A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 16.03.2019, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja dodano ZR 20A

  Zarządzenia 2018

  ZR 59/2018 z dnia 28grudnia 2018 roku
  w sprawie Zasad (Polityki) Rachunkowości

  ZR 58/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku
  w sprawie rozkładu czasu pracy w 2019 roku dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi.

  ZR 57/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku
  w sprawie terminarza wypłat wynagrodzeń w 2019r.

  ZR 56/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku
  w sprawie powołania komisji ds. opracowania i wprowadzenia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZR 55/2018 z cnia 10 grudnia 2018 roku
  w sprawie sposobu wyłaniania najlepszych absolwentów uczelni.

  ZR 54/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku
  w sprawie Zasad (Polityki) Rachunkowości

  ZR 53/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku
  w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (ALFA).

  ZR 52/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku
  w sprawie wzoru oświadczenia dla osób innych niż nauczyciele akademiccy prowadzących zajęcia dydaktyczne na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
  - załącznik 1

  ZR 51/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku
  w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie przez pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz oświadczeń upoważniających Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (dalej: „AWF”) do zaliczenia ich do liczby (N) pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie.
     - załacznik 1
     - załacznik 2

  ZR 50A/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019

  ZR 50/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019

  ZR 49/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
  w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów
  w roku akademickim 2018/2019

  ZR 48A/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

  ZR 48/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

  ZR 47/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
  w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim 2018/2019

  ZR 46/2018 z dnia 05 listopada 2018 roku
  w sprawie powołania zespołu do przygotowania Raportu Samooceny w sprawie oceny programowej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

  ZR 45/2018 z dnia 05 listopada 2018 roku
  w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich, dla których Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach stanowi podstawowe miejsce pracy.
  - załącznik 1
  - załącznik 2

  ZR 44/2018 z dnia 05 listopada 2018 roku
  w sprawie uzyskania i posługiwania się nr ORCID - uniwersalnym międzynarodowym
  identyfikatorem naukowca (ORCID).
  - załacznik 1

  ZR 43/2018 z dnia 30 października 2018 roku
  w sprawie powołania Zespołów Badawczych.

  ZR 42/2018 z dnia 19 października 2018 roku
  w sprawie wysokości opłaty za wydanie świadectwa oraz duplikatu świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZR 41/2018 z dnia 19 października 2018 roku
  w sprawie powołania zespołów badawczych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.

  ZR 40/2018 z dnia 15 października 2018 roku
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.

  ZR 39/2018 z dnia 15 października 2018 roku
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

  ZR 38/2018 z dnia 01 października 2018 roku
  w sprawie powołania struktury organizacyjnej Uczelni.

  ZR 37/2018 z dnia 01 października 2018 roku
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych
  - załacznik 1

  ZR 36/2018 z dnia 01 października 2018 roku
  w sprawie powołania doktoranckiej komisji stypendialnej.

  ZR 35/2018 z dnia 01 października 2018 roku
  w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wysokości tych świadczeń w roku akademickim 2018/2019.

  ZR 34/2018 z dnia 01 października 2018 roku
  w sprawie powołania na stanowisko Kierownika studiów doktoranckich.

  ZR 33/2018 z dnia 21 września 2018 roku
  w sprawie terminów rozliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz tygodni dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019.

  ZR 32/2018 z dnia 18 września 2018 roku
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

  ZR 31/2018 z dnia 18 września 2018 roku
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

  ZR 30/2018 z dnia 18 września 2018 roku
  w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

  ZR 29/2018 z dnia 11września 2018 roku
  w sprawie zasad prowadzenia umownych usługowych prac badawczych oraz ekspertyz.
  - załącznik 1

  ZR 28/2018 z dnia 6 września 2018 roku
  w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019.

  ZR 27/2018 z dnia 4 września 2018 roku
  w sprawie wysokości opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów w roku akademickim 2018/2019

  ZR 26/2018 z dnia 4 września 2018 roku
  w sprawie wysokości opłat za odbywanie studiów i studiów doktoranckich przez cudzoziemców podejmujących naukę w roku akademickim 2018/2019.

  ZR 25/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku
  w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  ZR 24/2018 z dnia 09 sierpnia 2018 roku
  w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 oraz w sprawie realizacji zajęć powtarzanych.

  ZR 23/2018 z dnia 23 lipca 2018 roku
  w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 oraz w sprawie realizacji zajęć powtarzanych.

  ZR 22/2018 z dnia 07 czerwca 2018 roku
  w sprawie procedury weryfikacji przez studentów końcowych efektów kształcenia
  z przedmiotów/modułów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

  ZR 21/2018 z dnia 07czerwca 2018 roku
  w sprawie monitorowania losów zawodowych absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 20/2018 z dnia 04 czerwca 2018 roku
  w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych.

  ZR 19B/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie podziału środków z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w 2018 roku

  ZR 19A/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku
  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2018 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 maja 2018 roku
  w sprawie podziału środków z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w 2018 roku

  ZR 19/2018 z dnia 15 maja 2018 roku
  w sprawie podziału środków z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w 2018 roku.

  ZR 18/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.
  w sprawie powołania Komisji ds. Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

  ZR 17/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.
  w sprawie odpłatności za okulary korekcyjne do pracy przy monitorach ekranowych.

  ZR 16/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 2 października 2017 roku ws. powołania struktury organizacyjnej Uczelni.

  ZR 15/2018 z dnia 10 kwietnia 2018r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

  ZR 14/2018 z dnia10 kwietnia 2018r.
  w sprawie powołania zespołu sekcji do spraw obsługi i koordynacji procesu rekrutacji.

  ZR 13/2018 z dnia 27 marca 2018r.

  w sprawie zasad organizacji rekrutacji na studia, zakresu prac związanych z rekrutacją, trybu powoływania komisji rekrutacyjnych i zespołu sekcji do spraw obsługi rekrutacji oraz zasad ich wynagradzania.

  ZR 12/2018 z dnia 26 marca 2018r.
  w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2018/2019.

  ZR 11/2018 z dnia 22 marca 2018r.
  w sprawie wyodrębnienia udziału kwoty wynagrodzenia pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych związanej z obowiązkami badawczymi.

  ZR 10/2018 z dnia 19 marca 2018r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 09/2018 z dnia 19 marca 2018r.
  w sprawie ustalenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2018/2019

  ZR 08/2018 z dnia 20 lutego 2018r.
  w sprawie powołania komisji oceniającej samodzielnych pracowników Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w odniesieniu do regulacji przyszłych wynagrodzeń.

  ZR 07/2018 z dnia 20 lutego 2018r.
  w sprawie powołania komisji ds. opracowania i wprowadzenia zmian w Statucie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 06/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.
  w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 33/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 2 października 2017 roku ws. powołania struktury organizacyjnej Uczelni.

  ZR 05/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.
  w sprawie uchylenia obowiązku prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdania RB-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez AWF Katowice.

  ZR 04/2018 z dnia 30 stycznia 2018r.
  w sprawie zasad zgłaszania dorobku naukowego do Serwisu Informacji Naukowej Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

  ZR 03/2018 z dnia 26 stycznia 2018r.
  w sprawie terminarza wypłat wynagrodzeń w 2018r.

  ZR 02/2018 z dnia 24 stycznia 2018r.
  w sprawie powołania redakcji Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice.

  ZR 01/2018 z dnia 22 stycznia 2018r.
  w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej AWF Katowice.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 16.03.2019
  Podpisał: Adam Zając
  Dokument z dnia: 16.03.2019
  Dokument oglądany razy: 3345
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach