Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na remont pomieszczeń stołówki studenckiej Olimp mieszczących się na parterze w Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy,
 • Załącznik nr 3 - Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach,
 • Załącznik nr 4 – Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia,
 • Załącznik nr 5 - Dokumentacje projektowe,
 • Załącznik nr 6 – Specyfikacje techniczne,
 • Załącznik nr 7 – Przedmiary robót
 • Załącznik nr 8 - Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
 • Załącznik nr 9 – Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • Załącznik nr 10 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • Załącznik nr 11 – Opis podstawowych materiałów, które zastosuje Wykonawca przy wykonywaniu Robót, zawierający co najmniej nazwę producenta oraz nazwę handlową materiałów,
 • Załącznik nr 12 - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.