A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.07.2019, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja treści ogłoszenia - dodano zawiadomienie o wyborze oferty

  ZP 06/2019U

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Remont sali do szermierki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, znajdujących się przy ul. Raciborskiej 1".

  Ogłoszenie o zamówieniu,  

  SIWZ, załączniki do SIWZ:

  • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy,
  • Załącznik nr 3 – Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach,
  • Załącznik nr 4 – Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia,
  • Załącznik nr 5 – Dokumentacje projektowe,
   architektura cz. A
   architektura cz. B
   elektryka
  • Załącznik nr 6 – Specyfikacje techniczne,
  • Załącznik nr 7 – Przedmiary robót,
  • Załącznik nr 8 – Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  • Załącznik nr 9 – Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • Załącznik nr 10 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • Załącznik nr 11 - Opis podstawowych materiałów, które zastosuje Wykonawca przy wykonywaniu Robót, zawierający co najmniej nazwę producenta oraz nazwę handlową materiałów,
  • Załącznik nr 12 – oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.

  Pytania i odpowiedzi

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 05.07.2019
  Podpisał: Tonasz Szpyrka
  Dokument z dnia: 05.07.2019
  Dokument oglądany razy: 364
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach