W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RU 016/2022

Szczegóły
jakiego organu Rady Uczelni
z dnia
w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie AWF Katowice
na podstawie Działając art. 18 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. z 2022. 574 ze zm.), § 43 ust. 1 pkt. 2 oraz § 3 ust. 2 oraz pkt 1 Regulaminu Rady Uczelni, uchwala się, co następuje: 
status uchwały obowiązująca

§ 1.

W Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach:

1)   § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Uczelnia posiada sztandar, godło, barwy, logo, flagę, których wzory stanowią załącznik nr 1 a do statutu. Zasady używania wyżej wymienionej symboliki uchwala Senat, z zastrzeżeniem, że zasady użycia logo Uczelni określa księga znaku, stanowiąca załącznik nr 1 b do statutu.

 

2)   § 7 ust. 2 pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:

 

stwarzanie osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym, warunków do udziału w procesie kształcenia oraz prowadzenia działalności naukowej.

 

3)   § 7 ust 3 pkt 8 otrzymał następujące brzmienie:

 

podejmowanie starań, aby w środowisku akademickim panował kult prawdy i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości, niedyskryminacji i przeciwdziałania mobbingowi.

 

4)   § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1.    Jednostkami organizacyjnymi Akademii są:

a)    wydziały;

b)   instytuty;

c)    szkoła doktorska;

d)   jednostki systemu biblioteczno-informacyjnego;

e)    jednostki organizacyjne powołane do prowadzenia działalności usługowej lub pomocniczej;

f)    jednostki organizacyjne administracji.

 

5)   § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

 

1.      Uczelnia honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały poprzez nadanie tytułu „Zasłużony dla AWF Katowice”. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Senat. Osoba uhonorowana tym tytułem otrzymuje statuetkę, której wzór został określony w załączniku nr 2 do statutu.

2.      Uczelnia wyróżnia swoich najlepszych studentów i doktorantów poprzez nadanie medalu Agili Sapientique. Medal przyznaje Rektor na podstawie regulaminu uchwalonego przez Senat. Wzór medalu został określony w załączniku nr 3 do statutu.

 

6)   § 15 ust. 2 zostaje uchylony;

 

7)   § 16 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

 

W ramach wydziału mogą istnieć jako jednostki organizacyjne: katedry, zakłady, zakłady opieki zdrowotnej, kliniki, oddziały kliniczne, centra badawcze, centra dydaktyczno-badawcze, zespoły dydaktyczne, zespoły badawcze, pracownie, laboratoria, studia, biblioteki, archiwum, jednostki organizacyjne administracji oraz inne jednostki usługowe w formie zakładu.

 

8)   W § 20 dodaje się punkt 10, o treści:

 

dbałość o powierzone finanse publiczne, przez ich planowanie i wydatkowanie w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a)    uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b)   optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

9)   § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

Instytut tworzą osoby zatrudnione w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, realizujących projekty naukowe.

 

10)             §23 ust. 1 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie

 

komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.

 

11)             § 24 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Uczelnia może prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centrum transferu wiedzy, akademickie biuro karier, akademickie centrum kształcenia, centrum zdalnego nauczania, biuro Erasmus+.

 

12)    § 24 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Akademickie centrum kształcenia tworzy się w celu prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli, kadr fizjoterapii, kadr instruktorskich i trenerskich dla potrzeb sportu, edukacji, profilaktyki zdrowia, rekreacji i turystyki, edukacji obronnej, zarządzania kryzysowego i porządku publicznego.

 

13)    § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

W celu komercjalizacji pośredniej, polegającej na obejmowaniu lub nabywaniu udziałów lub akcji w spółkach lub obejmowaniu warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu lub objęcia akcji w spółkach, w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników działalności naukowej lub know-how związanego z tymi wynikami, Uczelnia może tworzyć wyłącznie jednoosobowe spółki kapitałowe, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8, zwane spółkami celowymi.

 

14)  §29 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

Uczelnia może wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, zgodnie z regulaminem, o którym mowa w § 49 pkt 1 ppkt. 2 lit. d) i e) na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej.

 

15)  § 29 ust 6. otrzymuje brzmienie:

 

Wypłaconą dywidendę spółki celowej uczelnia przeznacza na wykonywanie podstawowych zadań Uczelni.

 

16)         §29 ust. 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

W przypadku utworzenia spółki celowej z inną uczelnią Rektor może zawrzeć odrębną umowę z tą spółką w celu realizacji zadań wymienionych w ust. 3.

 

17)         §35 ust. 6 otrzymuje brzmienie 

 

W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelnia może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL. Czytelnik obowiązany jest okazać pracownikowi biblioteki dokumenty potwierdzające podane przez niego dane.

 

18)         §36 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

Prorektor właściwy ds. nauki jako przewodniczący

 

19)         W §39 dodaje się ust. 8, który otrzymuje brzmienie 

 

Postanowień ust. 4 i 5 dotyczących kadencji oraz terminów rozpoczęcia i upływu kadencji nie stosuje się do przedstawicieli studentów i doktorantów. Kadencję tych przedstawicieli oraz terminy rozpoczęcia i  upływu kadencji określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.

 

20)         §40 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

 

21)         §40 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej przedstawia listy kandydatów Senatowi.

22)         §43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Rada Uczelni składa Senatowi roczne sprawozdanie z działalności. 

23)         § 49 pkt 4 zostaje uchylony;

 

24)         § 49 pkt 8 lit. b zostaje uchylony;

 

25)         § 49 pkt 8 lit. j otrzymuje brzmienie:

 

program studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia, z wyjątkiem warsztatów;

 

26)         § 49 pkt 10 lit. b zostaje uchylony;

 

27)         § 49 pkt 13 zostaje uchylony;

 

28)         § 49 pkt 15 zostaje uchylony;

 

29)         § 51 ust 1 otrzymuje brzmienie:

 

Senat Uczelni uchwala regulamin korzystania z infrastruktury badawczej.

 

30)         w § 52 ust. 2 dodaje się ostatnie zdanie o treści:

 

W przypadku równiej liczby głosów za przyjęciem uchwały i głosów przeciwnych uznaje się, że uchwała została przyjęta.

 

31)         § 61 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

 

podejmowanie decyzji dotyczących mienia i gospodarki Uczelni, w tym także przekraczających zakres zwykłego zarządu, a także w zakresie zbycia lub obciążenia mienia do wysokości określonej w art. 423 ust. 2 ustawy;

 

32)         § 61 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

 

prowadzenie gospodarki finansowej Uczelni, w tym realizacja zadań kierownika zamawiającego i dbałość o realizację przez podległe podmioty powierzonych im środków publicznych przez ich planowanie i wydatkowanie w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

 

33)         § 61 ust. 3 pkt) 5 otrzymuje brzmienie:

 

sprawowanie nadzoru nad administracją i gospodarką Uczelni, w tym poprzez kontrolę zarządczą;

 

34)         § 61 ust. 3 pkt 28) otrzymuje brzmienie

 

Stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w radzie uczelni i w Senacie – jako przewodniczący Senatu.

 

35)         § 61 ust. 3 pkt 31) otrzymuje brzmienie:

 

uchylanie aktów uczelnianych organizacji studenckich i organizacji doktorantów niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem Uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem tych organizacji;

 

36)         § 68 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

 

Osoby pełniące funkcje kierownicze są powoływane i odwoływane przez Rektora i muszą spełniać warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt. 1-5 oraz być zatrudnione w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy nie później niż z dniem rozpoczęcia kadencji.

 

37)         § 82 zostaje uchylony;

 

38)         § 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie;

 

Z zastrzeżeniem kryteriów dla kandydatów na członków organów Uczelni, wynikających z ustawy i niniejszego statutu, bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania i bycia wybieranym, przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, do dnia rozpoczęcia kadencji, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom.

 

39)         § 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

Nie później niż w styczniu ostatniego roku swej kadencji, Senat na wniosek Rektora powołuje uczelnianą komisję wyborczą. Uczelniana komisja wyborcza składa się z ośmiu członków: trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich, po jednym z każdego wydziału, trzech przedstawicieli studentów, jednego przedstawiciela doktorantów, jednego przedstawiciela pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybiera Senat. Na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Rektora, uczelniana komisja wyborcza wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

40)         § 89 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

Kadencja komisji wyborczej trwa cztery lata i upływa z chwilą powołania nowej komisji wyborczej, zgodnie z ust. 1.

 

41)         § 89 ust. 5 pkt 10 zostaje uchylony;

 

42)         § 94 ust. 4 zd. 2 otrzymuje brzmienie:

 

Do wygaśnięcia mandatu Rektora przed upływem kadencji stosuje się odpowiednio przepis art. 20 ust. 4 ustawy.

 

43)         § 96 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

Posiedzenie wyborcze kolegium elektorów otwiera przewodniczący uczelnianej komisji wyborczej. Wybory są ważne, jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 2/3 członków kolegium elektorów.

 

44)         § 96 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

Ustalenia wyników dokonuje komisja skrutacyjna, zgodnie z zapisami § 92 ust. 15 statutu. Postanowienia § 92 ust. 16-18 stosuje się odpowiednio.

 

45)         § 96 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Wybór Rektora jest dokonywany bezwzględną większością głosów. Jeżeli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się natychmiast ponowne głosowanie. Do kolejnej tury przystępuje tylko dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

 

46)         w § 99 ust. 2 dodaje się zdanie drugie, o treści:

 

Postanowienia § 92 ust. 15-19 stosuje się odpowiednio.

 

47)         § 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących, mandat w organach wyborczych i organach kolegialnych wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się, złożonego w formie pisemnej na ręce Rektora, który informuje przewodniczącego uczelnianej komisji wyborczej;

3) rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy – w przypadku pracowników Uczelni;

4) odwołania przez wyborców;

5) ukończenia studiów lub szkoły doktorskiej – w przypadku studentów lub doktorantów;

6) skreślenia z listy studentów lub doktorantów – w przypadku studentów lub doktorantów;

7) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne – z chwilą uprawomocnienia się wyroku;

8) ukarania jedną z kar dyscyplinarnych określonych w art. 276 ust. 1 ustawy – z chwilą uprawomocnienia się wyroku.

 

48)         §103 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

2) badawczo-techniczni i inżynieryjno-techniczni;

 

49)         w§ 103 dodaje się pkt 4 o treści:

 

4) biblioteczni oraz dokumentacji i informacji naukowej.

 

50)         § 105 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w przypadku zatrudnienia na czas określony nauczycieli akademickich:

1) dla których uczelnia nie jest podstawowym miejscem pracy;

2) którzy pobierają świadczenie emerytalne

– przepisów art. 251 § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie stosuje się.

 

51)         § 105 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

 

Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w danej uczelni publicznej, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż 3 miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Przepisu wskazanego w zdaniu powyżej nie stosuje się w przypadku zatrudnienia nauczyciela akademickiego:

1)        skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z Centrum Łukasiewicz, instytutem Sieci Łukasiewicz albo zagraniczną instytucją naukową;

2)        będącego beneficjentem przedsięwzięcia, programu lub konkursu ogłoszonego przez NAWA, NCBiR, NCN lub międzynarodowego konkursu na realizację projektu badawczego;

3)        na czas realizacji projektu badawczego lub dydaktycznego finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub przez inny podmiot przyznający grant.

 

52)         § 106 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

Przepisu ust. 3 nie stosuje się do nauczycieli akademickich podejmujących zatrudnienie:

1)      w podmiotach, z którymi uczelnia nawiązała współpracę na podstawie umowy lub porozumienia albo dla których jest organem prowadzącym, założycielem albo udziałowcem;

2)      w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych;

3)      w instytucjach kultury;

4)      w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

 

53)         § 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

Konkurs, o którym mowa w §105 ust. 7 statutu, ogłasza Rektor na wniosek dziekana wydziału albo kierownika jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej, z wyjątkiem kierowników instytutów, w których nauczyciele akademiccy nie są zatrudniani.

 

54)         § 112 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

 

Komisję konkursową dla jednostek ogólnouczelnianych lub międzywydziałowych powołuje Rektor. W skład komisji wchodzą: prorektor właściwy ds. dydaktyki, osoba mająca być bezpośrednim przełożonym oraz trzy osoby reprezentujące tą samą lub pokrewną dyscyplinę naukową.

 

55)         § 112 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

 

Jeżeli konkurs dotyczy zatrudnienia w jednostkach ogólnouczelnianych lub międzywydziałowych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni w skład komisji wchodzą: Rektor jako przewodniczący, prorektor właściwy ds. dydaktyki, czterej reprezentanci tej samej lub pokrewnej dyscypliny naukowej.

56)         § 113 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym, urlopie dla poratowania zdrowia, okresu służby wojskowej lub zastępczej. Termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.

 

57)         § 121 otrzymuje brzmienie:

 

1.    Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:

1)      posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w Uczelni - płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań;

2)      przygotowującemu rozprawę doktorską - płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy;

3)      płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej;

4)      płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz ;

5)      urlopu bezpłatnego. 

2.    Urlop, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, może być przyznany nauczycielowi, który udokumentuje współpracę z zagranicznym ośrodkiem naukowym.

3.    Urlopów naukowych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5, na wniosek zainteresowanego nauczyciela akademickiego udziela Rektor po zasięgnięciu odpowiednio opinii rady wydziału, w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, lub Senatu, w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach ogólnouczelnianych i po pozytywnym zaopiniowaniu przez odpowiednią komisję wydziałową lub senacką.

4.    Osoby korzystające z płatnych lub bezpłatnych urlopów naukowych zobowiązane są, w terminie do dwóch tygodni od ich zakończenia, do złożenia w Ośrodku Informacji Naukowej i w dziale nauki pisemnego sprawozdania merytorycznego. W przypadku urlopów udzielanych w celu podjęcia współpracy z innym ośrodkiem naukowym niezbędna jest opinia osoby kierującej laboratorium/zespołem badawczym dotycząca efektów wyjazdu.

 

58)         §123 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

Nagrody dla nauczycieli akademickich, przyznawane są przez Rektora, za osiągnięcia w poprzednim roku akademickim, na pisemny wniosek kierownika katedry, poparty przez dziekana. Zasady i tryb przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród Rektora ustalony przez Senat.

 

59)         §123 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

Nagrodę może otrzymać pracownik niebędący nauczycielem akademickim, na pisemny, uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego, za:

1) szczególne zaangażowanie w pracę wykraczającą poza zakres podstawowych obowiązków służbowych;

2) rozwiązania podnoszące jakość i efektywność wykonywanej pracy;

3) wieloletnią, wyróżniającą się pracę zawodową;

4) podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych;

5) inną działalność wpływającą na rozwój Uczelni.

 

60)         w § 123 uchyla się § 9 i 10, a zmianie ulega ustęp 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

 

Nauczyciele akademiccy mogą być przedstawiani przez Uczelnię do nagród przyznawanych przez organizacje pozauczelniane. Decyzje o udziale nauczycieli akademickich i tryb wyłaniania kandydatów określa Rektor. Uczelnia może partycypować w kosztach wyżej wymienionych przedsięwzięć.

 

61)         § 125 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

 

Wyboru członków komisji do składu orzekającego dokonuje się w drodze losowania. Skład orzekający składa się z 5 członków komisji.

 

62)         § 126 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

Studenci tworzą samorząd studencki, który działa przez swoje organy: przewodniczącego i organ uchwałodawczy. Samorząd studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Uczelni.

 

63)         § 129 ust. 1 otrzymuje brzmienie

 

Osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania.

 

64)         § 131 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

Kandydatów do komisji, o których mowa w ust. 2 i 3, zgłaszają spośród nauczycieli akademickich – rady wydziałów, a spośród studentów – samorząd studencki.

 

65)         § 139 otrzymuje brzmienie:

 

1.    Dyrektor administracyjny i dyrektor finansowy/główny księgowy za swoją działalność odpowiadają przed Rektorem.

2.    Dyrektor administracyjny i dyrektor finansowy/główny księgowy są zobowiązani do współdziałania w zakresie powierzonych im zadań przez Rektora.

 

66)         § 140 otrzymuje brzmienie:

 

1.    Uczelnia, w ramach posiadanych środków, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego.

2.    Projekt planu rzeczowo-finansowego jest sporządzany na polecenie Rektora przez dyrektora finansowego/głównego księgowego. 

3.    Rektor przedstawia projekt planu rzeczowo-finansowego, po zaopiniowaniu przez Kolegium Rektorskie i komisję budżetu i finansów, do zaopiniowania Radzie Uczelni.

4.    Po zaopiniowaniu planu rzeczowo-finansowego przez Radę Uczelni, Rektor zatwierdza ten plan do realizacji zarządzeniem.

5.    Plan rzeczowo-finansowy wiąże wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni, dla których zostały określone środki na poszczególne rodzaje działalności. Kierownicy jednostek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za dokonywanie wydatków zgodnie z planem rzeczowo-finansowym.

6.    W przypadku konieczności poniesienia wydatków nieprzewidzianych w planie rzeczowo-finansowym, Rektor może dokonać zmian w planie. Do zmiany w planie rzeczowo-finansowym, postanowienia wskazane w ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

7.    Do czasu zatwierdzenia do realizacji planu rzeczowo-finansowego, Uczelnia działa na podstawie prowizorium. Do przyjęcia prowizorium, postanowienia wskazane w ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.

 

67)         § 142 otrzymuje brzmienie:

 

1.    Uczelnia posiada następujące fundusze:

a)      fundusz zasadniczy;

b)      fundusz stypendialny;

c)      fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych;

d)      inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.

2.    Rektor może tworzyć własny fundusz stypendialny, przeznaczony na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów, określając środki na ten cel i zasady ich wykorzystania. Zasady przyznawania stypendiów studentom i doktorantom z własnego funduszu stypendialnego ustala Rektor, po dokonaniu uzgodnień odpowiednio z samorządem studenckim lub samorządem doktorantów.

3.    Rektor może utworzyć inne fundusze, określając środki na te fundusze i zasady ich wykorzystania.

 

68)         § 144 otrzymuje brzmienie:

 

1.    Nabycie nieruchomości o wartości przekraczającej 2 000 000 zł wymaga zgody Rady Uczelni.

2.    Zbycie lub obciążenie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 200 000 zł wymaga zgody Rady Uczelni.

3.    Zbycie lub obciążenie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 2 000 000 zł wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku o wyrażenie zgody dołącza się zgodę Rady Uczelni.

4.    Oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, jeżeli wartość rynkowa tych składników jest wyższa niż 200 000 zł, wymaga zgody Rady Uczelni.

5.    W przypadku, gdy wartość rynkowa składników, o których mowa w ust. 4, albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej jest wyższa niż 2 000 000 zł, wymagana jest zgoda Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Do wniosku o wyrażenie zgody dołącza się zgodę Rady Uczelni.

6.    Czynności, o których mowa w ust. 1–5, wymagają opinii kolegium rektorskiego i podejmowane są przez Radę Uczelni w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku w danej sprawie.

 

69)         § 145 otrzymuje brzmienie:

 

Przyjęcie lub odrzucenie spadku, zapisu lub darowizny przekraczającej wartość 200 000 zł wymaga zgody Senatu Uczelni podjętej po zapoznaniu się z opiniami dyrektora administracyjnego, dyrektora finansowego/głównego księgowego, radcy prawnego oraz ewentualnie rzeczoznawców. Przyjęcie darowizny mniejszej wartości dokonuje Rektor po zasięgnięciu opinii dyrektora finansowego/głównego księgowego.

 

70)         § 150 otrzymuje brzmienie:

 

1.    Rektor może delegować swojego przedstawiciela na zgromadzenie.

2.    Rektor lub jego przedstawiciel rozwiązuje zgromadzenie po uprzedzeniu organizatorów, jeżeli przebiega ono z naruszeniem przepisów prawa.

 

71)         § 159 otrzymuje brzmienie:

 

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy, o której mowa ust. 1, postępowania habilitacyjne i o nadanie tytułu profesora oraz przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r. odpowiednio umarza się lub zamyka się.

 

72)         dotychczasowy załącznik nr 1 do statutu otrzymuje numer 1 a;

 

73)         do statutu dołącza się załącznik nr 1b, pn. Księga znaku;

 

74)         do statutu dołącza się załącznik nr 3, pn. Wzór medalu Agili.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zaopiniowania.

 

Głosowanie: 5 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

Uprawnionych do głosowania – 7 osób. Obecnych 5 osób. Głosowało 5 osób.

Rada Uczelni AWF Katowice w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie AWF Katowice.

 

 

Powiadom znajomego