A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2017

  ZR 51/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.
  w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Zasad (Polityki) Rachunkowości
  - załącznik Zasady (Polityki) Rachunkowości
  - załaczniki 1-3 do "Zasad (polityki) Rachunkowości"

  ZR 50/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.
  w sprawie rozkładu czasu pracy w 2018 roku dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi.

  ZR 49/2017 z dnia 23 listopada 2017r.
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018.

  • ZR 49A/2017 z dnia 15 maja 2018 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018

  ZR 48/2017 z dnia 23 listopada 2017r.
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018.

  • ZR 48A/2017 z dnia 15 maja 2018 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018

  ZR 47/2017 z dnia 20 listopada 2017r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

  ZR 46/2017 z dnia 14 listopada 2017r.
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018.

  ZR 45/2017 z dnia 14 listopada 2017r.
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018

  ZR 44/2017 z dnia 31 października 2017r.
  w sprawie sprawie powołania doktoranckiej komisji stypendialnej

  ZR 43/2017 z dnia 31 października 2017r.
  w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim 2017/2018

  ZR 42/2017 z dnia 31 października 2017r.
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

  ZR 41/2017 z dnia 31 października 2017r.
  w sprawie odwołania pełnomocnika Rektora ds. koordynacji i rozwoju kształcenia
  w zakresie bezpieczeństwa i obronności w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

  ZR 40/2017 z dnia 23 października 2017r.
  w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów
  w roku akademickim 2017/2018

  ZR 39/2017 z dnia 23 października 2017r.
  w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
  oraz wysokości tych świadczeń w roku akademickim 2017/2018

  • ZR 39A/2017 z dnia 9 maja 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2017 w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz wysokości tych świadczeń w roku akademickim 2017/2018

  ZR 38/2017 z dnia 11 października 2017r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

  ZR 37/2017 z dnia 11 października 2017r.
  w sprawie powołania komisji ds. wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego.

  ZR 36/2017 z dnia 10 października 2017r.
  w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania

  ZR 35/2017 z dnia 05 października 2017r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2017/2018, terminów ich rozliczania oraz tygodni dydaktycznych.

  ZR 34/2017 z dnia 02 października 2017r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2013 z dnia 29 października 2013 roku ws. powołania Zespołów Badawczych.

  ZR 33/2017 z dnia 02 października 2017r.
  w sprawie powołania struktury organizacyjnej Uczelni.

  ZR 32/2017 z dnia 02 października 2017r.
  w sprawie powołania pełnomocnika ds. pilotażowego programu „Legia Akademicka”.

  ZR 31/2017 z dnia 18 września 2017r.
  w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych.

  • ZR 31A/2017 z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 18 września 2017 roku w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych.
  • ZR 31B/2017 z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 18 września 2017 roku w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych.

  ZR 30/2017 z dnia 06 września 2017r.
  w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018.

  ZR 29/2017 z dnia 06 września 2017r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

  ZR 28/2017 z dnia 06 września 2017r.
  w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

  ZR 27/2017 z dnia 06 września 2017r.
  w sprawie wysokości opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów w roku akademickim 2017/2018.

  ZR 26/2017 z dnia 06 września 2017r.
  w sprawie wysokości opłat za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 oraz w sprawie realizacji zajęć powtarzanych.

  ZR 25/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r.
  w sprawie powołania Komisji ds. realizacji inwestycji budowy nowego obiektu stadionu lekkoatletycznego i hali lekkoatletycznej.

  ZR 24/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r.
  w sprawie  powołania pełnomocnika Rektora ds. współpracy z JW4101 Jednostką Wojskową Komandosów.

  ZR 23/2017 z dnia 17 lipca 2017r.
  w sprawie powołania komisji ds. opracowania wniosku w ramach Programu POWER 3.5

  ZR 22/2017 z dnia 06 lipca 2017r.
  w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 oraz w sprawie realizacji zajęć powtarzanych.

  ZR 21/2017 z dnia 26 czerwca 2017r.
  w sprawie wprowadzenia arkuszy do oceny nauczycieli akademickich.

  ZR 20/2017 z dnia 09 czerwca 2017r.
  w sprawie powołania sekcji do spraw przyjmowania dokumentów na wydziałach.

  ZR 19/2017 z dnia 05 czerwca 2017r.
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2016 z dnia 30 września 2016 roku ws. powołania struktury organizacyjnej Uczelni.

  ZR 18/2017 z dnia 05 czerwca 2017r.
  w sprawie podziału środków z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w 2017 roku.

  • ZR 18A/2017 z dnia 23 listopada 2017r.
   w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie podziału środków z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w 2017 roku.
  • ZR_18B/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku
   w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku w sprawie podziału środków z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w 2017 roku

  ZR 17/2017 z dnia 23 kwietnia 2017r.
  w sprawie zmian sposobu rozliczania kosztów według rodzajów działalności.

  ZR 16/2017 z dnia 23 kwietnia 2017r.
  w sprawie planu sprawdzeń przestrzegania ochrony danych osobowych w komórkach organizacyjnych Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki.

  ZR 15/2017 z dnia 23 kwietnia 2017r.
  w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych w systemach informatycznych i tradycyjnych.

  ZR 14/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r.
  w sprawie sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2017/2018.

  ZR 13/2017 z dnia 20 kwietnia 2017r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

  ZR 12/2017 z dnia 10 kwietnia 2017r.
  w sprawie powołania sekcji do spraw do spraw obsługi systemu IRK, do spraw obsługi kandydatów oraz przewodniczącego zespołu sekcji do spraw obsługi i koordynacji procesu rekrutacji.

  ZR 11/2017 z dnia 31 marca 2017r.
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu Stypendialnego AWF ds. AZS.

  ZR 10/2017 z dnia 30 marca 2017r.
  w sprawie ustalenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018.

  ZR 09/2017 z dnia 30 marca 2017r.
  w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 08/2017 z dnia 28 marca 2017r.
  w sprawie zasad organizacji rekrutacji na studia, zakresu prac związanych z rekrutacją, trybu powoływania komisji rekrutacyjnych i zespołu sekcji do spraw obsługi rekrutacji oraz zasad ich wynagradzania.

  ZR 07/2017 z dnia 24 marca 2017r.
  w sprawie procedur badania opinii studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na temat jakości zajęć dydaktycznych.

  ZR 06/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.
  w sprawie sprawie wstępnego podziału środków z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w 2017 roku.

  ZR 05/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.
  w sprawie powołania zespołu do przygotowania Raportu Samooceny w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia.

  ZR 04/2017 z dnia 03 lutego 2017r.
  w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Turnieju European Judo Open Men.

  ZR 03/2017 z dnia 23 stycznia 2017r.
  w sprawie zmian w zarządzeniach w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych.

  ZR 02/2017 z dnia 03 stycznia 2017r.
  w sprawie terminarza wypłat wynagrodzeń w 2017r.

  ZR 01/2017 z dnia 03 stycznia 2017r.
  w sprawie rozkładu czasu pracy w 2017 roku dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 23.05.2018
  Podpisał: Adam Zając
  Dokument z dnia: 23.05.2018
  Dokument oglądany razy: 4741
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach