W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Uchwała nr RWZST-3-IV/1/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Wydziału
z dnia
w sprawie w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu praktyk studenckich kierunku zarządzanie
zmieniająca uchwałę nr RWZST-5-X/2/2020,
uchylona przez/utraciła moc na podstawie RWZST-9-IX/1/2023
na podstawie § 1 ust. 1 pkt 10 Uchwały Nr AR001-2-X/I/2019 Senatu AWF Katowice z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów AWF Katowice oraz § 3 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, związku z § 1 pkt 3 uchwały Nr AR001-1-III/2021 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie studiów, Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką wnioskuje o dokonanie następującej zmiany:
status uchwały uchylona
Uwagi Wniosek o zmianę w Regulaminie praktyk studenckich kierunku zarządzanie

§ 1.

W Regulaminie praktyk studenckich na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką na kierunku zarządzanie, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2020 Dziekana Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką AWF Katowice  z dnia 14 października 2020 r. uchyla się § 5.    


§ 2.

Tekst jednolity Regulaminu praktyk studenckich kierunku zarządzanie, stanowiący Załącznik Nr 1do niniejszej uchwały uwzględnienia zmianę, o której mowa w § 1.  


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 
Uprawnionych do głosowania: 14 osób, obecnych: 13 osób, głosowało: 12 osób.
Głosowanie: 11 TAK, 0 NIE, 1 WSTRZ.

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym przeważającą liczbą głosów podjęła uchwałę, wniosek o zmianę 
w Regulaminie praktyk studenckich kierunku zarządzanie.


Dziekan
Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką
dr Grzegorz Mikrut

 


 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RWZST-3-IV/1/2021 
Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką 
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 
 z dnia 13 kwietnia 2021 roku wniosek o zmianę 
w Regulaminie praktyk studenckich kierunku zarządzanie

 

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH
na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką na kierunku zarządzanie
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin praktyk studenckich (zwany dalej ,,regulaminem”) określa zakres i tryb odbywania praktyk studenckich (zwanych dalej ,,praktykami”) przewidzianych w programie studiów na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zwanego dalej ,,Wydziałem Zarządzania Sportem i Turystyką” lub „Uczelnią”).
 2. Praktyki studenckie stanowią integralną część planu studiów i programów nauczania, którym przypisana jest odpowiednia liczba punktów ECTS. 
 3. Praktyki studenckie mogą być realizowane w kraju i za granicą.
 4. Praktyki mogą być realizowane w sektorze usług sportowo – rekreacyjnych, turystycznych, w organizacjach nastawionych na zysk, jak i administracji publicznej oraz organizacjach non-profit. 
 5. Ogólny nadzór nad przebiegiem praktyk realizowanych w ramach planu studiów 
  i programów nauczania Uczelni sprawuje kierownik (zwany dalej kierownikiem praktyk), zatrudniony na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.

§ 2.
CELE PRAKTYK

Celem praktyki jest poznanie przez studenta funkcjonowania organizacji oraz nabycia wiedzy, umiejętności i kompetencji do praktycznego wykonywania zawodu, a także współpraca z otoczeniem zewnętrznym i współdziałanie w zespole pracowniczym.   


§ 3.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK

 1. Praktyki studenckie podlegają obligatoryjnemu zaliczeniu na studiach stacjonarnych, a liczba godzin określona jest w planach studiów.
 2. Student może zrealizować dodatkową liczbę godzin praktyk.
 3. Termin realizacji praktyki nie może kolidować z innymi obowiązkowymi zajęciami studenta objętymi planami studiów i programami nauczania.
 4. Studentowi nie przysługuje żadne świadczenie od Uczelni z tytułu realizacji praktyki.
 5. Student zobowiązany jest spełnić wszelkie wymogi określone przez Instytucję, w której realizowana jest praktyka np. ubezpieczenie, badania, szczepienia. 


§ 4.
DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYKI STUDENCKIEJ

 1. Student zobowiązany jest do prowadzenia dziennika praktyk.
 2. Dziennik praktyk stanowi własność studenta i przedstawiany jest w przedsiębiorstwie/ organizacji w której student odbywa praktykę oraz na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką celem uzyskania zaliczenia praktyk.
 3. W dzienniku praktyk student odnotowuje przebieg zrealizowanej praktyki.
 4. Niezaliczenie praktyki jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

§ 5.
(uchylony)

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących praktyk studenckich, decyzje podejmuje kierownik praktyk.
 2. Sprawy organizacji praktyk studenckich reguluje Instrukcja Praktyk na kierunku zarządzanie, studia stacjonarne pierwszego stopnia.
 3. Niniejszy regulamin praktyk studenckich wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

Załączniki

Powiadom znajomego