Zgodnie z art. 30 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. z  2020 poz. 85 ze zm.) kadencja senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września.
W uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem senatu nie więcej niż
przez 2 następujące po sobie kadencje.Załączniki:

uchwała Nr 8 2020 UKW w sprawie wzoru zgłoszenia kandydatur do senatu