Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z  2020 poz. 85 ze zm.), art. 29-30:

W uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. Członkiem senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7 ustawy: ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie była karana karą dyscyplinarną; w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami; nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

W skład senatu wchodzą: profesorowie i profesorowie uczelni, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu senatu, studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu,
nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 25% składu senatu;

Kadencja senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września.Załączniki:

uchwała Nr 8 2020 UKW w sprawie wzoru zgłoszenia kandydatur do senatu
uchwała Nr 5 2020 UKW w sprawie składu
uchwała Nr 12 2020 UKW w sprawie zatwierdzenia kandydatur do senatu
uchwała Nr 11 2020 UKW w sprawie zmiany organizacji wyborów do senatu
uchwała Nr 13 2020 UKW w sprawie szczegółowego składu senatu