A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
Biuletyn Informacji Publicznej AWF Katowice
BIP.gov.pl

  Przedmiot Działalności

  I. Do podstawowych zadań Uczelni należy:

  1. kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej;
  2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
  3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
  4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
  5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
  6. kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;
  7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
  8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

  II. Do zadań Uczelni należy także:

  1. kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr w zakresie prowadzonych kierunków studiów i specjalności, stosownie do nadawanych tytułów i uprawnień zawodowych;
  2. prowadzenie badań naukowych i współdziałanie w tym zakresie z uczelniami wychowania fizycznego oraz innymi instytucjami i ośrodkami naukowymi, prowadzącymi prace badawcze w dziedzinie kultury fizycznej i nauk pokrewnych;
  3. przygotowanie kandydatów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej;
  4. kształcenie w celu uzupełnienia wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób, które posiadają tytuły zawodowe i wykonują zawody praktyczne oraz kształcenie w celu nabycia nowych kwalifikacji z zakresu kultury fizycznej;
  5. uczestniczenie w rozwoju i podnoszeniu poziomu kultury fizycznej, poprzez umożliwianie na terenie Uczelni działania różnych organizacji i instytucji z wszystkich obszarów kultury fizycznej, a w szczególności:
   a) tworzenie, na miarę możliwości, optymalnych, organizacyjnych warunków funkcjonowania klubu sportowego AZS-AWF Katowice;
   b) wspieranie i finansowanie działalności klubu sportowego AZS-AWF Katowice i
   jego kadry instruktorsko-trenerskiej oraz zawodników, a zwłaszcza w obszarze
   sportu wyczynowego;
   c) stwarzanie optymalnych warunków studiowania studentom – zawodnikom, reprezentującym najwyższy poziom sportowy;
  1. współdziałanie ze szkołami, instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w dziele upowszechniania i podnoszenia poziomu kultury fizycznej;
  2. dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny studentów i uczestników studiów doktoranckich;
  3. wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialności za losy społeczeństwa i państwa;
  4. podejmowanie starań, aby w środowisku akademickim panował kult prawdy i sumiennej pracy oraz atmosfera wzajemnej życzliwości.

  III. W statutowej działalności Uczelnia uczestniczy w praktycznym stosowaniu osiągnięć
  naukowych, dydaktycznych i innych w dziedzinie kultury fizycznej, głównie dla
  potrzeb Rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie na terenie województw południowych
  oraz na obszarze innych państw – w ramach obowiązujących konwencji lub zawartych
  porozumień.
  IV. Uczelnia, wykonując zadania określone powyżej, współpracuje z krajowymi i
  zagranicznymi instytucjami naukowymi, artystycznymi, medycznymi i innym, oraz
  uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Bartłomiej Szade
  Publikacja dnia: 25.06.2017
  Podpisał: Bartłomiej Szade
  Dokument z dnia: 25.06.2017
  Dokument oglądany razy: 3441
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach