A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl

  Zarządzenia 2014

  ZR 68/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
  w sprawie przeglądu materiałów niejawnych

  ZR 67/2014 z dnia 05 grudnia2014 roku
  w sprawie procedury badania jakości kształcenia w zakresie organizacji i programu kształcenia na studiach podyplomowych i kursach.

  ZR 66/2014 z dnia 05 grudnia2014 roku
  w sprawie procedury weryfikacji przez uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich końcowych efektów kształcenia z przedmiotów/modułów.

  ZR 65/2014 z dnia 05 grudnia2014 roku
  w sprawie procedur weryfikacji przez studentów końcowych efektów kształcenia z przedmiotów/modułów.

  ZR 64/2014 z dnia 05 grudnia2014 roku
  w sprawie wprowadzenia instrukcji „Przedsięwzięcia i procedury systemu zarządzania kryzysowego”.

  ZR 63/2014 z dnia 24 listopada2014 roku
  w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Kierowania działaniami kryzysowymi.

  ZR 62/2014 z dnia 20 listopada2014 roku
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2014/2015

  ZR 61/2014 z dnia 20 listopada2014 roku
  w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz wysokości zwiększenia w roku akademickim 2014/2015

  ZR 60/2014 z dnia 18 listopada2014 roku
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2014/2015

  ZR 59/2014 z dnia 18listopada 2014 roku
  w sprawie wysokości kwot bazowych stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015

  ZR 58/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku
  w sprawie limitów stypendium dla najlepszych doktorantów
  w roku akademickim 2014/2015

  ZR 57/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku
  w sprawie limitów studentów uprawnionych do uzyskania stypendium rektora w roku akademickim 2014/2015

  ZR 56/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku
  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

  ZR 55/2014 z dnia 27 października 2014 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45 /2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie rozkładu czasu pracy w 2014 roku dla pracowników Akademii niebędących nauczycielami akademickimi

  ZR 54/2014 z dnia 22 października 2014 roku
  w sprawie powołania komisji ds. wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

  ZR 53/2014 z dnia 22 października 2014 roku
  w sprawie powołania komisji do spraw zmian w Regulaminie studiów

  ZR 52/2014 z dnia 22 października 2014 roku
  w sprawie powołania komisji do opracowania projektu uchwały senatu w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się

  ZR 51/2014 z dnia 20 października 2014 roku
  w sprawie spełniania warunków do prowadzenia kierunków studiów

  ZR 50/2014 z dnia 16 października 2014 roku
  w sprawie wysokości opłat za zajęcia nieobjęte planem studiów na Wydziale Wychowania Fizycznego w roku akademickim 2014/2015

  ZR 49/2014 z dnia 15 października 2014 roku
  w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu Stypendialnego
  AWF ds. AZS

  ZR 48/2014 z dnia 14 października 2014 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenie nr 48 /2012 ws. powołania Pełnomocnika Rektora ds. studentów i pracowników niepełnosprawnych

  ZR 47/2014 z dnia 16 października 2014 roku
  w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o których mowa w art. 4 pkt 8a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych jeżeli ich wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

  ZR 46/2014 z dnia 07 października 2014 roku
  w sprawie powołania wydziałowych pełnomocników ds. jakości kształcenia na kierunku studiów oraz uzupełnienia składu Rady Programowej kierunku studiów

  ZR 45/2014 z dnia 06 pażdziernika 2014 roku
  w sprawie zamówień publicznych w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 Euro

  ZR 44/2014 z dnia 06 października 2014 roku
  w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej
  równowartości kwoty 30.000,00 Euro

  ZR 43/2014 z dnia 30 września 2014 roku
  w sprawie  zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni na kadencję 2012 - 2016

  ZR 42/2014 z dnia 30 września 2014 roku
  w sprawie terminu składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej oraz
  wysokości podstawy naliczania stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów
  w roku akademickim 2014/2015

   ZR 41/2014 z dnia 30 września 2014 roku
  w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach w roku akademickim 2014/2015 oraz w sprawie realizacji zajęć powtarzanych

  ZR 40/2014 z dnia 18 września 2014 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 10 grudnia 2014r. ws. terminarza wypłat wynagrodzeń w 2014r

  ZR 39/2014 z dnia 22 września 2014 roku
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium
  doktoranckiego z dotacji projakościowej

  ZR 38/2014 z dnia 22 września 2014 roku
  w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania
  i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów

  ZR 37/2014 z dnia 22 września 2014 roku
  w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
  świadczeń pomocy materialnej dla studentów
  - Aneks 1
  - Aneks 2

  ZR 36/2014 z dnia 19 września 2014 roku
  w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2013/2014, terminów ich rozliczania oraz tygodni dydaktycznych

  ZR 35/2014 z dnia 18 września 2014 roku
  w sprawie ustalenia drugiego terminu dodatkowej rekrutacji na niestacjonarne studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015

  ZR 34/2014 z dnia 17 września 2014 roku
  w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych
  na Wydziale Wychowania Fizycznego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  ZR 33/2014 z dnia 11 września 2014 roku
  w sprawie terminów rekrutacji 2014-2015

  ZR 32/2014 z dnia 02 września 2014 roku
  w sprawie przekazywania prac dyplomowych do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych

  ZR 31/2014 z dnia 01 września 2014 roku
  w sprawie powołania zespołu do przygotowania Raportu Samooceny w sprawie oceny programowej na kierunku Zarządzanie

  ZR 30/2014 z dnia 01 września 2014 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach w Akademii Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015

  ZR 29/2014 z dnia 01 września2014 roku
  w sprawie samodzielnego stanowiska koordynatora ds. nauczania języków obcych

  ZR 28/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku
  w sprawie w sprawie wprowadzenia uczelnianych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych, suplementu do dyplomu oraz sposobu ich sporządzania

  ZR 27/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku
  w sprawie odpłatności na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014 2015

  ZR 26/2014 z dnia 09 lipca 2014 roku
  w sprawie terminów rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne i zmiany zarządzenia Nr 6/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015

  ZR 25/2014 z dnia 09 lipca 2014 roku
  w sprawie ustalenia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2014/2015

  ZR 24/2014 z dnia 09 lipca 2014 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 16 czerwca 2014 roku ws. liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego

  ZR 23/2014 z dnia 09 lipca 2014 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 stycznia 2014 roku ws. liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Fizjoterapii

  ZR 22/2014 z dnia 07 lipca 2014 roku
  w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką

  ZR 21/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39 2013 ws. powołania struktury organizacyjnej Uczelni

  ZR 20/2014 z dnia 16 czerwca 2014 roku
  w sprawie  liczebności grup studenckich

  ZR 19/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
  w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

  ZR 18/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
  w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.

  ZR 17/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
  w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

  ZR 16/2014 z dnia 14 maja 2014 roku
  w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

  ZR 15/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku
  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 15 października 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rektora oraz zakresu kompetencji i obowiązków Prorektorów AWF Katowice.

  ZR 14/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku
  w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach odpłatności w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.

  ZR 13/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 roku
  w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.

  ZR 12/2014 z dnia 26 marca 2014 roku
  w sprawie powołania zespou sekcji do obsługi rekrutacji.

  ZR 11/2014 z dnia 26 marca2014 roku
  w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

  ZR 10/2014 z dnia 20 marca2014 roku
  w sprawie wysokości stawek w rekrutacji.

  ZR 09/2014 z dnia 07 marca 2014 roku
  w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na 2013 rok.

  ZR 08/2014 z dnia 6 marca 2014 roku
  w sprawie wewnętrznych zasad organizacji rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, powoływania komisji rekrutacyjnych, zakresu prac związanych z rekrutacją oraz zasad ich wynagradzania.

  ZR 07/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku
  wsprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014, terminu ich rozliczenia oraz tygodni dydaktycznych.

  ZR 06/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku
  w sprawie terminów rekrutacji 2014 2015.

  ZR 05/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku
  w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych.

  ZR 04/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku
  W sprawie  ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na obozach szkoleniowych, obozach turystyki kwalifikowanej i obozach.

  ZR 03/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku
  w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego.

  ZR 02/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku
  W sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Fizjoterapii.

  ZR 01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku
  W sprawie powołania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu Stypendialnego AWF ds. AZS.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 23.10.2015
  Podpisał: Bartłomiej Szade
  Dokument z dnia: 23.10.2015
  Dokument oglądany razy: 3748
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach