W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWZST-4-XII/1/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Programowej na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką
uchylona przez/utraciła moc na podstawie RWZST-6-IX/1/2023
na podstawie § 1 ust. 1. pkt.10 Uchwały Nr AR001-2-X/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów AWF Katowice
status uchwały uchylona

§ 1.

Działając na podstawie § 1 ust. 1. pkt.10 Uchwały Nr AR001-2-X/I/2019 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów AWF Katowice, Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką uchwala Regulamin Rady Programowej, o następującym brzmieniu:

 

Regulamin Rady Programowej na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką (WZSiT)
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Rada Programowa dla kierunku studiów prowadzonych na WZSiT, zwana dalej „Radą”, jest ciałem opiniodawczym i doradczym w procesie dydaktycznym.
 2. Rada dba o prawidłową realizację programu studiów, realizowanych na WZSiT oraz wysoką jakość kształcenia.


§ 2. Kompetencje Rady

 1. Rada opiniuje programy studiów i ich składowe.
 2. Rada opiniuje inne wnioski Władz WZSiT w przedmiocie prowadzonych studiów, szkoleń i kursów.


§ 3. Skład Rady

 1. Rada liczy 15-30 członków (w tym min 5 nauczycieli akademickich oraz 2 studentów). W skład rady wchodzą także przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego.
 2. Członków Rady, ze wskazaniem Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza proponuje kolegium Dziekańskie.           Skład Rady zatwierdza Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką poprzez wydanie uchwały. Kadencja członków Rady trwa jeden roku akademicki.
 3. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Rady, zakończenie współpracy lub ustania stosunku pracy z AWF Katowice.
 4. Prawo odwołania członka rady przysługuje Radzie Wydziału na wniosek Przewodniczącego Rady lub Dziekana WZSiT.
 5. Członek rady może zrezygnować z pełnionej funkcji. Rezygnacja musi być złożona pisemnie do Przewodniczącego, a w przypadku rezygnacji przez Przewodniczącego – do Dziekana WZSiT.


§ 4. Posiedzenia Rady

 1. Rada obraduje na posiedzeniach.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Dziekana WZSiT, jednak nie rzadziej niż raz w semestrze.
 3. Porządek posiedzenia jest ustalany przez Przewodniczącego.
 4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady jest dostarczane na adres e-mailowy wskazany przez członka Rady. Do zawiadomienia załącza się porządek posiedzenia wraz z niezbędnymi materiałami.
 5. W posiedzeniach Rady mogą brać udział dodatkowo inne osoby, które zostały na nie zaproszone przez Przewodniczącego, kompetentne ze względu na rodzaj omawianej sprawy. Zaproszone osoby uczestniczą w posiedzeniu Rady z głosem doradczym.
 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy jej Przewodniczący lub inny wskazany przez niego członek Rady.
 7. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
 8. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej sześciu członków rady. W przypadku równiej liczby głosów „za’ i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Rady.
 9. Z przebiegu obrad na posiedzeniu Rady, Sekretarz Rady sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący posiedzenia. Protokoły z posiedzeń Rady są przechowywane przez Przewodniczącego w sekretariacie na WZSiT.

§ 5. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Rada, podejmując uchwałę odpowiedniej treści.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go uchwałą Rady WZSiT.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
 
Uprawnionych do głosowania: 13 osób, obecnych: 10 osób, głosowało: 10 osób.
Głosowanie:  TAK 10, NIE 0, WSTRZ 0.

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie podjęła uchwałę Regulamin Rady Programowej na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką (WZSiT) Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.Dziekan
Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr Grzegorz MikrutZałączniki

Powiadom znajomego