Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

Nazwa skrócona

Pełna nazwa

AWF Katowice

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Dz.U.

Dziennik Ustaw

PE

Parlament Europejski

PKW

Państwowa Komisja Wyborcza

RU

Rada Uczelni

RW

Rada Wydziału

RWF

Rada Wydziału Fizjoterapii

RWWF

Rada Wydziału Wychowania Fizycznego

RWZSiT

Rada Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UE

Unia Europejska

UKW

Uczelniana Komisja Wyborcza

US

Uchwała Senatu

WF

Wychowanie Fizyczne

WKW

Wydziałowa Komisja Wyborcza

WWF

Wydział Wychowania Fizycznego

WZSiT

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką

ZC

Zapytanie cenowe

ZN

Zamówienie z dziedziny nauki

ZP

Zamówienie publiczne

ZR

Zarządzenie Rektora