REKTOR

dr hab Zbigniew Waśkiewicz prof. nadzw.

PROREKTOR DS. NAUKI i SPORTU

dr hab. Adam Zając prof. nadzw.

PROREKTOR DS. DYDAKTYKI i SPRAW STUDENCKICH

dr Wiesław Garbaciak

KANCLERZ

mgr Maciej Górski

KWESTOR

mgr Maria Wrona

Z-ca Kanclerza ds. administracji

mgr inż. Wojciech Zdziebło