Brak treści artykułu

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 OPZ
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 4 Wzór umowy
Modyfikacja
Pytania i odpowiedzi - zestaw 1
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty