regulaminie Szkoły Doktorskiej.

§ 4.

1. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w terminie od 18-21 września 2019 r.
2. Kandydat o dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poinformowany w dniu złożenia dokumentów.
3. Rozmowa kwalifikacyjna ukierunkowana będzie na wybór najlepszych kandydatów do realizacji projektów badawczych w ramach tematyki badawczej reprezentowanej przez członków komisji kwalifikacyjnej.
4. Tematyka badawcza w ramach poszczególnych komisji kwalifikacyjnych oraz przyznany limit miejsc ogłoszony zostanie najpóźniej do dnia 1 lipca 2019 roku.
5. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja ranguje kandydatów uwzględniając:
1) Dotychczasowe wykształcenie, w tym w szczególności:
a) ocenę na dyplomie;
b) uzyskane w ramach studiów wyróżnienia i nagrody;
c) uzyskane efekty kształcenia z uwzględnieniem ocen z suplementu dyplomu
d) dodatkowe wykształcenie i uprawnienia potwierdzone dokumentami.
2) Osiągnięcia naukowe kandydata, w tym w szczególności:
a) autorstwo lub współautorstwo naukowych prac oryginalnych z uwzględnieniem wskaźników wpływu czasopisma;
b) autorstwo lub współautorstwo zgłoszenia patentowego lub wzoru użytkowego, pracy projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej, wdrożeniowej;
c) doświadczenia w uczestnictwie w realizacji projektu badawczego finansowanego w ramach programów NCBiR, NCN, RSA itp.
d) autorstwo lub współautorstwo publikacji popularyzatorskich lub dydaktycznych;
e) wystąpienia na kongresach i konferencjach uwzględniając ich rangę.
3) Aktywność naukową, w tym w szczególności:
a) aktywną działalność w studenckim ruchu naukowym (potwierdzoną przez uczelnianego opiekuna studenckiego ruchu naukowego);
b) uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w uczelni lub innych jednostkach stanowiących system szkolnictwa wyższego i nauki;
c) uczestnictwo stażach naukowych organizowanych w ramach krajowych lub zagranicznych programów.
4) Inne uprawnienia lub umiejętności zweryfikowane na podstawie dokumentów lub podczas rozmowy kwalifikacyjnej a przydatne w realizacji planu badawczego.
6. Komisja kwalifikacyjna opracowuje raport zawierający ranking kandydatów wraz z jego uzasadnieniem oraz przekazuje go Komisji Rekrutacyjnej najpóźniej w dniu następnym po rozmowie kwalifikacyjnej. O kolejności umieszczania nazwisk kandydatów na liście rankingowej decyduje liczba punktów rekrutacyjnych uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Na podstawie złożonych przez komisje kwalifikacyjne raportów Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje:
a) przyjęciu do szkoły doktorskiej;
b) odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej.
2. W przypadku braku kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej w którejś z komisji kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej może zwiększyć limity dla poszczególnych tematów badawczych w ramach ogólnego limitu przyjęć.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 25 września 2019 r.
4. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Lista osób przyjętych jest ogłaszana przez komisję rekrutacyjną, na stronie internetowej AWF Katowice, w zakładce Doktorant/Szkoła Doktorska.
5. Decyzję dotyczącą przyjęcia na studia doktoranckie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej.
6. W przypadku rezygnacji z kształcenia w Szkole Doktorskiej przez kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia, na jego miejsce przyjmowany jest – według listy rankingowej, nie później niż przed rozpoczęciem cyklu kształcenia – kandydat który uzyskał pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym, lecz z powodu braku miejsc nie został zakwalifikowany do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

§ 6.

1. Postępowanie konkursowe obejmuje rozmowę z kandydatem przed komisją kwalifikacyjną i weryfikację złożonej dokumentacji, w tym wstępnych założeń pracy doktorskiej i przyznanie punktów, o których mowa w ust. 2, przez komisję kwalifikacyjną.
2. Zasady punktacji przy postępowaniu konkursowym na studia doktoranckie:
1) od 1 do 10 punktów przyznawanych przez komisję za zarys indywidualnego planu badawczego stanowiącego podstawę monitoringu postępów doktoranta w przygotowaniu rozprawy doktorskiej uwzględniającej termin złożenia rozprawy oraz harmonogram prac nad jej przygotowaniem, wpisującego się w tematykę badawczą według listy tematów badawczych prowadzonych przez AWF Katowice, która będzie realizowaną w ramach Szkoły Doktorskiej; przyznane punkty stanowią średnią punktów przyznanych przez wszystkie osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej;
2) praca naukowa z ostatnich 3 lat z dziedziny nauk o kulturze fizycznej:
a) punkty za publikacje artykułów naukowych w czasopismach; punkty przyznawane są zgodnie z liczbą punktów zawartą w części A, B i C wykazu czasopism naukowych, ogłaszanych w komunikatach zgodnie z przepisami rozporządzenia na podstawie komunikatów wydawanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
b) po 5 punktów za każdą monografię;
c) po 1 punkcie za każdy rozdział w monografii;
d) 5 punktów za aktywny udział w jednym studenckim kole naukowym, potwierdzony przez opiekuna koła naukowego wraz ze streszczeniami doniesień naukowych potwierdzających aktywny udział kandydata w konferencjach naukowych, w których reprezentował studenckie koło naukowe;
3) 5 punktów za pracę dydaktyczną (dydaktyka szkoły wyższej) z ostatnich 2 lat, polegającą na uczestnictwie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w katedrze AWF Katowice, w której kandydat zamierza realizować pracę naukową i dydaktyczną podczas studiów doktoranckich, potwierdzonym przez kierownika katedry i dziekana;
4) ocena na dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych magisterskich lub równorzędnych oraz dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”:
a) 5 punktów za ocenę dobrą;
b) 10 punktów za ocenę dobrą plus;
c) 15 punktów za ocenę bardzo dobrą;
d) 20 punktów za ocenę bardzo dobrą z listem gratulacyjnym, wyróżnieniem, dyplomem uznania etc.;
e) 30 punktów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”.
5) 20 punktów za znajomość języka obcego, potwierdzoną jednym z certyfikatów, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 261 ze zm.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadaniu tytułu profesora, niezależnie od liczby posiadanych certyfikatów.
6) 10 punktów za uprawnienia uzyskane po ukończeniu studiów podyplomowych, niezależnie od ich liczby;
7) 10 punktów za osiągnięcia sportowe – posiadanie aktualnej klasy sportowej mistrzowskiej lub reprezentowanie Polski w zespołowych grach sportowych;
8) 20 punktów za autorstwo lub 10 punktów za współautorstwo zgłoszenia patentowego lub wzoru użytkowego, pracy projektowej, konstrukcyjnej, technologicznej, wdrożeniowej;
9) 5 punktów za potwierdzone wystąpienie na kongresach i konferencjach odbywających się a kraju, 10 punktów za potwierdzone wystąpienia na kongresach i konferencjach odbywających się poza krajem;
10) 10 punktów za staż naukowy organizowany w ramach programów krajowych, 20 punktów za staż naukowy organizowany w ramach programów zagranicznych;
11) 10 punktów za potwierdzone uczestnictwo (przez kierownika projektu) w projektach badawczych realizowanych w uczelni lub innych jednostkach stanowiących system szkolnictwa wyższego i nauki;
12) 15 punktów za poświadczone uczestnictwo (przez kierownika projektu) w realizacji projektu badawczego finansowanego w ramach programów NCBiR, NCN, RSA itp.

§ 7.

1. Komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w przypadku złożenia wniosku o przyjęcie przez osobę, której dotyczy co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) nie posiada kwalifikacji drugiego stopnia i nie jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”;
2) została ukarana prawomocną karą wydalenia z uczelni, a wyrok nie uległ zatarciu;
3) nie złożyła w terminie kompletu dokumentów;
4) nie stawiła się na rozmowę kwalifikacyjną.
2. W związku z odmową wszczęcia postępowania, Komisja Rekrutacyjna do Szkoły Doktorskiej wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, które podpisują wszystkie osoby, wchodzące w skład Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej.
3. Od postanowienia Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej o odmowie wszczęcia postępowania służy odwołanie do rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia.

§ 8.

1. Kandydat przyjęty do Szkoły Doktorskiej, dokonuje rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat odpowiada za informacje i dane osobowe wprowadzone na swoje konto w systemie IRK, a przy odbiorze decyzji o przyjęciu do szkoły doktorskiej, składa następujące dokumenty:
1) ankietę osobową, zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji; ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;
2) poświadczoną przez Akademię kserokopię dowodu osobistego;
3) kolorowe zdjęcie do legitymacji elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, które kandydat wprowadza na swoje konto w systemie IRK podczas rejestracji.
2. Przyjęcie do Szkoły Doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów. Osoba przyjęta do Szkoły Doktorskiej rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania i podpisania stosownej Umowy.

§ 9.

Warunki przyjmowania do Szkoły Doktorskiej osób niebędących obywatelami polskimi regulują odrębne przepisy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do uchwały od 1-11:

Załączniki

Powiadom znajomego