Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

a) uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

b) wglądu do dokumentów urzędowych,

c) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

a) ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

b) udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,

c) wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Więcej informacji >>> wybierz z menu po lewej stronie