Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na remont pomieszczeń stołówki studenckiej Olimp mieszczących się na parterze w Domu Studenta Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Załączniki do SIWZ: - Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, - Załącznik nr 2 – Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy, - Załącznik nr 3 – Wykaz robót wykonanych w ostatnich 5 latach, - Załącznik nr 4 – Wykaz osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia, - Załącznik nr 5 – Dokumentacje projektowe, - Załącznik nr 6 – Specyfikacje techniczne, - Załącznik nr 7 – Przedmiary robót, - Załącznik nr 8 – Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, - Załącznik nr 9 – Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - Załącznik nr 10 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja o tym, że wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, - Załącznik nr 11 - Opis podstawowych materiałów, które zastosuje Wykonawca przy wykonywaniu Robót, zawierający co najmniej nazwę producenta oraz nazwę handlową materiałów, - Załącznik nr 12 do SIWZ – oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.