A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2016

  ZR 65/2016 z dnia 16 grudnia 2016r.
  w sprawie powołania komisji do spraw zmian w Regulaminie studiów

  ZR 64/2016 z dnia 7 grudnia 2016r.
  w sprawie wysokości opłat za odbywanie studiów na zasadach odpłatności przez cudzoziemców podejmujących naukę od roku akademickiego 2014/2015
  oraz od roku akademickiego 2015/2016

  ZR 63/2016 z dnia 6 grudnia 2016r.
  w sprawie finansowania dodatkowych kosztów udziału uczestników spoza Uczelni (AWF) biorących udział w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego i stopni naukowych.

  ZR 62/2016 z dnia 29 listopada 2016r.
  w sprawie wysokości wynagrodzenia za realizację programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą: „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

  ZR 61/2016 z dnia 28 listopada 2016r.
  w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 58/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie obowiązku prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującym w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach rozkładem zajęć.

  ZR 60/2016 z dnia 22 listopada 2016r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

  ZR 59/2016 z dnia 21 listopada 2016r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2016/2017, terminów ich rozliczania oraz tygodni dydaktycznych.

  ZR 58/2016 z dnia 21 listopada 2016r.
  w sprawie obowiązku prowadzenia zajęć zgodnie z obowiązującym w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach rozkładem zajęć.

  ZR 57/2016 z dnia 14 listopada 2016r.
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017.

  ZR 56/2016 z dnia 14 listopada 2016r.
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2016/2017.

  ZR 55/2016 z dnia 14 listopada 2016r.
  w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki bronią i amunicją Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 54/2016 z dnia 26 października 2016r.
  w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów
  w roku akademickim 2016/2017.

  ZR 53/2016 z dnia 26 października 2016r.
  w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim 2016/2017

  ZR 52/2016 z dnia 24 października 2016r.
  w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz wysokości zwiększenia
  w roku akademickim 2016/2017.

  ZR 51/2016 z dnia 24października 2016r.
  w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 50/2016 z dnia 18 października 2016r.
  w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2016/2017.

  ZR 49/2016 z dnia 03 października 2016r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

  ZR 48/2016 z dnia 30 września 2016r.
  w sprawie powołania struktury organizacyjnej Uczelni

  ZR 47/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. organizacji obozów szkoleniowych.

  ZR 46/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. współpracy z Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu.

  ZR 45/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. współpracy z Polsko – Japońską Akademią Technik Komputerowych.

  ZR 44/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. koordynacji i rozwoju kształcenia
  w zakresie bezpieczeństwa i obronności w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 43/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania Pełnomocnika Śląskiego Centrum Kształcenia w Zakresie Fizjoterapii i Aktywności Zdrowotnej.

  ZR 42/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Certyfikacji Laboratoriów Badawczych.

  ZR 41/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania Koordynatora ds. ochrony własności intelektualnej AWF Katowice.

  ZR 40/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

  ZR 39/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie  powołania Rzecznika Dyscyplinarnego AWF Katowice ds. Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016 – 2020.

  ZR 38/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego.

  ZR 37/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. studenckich
  i doktoranckich.

  ZR 36/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. studentów i pracowników niepełnosprawnych.

  ZR 35/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

  ZR 34/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

  ZR 33/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia i akredytacji.

  ZR 32/2016 z dnia 28 września 2016r.
  w sprawie powołania pełnomocnika Rektora ds. Akademickich Mistrzostw Szkół Wyższych i Sportu Akademickiego.

  ZR 31/2016 z dnia 26 września 2016r.
  w sprawie wysokości opłat za odbywanie studiów na zasadach odpłatności przez cudzoziemców podejmujących naukę od roku akademickiego 2016/2017.

  ZR 30/2016 z dnia 19 września 2016r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2015/2016, terminów ich rozliczania oraz tygodni dydaktycznych.

  ZR 29/2016 z dnia 15 września 2016r.
  w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2016/2017.

  ZR 28/2016 z dnia 01 września 2016r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej

  ZR 27/2016 z dnia 01 września 2016r.
  w sprawie wysokości opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów w roku akademickim 2016/2017.

  ZR 26/2016 z dnia 01 września 2016r.
  w sprawie szczegółowego zakresu działania Rektora oraz zakresu kompetencji
  i obowiązków Prorektorów AWF Katowice

  ZR 25/2016 z dnia 01 września 2016r.
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

  ZR 24/2016 z dnia 01 września 2016r.
  w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

  ZR 23/2016 z dnia 26 lipca 2016r.
  w sprawie powołania Komisji do prac nad przygotowaniem wniosku do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

  ZR 22/2016 z dnia 20 lipca 2016r.
  w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (ALFA) oraz drugiego stopnia alarmowego (BRAVO –CRP).

  ZR 21/2016 z dnia 10 czerwca2016r.
  w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 oraz w sprawie realizacji
  zajęć powtarzanych
  - Aneks 1

  ZR 20/2016 z dnia 09 czerwca 2016r.
  w sprawie powołania i zadań Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach.

  ZR 19/2016 z dnia 23 maja 2016r.
  w sprawie ustalenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2016/2017

  ZR 18/2016 z dnia 05 maja 2016r.
  w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów w 2016 roku

  ZR 17/2016 z dnia 27 kwietnia 2016r.
  w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2016/2017.

  ZR 16/2016 z dnia 25 kwietnia 2016r.
  w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką.

  ZR 15/2016 z dnia 15 kwietnia 2016r.
  w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016.

  ZR 14/2016 z dnia 08 kwietnia 2016r.
  w sprawie powołania zespołu sekcji do spraw obsługi i koordynacji procesu rekrutacji

  ZR 13/2016 z dnia 08 kwietnia 2016r.
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej​
  - Aneks 1

  ZR 12/2016 z dnia 07 kwietnia 2016r.
  w sprawie kosztów za przeprowadzenie z wolnej ręki przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora.

  ZR 11/2016 z dnia 31 marca 2016
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 z dnia 29 października 2013 roku ws. powołania Zespołów Badawczych.

  ZR 10/2016 z dnia 31 marca 2016
  w sprawie zasad organizacji rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, zakresu prac związanych z rekrutacją, trybu powoływania komisji rekrutacyjnych i zespołu sekcji do spraw obsługi rekrutacji oraz zasad ich wynagradzania

  ZR 09/2016 z dnia 23 marca 2016
  w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na 2016 rok.

  ZR 08/2016 z dnia 11 marca 2016
  w sprawie podziału środków z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów niewykorzystanych w 2015 roku.

  ZR 07/2016 z dnia 11 marca 2016
  w sprawie zasad i warunków wynagradzania podmiotów zewnętrznych oraz osób trzecich niebędących pracownikami Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 06/2016 z dnia 04 marca 2016
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25 /2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 04 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016

  ZR 05/2016 z dnia 04 marca 2016
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 lipca 2015 rok w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016

  ZR 04/2016 z dnia 03 lutego 2016
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 3.02.2015 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

  ZR 03/2016 z dnia 18 stycznia 2016
  w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej.

  ZR 02/2016 z dnia 18 stycznia 2016
  w sprawie terminarza wypłat wynagrodzeń w 2016r.

  ZR 01/2016 z dnia 18 stycznia 2016
  w sprawie rozkładu czasu pracy w 2016 roku dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 30.06.2017
  Podpisał: Bartłomiej Szade
  Dokument z dnia: 30.06.2017
  Dokument oglądany razy: 4480
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach