A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2019

  ZR 58/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku
  w sprawie limitów stypendium rektora dla studentów i wysokości świadczeń w roku akademickim 2019/2020

  ZR 57/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku
  w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 50 – lecia Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZR 56/2019 z dnia 30 października 2019 roku
  w sprawie wysokości opłaty za Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego z Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2019/2020.

  ZR 55/2019 z dnia 30 października 2019 roku
  w sprawie struktury organizacyjnej uczelni.

  ZR 54/2019 z dnia 23 października 2019 roku
  w sprawie powołania doktoranckiej komisji stypendialnej.

  ZR 53/2019 z dnia 15 października 2019 roku
  w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego dla doktorantów w Szkole Doktorskiej AWF Katowice.

  ZR 52/2019 z dnia 15 października 2019 roku
  w sprawie limitów stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020.

  ZR 51/2019 z dnia 15 października 2019 roku
  w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wysokości tych świadczeń w roku akademickim 2019/2020.

  ZR 50/2019 z dnia 14 października 2019 roku
  w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji IV Śląskiego Festiwalu Nauki.

  ZR 49/2019 z dnia 10 października 2019 roku
  w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. współpracy z jednostkami wojskowymi i Wojskami Obrony Terytorialnej oraz koordynacji programu „Legia Akademicka”.

  ZR 48/2019 z dnia 10 października 2019 roku
  w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. koordynacji i rozwoju kształcenia w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

  ZR 47/2019 z dnia 1 października 2019 roku
  w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (BRAWO – CRP).

  ZR 46/2019 z dnia 1 października 2019 roku
  w sprawie określenia obszaru działania i zakresu obowiązków dziekanów AWF Katowice.

  ZR 45/2019 z dnia 1 października 2019 roku
  w sprawie 

  ZR 44/2019 z dnia 1 października 2019 roku
  w sprawie 

  ZR 43/2019 z dnia 1 października 2019 roku
  w sprawie określenia obszaru działania i zakresu obowiązków prorektora ds. dydaktyki i studentów.

  ZR 42/2019 z dnia 1 października 2019 roku
  w sprawie sprawie określenia obszaru działania i zakresu obowiązków prorektora ds. rozwoju i sportu.

  ZR 41/2019 z dnia 1 października 2019 roku
  w sprawie w sprawie określenia obszaru działania i zakresu obowiązków prorektora ds. nauki.

  ZR 40/2019 z dnia 1 października 2019 roku
  w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. kariery dwutorowej studentów-sportowców.

  ZR 39/2019 z dnia 1 października 2019 roku
  w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego AWF Katowice”.

  ZR 38/2019 z dnia 1 października 2019 roku
  w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze.

  ZR 37/2019 z dnia 1 października 2019 roku
  w sprawie sprawie struktury organizacyjnej uczelni.

  ZR 36/2019 z dnia 1 października 2019 roku
  w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. studentów, doktorantów i pracowników niepełnosprawnych.

  ZR 35A/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku
  w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu Nr 35/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania

  ZR 35/2019 z dnia 30 września 2019 roku
  w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania

  ZR 34/2019 z dnia 27 września 2019 roku
  w sprawie odwołania Pełnomocnika Rektora ds. studentów i pracowników niepełnosprawnych.

  ZR 33/2019 z dnia 26 września 2019 roku
  w sprawie afiliacji prac naukowych.

  ZR 32/2019 z dnia 10 września 2019 roku
  w sprawie podziału dotacji na świadczenia dla studentów w 2019 roku.

  ZR 31/2019 z dnia 10 września 2019 roku
  w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

  ZR 30/2019 z dnia 10 września 2019  roku
  w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia dla studentów
  i doktorantów w roku akademickim 2019/2020.

  ZR 29/2019 z dnia 10 września 2019  roku
  w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów.

  ZR 28/2019 z dnia 02 września 2019 roku
  w sprawie procedur postępowania w Akademii Wychowania Fizycznego w sytuacji wprowadzenia stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni CRP na obszarze kraju.

  ZR 27A/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych.

  ZR 27/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych.

  ZR 26/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej.

  ZR 25/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku
  w sprawie powołania uczelnianej komisji ds. opracowania „Regulaminu Organizacyjnego”.

  ZR 24/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku
  w sprawie zasad prowadzenia umownych usługowych prac badawczych oraz ekspertyz.
  - załącznik 1

  ZR 23/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku
  w sprawie powołania komisji ds. opracowania „Regulaminu Pracy AWF Katowice”.

  ZR 22/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku
  w sprawie obowiązkowej analizy prac dyplomowych Jednolitym System Antyplagiatowym.

  ZR 21/2019 z dnia 24 maja 2019 roku
  w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (BRAWO – CRP).

  ZR 20/2019 z dnia 24 maja 2019 roku
  w sprawie powołania Zespołu Projektowego do obsługi projektu z051/2018 „Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni” (POWR.03.05.00-00-z051/18).

  ZR 19/2019 z dnia 24maja 2019 roku
  w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektem z051/2018 „Kształcenie kadr dla sportu – zintegrowany program uczelni” (POWR.03.05.00-00-z051/18).

  ZR 18/2019 z dnia 13 maja 2019 roku
  w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów
  i doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019.

  ZR 17/2019 z dnia 07 maja 2019 roku
  w sprawie wysokości opłat za odbywanie studiów przez cudzoziemców.

  ZR 16/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku
  w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2019/2020.

  ZR 15/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku
  w sprawie powołania koordynatora bazy dydaktycznej przy ul. Raciborskiej w Katowicach

  ZR 14B/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku
  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

  ZR 14A/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2019 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

  ZR 14/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku
  w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

  ZR 13/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku
  w sprawie powołania Kierownika Szkoły Doktorskiej.

  ZR 12/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 roku
  w sprawie utworzenia „Szkoły Doktorskiej Nauk o Kulturze Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach”.

  ZR 11/2019 z dnia 28 marca 2019 roku
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu wjazdu, ruchu i parkowania (postoju) pojazdów na terenie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 10/2019 z dnia 26 marca 2019 roku
  w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego.

  ZR 09/2019 z dnia 26 marca 2019 roku
  w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2018/2019.

  ZR 08/2019 z dnia 06 marca 2019 roku
  w sprawie zasad organizacji rekrutacji na studia, zakresu prac związanych z rekrutacją, trybu powoływania komisji rekrutacyjnej oraz zasad jej wynagradzania.

  ZR 07/2019 z dnia 01 marca 2019 roku
  w sprawie wprowadzenia i użytkowania kas rejestrujących w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 06/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku
  w sprawie powołania struktury organizacyjnej Uczelni.

  ZR 05/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku
  w sprawie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w 2019 roku.

  ZR 04/2019 z dnia 1 lutego 2019 roku
  w sprawie powołania specjalisty ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych.

  ZR 03/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku
  w sprawie powołania oraz zadań Rady Programowej Projektu „Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach” (POWR.03.01.00-00-KN27/18).

  ZR 02/2019 z dnia  17 stycznia 2019 roku
  w sprawie powołania Komitetu Sterującego Projektu KN27/2018 „Wykwalifikowany nauczyciel WF absolwentem AWF w Katowicach”(POWR.03.01.00-00-KN27/18).

  ZR 01/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku
  ws. zmiany Zarządzenia nr 56/2018 w sprawie powołania komisji ds. opracowania i wprowadzenia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 22.11.2019
  Podpisał: Adam Zając
  Dokument z dnia: 22.11.2019
  Dokument oglądany razy: 3895
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach