ZR 19/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.

ZR 18/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej.

ZR 17/2014 z dnia 26 maja 2014 roku
w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

ZR 16/2014 z dnia 14 maja 2014 roku
w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów.

ZR 15/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 15 października 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rektora oraz zakresu kompetencji i obowiązków Prorektorów AWF Katowice.

ZR 14/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 roku
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach dla cudzoziemców podejmujących naukę na zasadach odpłatności w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.

ZR 13/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 roku
w sprawie wysokości opłat za poszczególne formy kształcenia na studiach podyplomowych i kursach w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2014/2015.

ZR 12/2014 z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie powołania zespou sekcji do obsługi rekrutacji.

ZR 11/2014 z dnia 26 marca2014 roku
w sprawie powołania uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

ZR 10/2014 z dnia 20 marca2014 roku
w sprawie wysokości stawek w rekrutacji.

ZR 09/2014 z dnia 07 marca 2014 roku
w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach na 2013 rok.

ZR 08/2014 z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie wewnętrznych zasad organizacji rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, powoływania komisji rekrutacyjnych, zakresu prac związanych z rekrutacją oraz zasad ich wynagradzania.

ZR 07/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku
wsprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014, terminu ich rozliczenia oraz tygodni dydaktycznych.

ZR 06/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku
w sprawie terminów rekrutacji 2014 2015.

ZR 05/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku
w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych.

ZR 04/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku
W sprawie  ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na obozach szkoleniowych, obozach turystyki kwalifikowanej i obozach.

ZR 03/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Wychowania Fizycznego.

ZR 02/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku
W sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale Fizjoterapii.

ZR 01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku
W sprawie powołania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu Stypendialnego AWF ds. AZS.