A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl

  ZP 09/2017

  Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie „Modernizacja oświetlenia wraz z wymianą instalacji elektrycznej w hali sportowej przy ul. Raciborskiej 1 Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach"

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załączniki do SIWZ:

  • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
  • Załącznik nr 2 – Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy,
  • Załącznik nr 3 – Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach,
  • Załącznik nr 4 – Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia,
  • Załącznik nr 5 – Dokumentacje projektowe,
  • Załącznik nr 6 – Specyfikacje techniczne, 
  • Załącznik nr 7 – Przedmiary robót,
  • Załącznik nr 8 – Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  • Załącznik nr 9 – Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • Załącznik nr 10 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • Załącznik nr 11 - Opis produktów

  Pytania i odpowiedzi

  Zawiadomienie o wyborze oferty

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 29.08.2017
  Podpisał: Tomasz Szpyrka
  Dokument z dnia: 29.08.2017
  Dokument oglądany razy: 776
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach