Brak treści artykułu

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert
zał. nr 1 do zaproszenia formularz oferty
zał. nr 2 do zaproszenia OPZ
zał. nr 3 do zaproszenia oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
zał. nr 4 do zaproszenia wzór umowy
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty